Audiologická sekcia

Ciele práce sekcie

 • SSO je členom European Federation of Audiology Societies (EFAS).
 • Audiologická sekcia združuje členov SSO, ktorí majú hlbší záujem o diagnostiku a liečbu porúch sluchu.
 • Našim cieľom je prinášať informácie o vzdelávacích podujatiach, kurzoch, kongresoch týkajúcich sa problematiky diagnostiky porúch sluchu a možnostiach ich riešenia.

Plánované akcie

 • Otologický deň, 15.3.2022, Bratislava
 • 35. Svetový audiologický kongres vo Warsave (EFAS) (10.-13.4.2022)

Kontakty

Predseda sekcie
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
zuzana.kabatova@gmail.com
MUDr. Eleonóra Dzurčaninovánorika_dzurcanin@yahoo.com
MUDr. Daniela Nechojdomovánechojdomovadaniela@gmail.com

Rôzne

Odporúčané časopisy:

 • International Journal of Audiology
 • Audiology and Neurootology
 • Otology and Neurootology

Otologická sekcia

Ciele práce sekcie

 • Otologická sekcia združuje členov SSO, ktorí majú záujem o detailnejšie informácie z otológie, o možných vzdelávacích podujatiach, kurzoch, dostupných časopisoch.
 • Zároveň by sekcia mala priniesť informácie o tréningových kurzoch a študijných pobytoch z otológie v Európe. Európska únia medicínskych špecialistov pripravila aj program nadstavbového štúdia z otológie (fellowship), ktorý je dostupný na  http://www.orluems.com/index.asp?seccion=12&registro=50.

Plánované akcie

Najbližšie zatiaľ známe akcie Otologickej sekcie v roku 2022 sú: 

 • Otologický deň, 15.3.2022, Bratislava
 • Bienále disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha, 12-14.3.2022

Kontakty

Predseda sekcie
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
profant@fnorl.sk
MUDr. Ivan Vemeiveme@nemocnicasaca.sk
MUDr. Hačko Albertalbert.hacko@gmail.com

Rôzne

Dostupné odporúčané časopisy:

Záujemcom o medzinárodnú otológiu odporúčame členstvo v EAONO, European Academy of Otology and Neuro-Otology, https://www.eaono.org/ alebo v Politzer society, https://www.politzersociety.org/)

Rinologická sekcia

Ciele práce sekcie

Rinologická sekcia vznikla pri Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO) ako jej prirodzená súčasť tak, ako iné sekcie zaoberajúce sa jednotlivými podoblasťami nášho odboru.  Združuje členov SSO, ktorí majú záujem o rinológiu. Je integrálnou súčasťou Európskej rinologickej spoločnosti (ERS). Cieľom sekcie je podporovať vzdelávacie , prednáškové, publikačné a vedecké aktivity v tejto oblasti. Organizuje odborné vzdelávacie potgraduálne rinologické kurzy (Rinofest) zamerané na chirurgiu nosovej a prinosových dutín a chirurgie nosového septa a vonkajšieho nosa, doteraz bolo zorganizovaných 21 ročníkov tohto podujatia. Jej členovia  sa aktívne zúčastňujú nielen našich odborných podujatí, ale prednášajú aj na európskych a svetových kongresoch zameraných na rinologickú  problematiku.   Členovia sekcie založili tradíciu organizácie prednáškového podujatia  Rinologické  dni, ktoré sa posledné roky v spolupráci s kolegami z Českej republiky organizujú ako bienále  striedavo v SR a ČR. Aj keď tieto aktivity aktuálne narušila pandémia koronavírusu, verím že v budúcnosti sa obnoví  pravidelnosť týchto dôležitých aktivít. Členovia výboru Rinologickej sekcie sa okrem organizácie uvedených podujatí najväčšou mierou autorsky podieľali aj na príprave postgraduálnej učebnice Rinológia- choroby  nosa a prinosových dutín a učebnice Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy  a krku, viacerých kapitol v odborných knihách a učebniciach , publikujú v domácich aj zahraničných odborných časopisoch.. Ako členovia ERS sme sa podieľali na tvorbe posledného EPOSu 2020, čo sú v podstate európske guidelines pre liečbu chronickej rinusinusitídy a nosovej polypózy.

Bez osobnej participácie všetkých členov SSO  a Rinologickej sekcie by všetky tieto aktivity nemali zmysel , preto je namieste poďakovať všetkým kolegom  za aktívny podiel na doterajších odborných aktivitách, ktoré boli na poli rinológie zorganizované a vykonané v uplynulých rokoch.

Plánované akcie

 • XXII. Rinofest – Demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopckej chirurgie PND, 7.-8. Februára 2022, Klinika ORL a CHHaK v UVN v Ružomberku

Kontakty

Predseda sekcie
MUDr. Marián Sičák, PhD.
sicak@uvn.sk
MUDr. Marián Kováčkovac125@gmail.com
MUDr. Tibor Bárta, PhD.bartatib@gmail.com

Rôzne

Foniatrická sekcia

Foniatrická sekcia SSO má aktuálne 80 členov,

Ciele práce sekcie

 • zvýšenie počtu aktívne pracujúcich foniatrov  v SR
 • zaškoľovanie kandidátov na atestáciu v odbore foniatria
 • informovať členov sekcie  o nových liečebných postupoch v odbore foniatria
 • pomocou internetovej komunikácie  umožniť konzultáciu členov sekcie s členmi výboru pri diagnostických a liečebných problémoch
 • Informovať členov sekcie o zmenách v platnej legislatíve ohľadne predpisovania načúvacích prístrojov
 • spolupráca so  sekciou pre foniatriu a audiológiu Českej ORL spoločnosti http//www.foniatrie.eu/
 • informovať členov sekcie o aktivitách Únie európskych foniatrov (UEP), možnosť sledovať  webináre UEP na YouTube

Plánované akcie

Česko-slovenský foniatrický kongres 2022 v ČR Jihlava
Kongres UEP v Prahe v r. 2023: 31st Congress of the Union of the European Phoniatricians | Prague 2023 (uep2023.com)

Kontakty

Predseda sekcie
MUDr. Ľubica Šuchová PhD.
lubica.suchova@gmail.com
MUDr. Zuzana Balcovábalcovaz@gmail.com
MUDr. Dagmar Volmutovádagmar.volmutova@gmail.com
MUDr. Hedviga Grečnerováhgrecnerova@gmail.com

Rôzne

Sekcia Detskej ORL

Ciele práce sekcie

 • združovať otorinolaryngológov so záujmom o problematiku otorinolaryngológie v detskom veku s cieľom podpory výskumu, vzdelávania a zdokonaľovania liečebných postupov v tejto oblasti
 • informovať členov o zmenách a najnovších liečebných postupoch v odbore detskej ORL
 • spolupracovať a vzdelávať pediatrov v problematike manažmentu detí s ORL diagnózami
 • informovať o domácich a zahraničných vzdelávacích podujatiach zameraných na Detskú ORL

Plánované akcie

6. kongres Európskej Spoločnosti pre Pediatrickú ORL – ESPO Congres 2022 Miláno: https://www.ceorlhns2022.org/

Kontakty

Predseda sekcie
MUDr. Samuel Kunzo
samokunzo@gmail.com
MUDr. Jana Barkociovájana.barkociova@gmail.com
MUDr. Andrej Komankoman@dfnkosice.sk

Rôzne

Materiály ohľadne starostlivosti o Dieťa s tracheostómiou: https://www.globaltrach.org/

Sekcia Klinickej logopédie

Kontakty

Predseda sekcie
Mgr. Zuzana Moškurjaková
z.moskurjakova@gmail.com

Onkologická sekcia

Ciele práce sekcie

 • Sekcia je zameraná na riešenie problémov  spojených s diagnostikou, liečbou a následnou starostlivosťou o chorých so zhubnými chorobami hlavy a krku.  
 • Organizuje odborné podujatia konferenčného charakteru,  krátkodobé pobyty lekárov, resp. stredného zdravotného personálu, dlhodobé pobyty lekárov v rámci špecializačného štúdia     
 • Je konzultačným orgánom Ministerstva zdravotníctva SR, resp iným odborným, stavovským organizáciám, podľa ich potreby.   

Plánované akcie

 • XVIII. Neuschlov deň, 25.2.2022, Martin 

Kontakty

Predseda sekcie
doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.
calkovsky1@uniba.sk
Tel. 043/4203282
Doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD.patrikstefanicka@yahoo.com
MUDr. Pavel Hanzel, PhD.pavelhanzel@gmail.com

Rôzne

Otoneurologická sekcia

Rozvoj otoneurológie na Slovensku nadväzuje na celosvetový vývoj a prevratné poznatky vedcov, ktorí svoj život zasvätili skúmaniu funkcie vestibulárneho aparátu a pacientom s vertigom. Prakticky až do polovice 19. storočia sa predpokladalo, že vestibulárny aparát nemá žiadnu funkciu a závrat je ochorením mozočka. Až prelomové práce viacerých fyziológov a otológov opísali jeho funkciu pri udržiavaní rovnováhy a ostrého obrazu v pohybe.  R.1861  Meniére popísal súvis medzi normálnym otoskopickým nálezom, poruchou sluchu, tinitom a vertigom pri normálnom neurologickom náleze u pacienta. Breuer,Hogyes, Jansen a Ewald nadväzovali na práce Fleurensa a Purkyně  a ako prví vyslovili predpoklad, že vestibulárny aparát je zmyslový orgán.  Vypracovali teóriu funkcie semicirkulárnych kanálikov v súvislosti s pohybom endolymfy ,princíp vestibulookulového ako aj  vestibulospinálneho reflexu.  Míľnikom v otoneurológii bol objav   kalorického nystagmu, za ktorý bol  Róbert Bárányi r. 1914 ocenený Nobelovou cenou. Vo svojom diele   ,, Some New Methods for Functional Testing of the Vestibular Apparatus and Cerebellum“  položil základy  modernej otoneurológie, čím výrazne  prispel k rozvoju vyšetrovacích metód v rámci odboru.  

Priekopníkmi slovenskej otoneurológie a zakladateľmi Otoneurologickej sekcie SSO a chirurgie hlavy a krku  sú Prof. MUDr. Michal Pichanič a MUDr. Milan Jäger. Obaja menovaní sa okrem starostlivosti o svojich pacientov venovali aj vedeckovýskumnej činnosti a  výučbe mladých lekárov v danej problematike.

Ciele práce sekcie

 • Združovanie členov,  ktorí sa zaujímajú o danú problematiku, aktívne zúčastňujú  diagnosticko- terapeutického procesu u pacientov s ochorením vnútorného ucha a poruchou vestibulárnej funkcie
 • Organizácia formálnych stretnutí,  odborných, vedecko- vzdelávacích podujatí  formou  webinaru, workshopu, seminárov alebo kongresov
 • Podpora šírenia nových poznatkov v odbore a ich implementácia do praxe
 • Podpora vedeckého výskumu a medziodborovej spolupráce

Plánované akcie

 • Vertigo workshop každoročne na jar, Nemocnica Agel Komárno v spolupráci s SSO
 • Vertigo sympózium jedenkrát za 4 roky  na jar, Nemocnica Agel Komárno v spolupráci s SSO

Kontakty

Predseda sekcie
MUDr. Iveta Csekesová
iveta.csekesova@nko.agel.sk

Rôzne 

Zoznam pracovísk vykonávajúcich otoneurologické vyšetrenie

Sekcia neštátnych otorinolaryngológov

Ciele práce sekcie

 • Sekcia neštátnych (NZZ) otorinolaryngológov Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO) vznikla na základe požiadavky NZZ ORL lekárov po súhlase predsedníctva SSO a uznáva stanovy SSO ako nadriadeného orgánu. Sekcia NZZ ORL lekárov SSO vznikla v dňoch 25.-26.apríla 2003 na ustanovujúcej schôdzi v hoteli Baník (Štrbské Pleso).
 • Sekcia NZZ ORL lekárov SSO združuje k dnešnému dnu 110 NZZ ORL lekárov.
 • Sekcia NZZ ORL lekárov SSO je záujmové združenie lekárov, ktoré bolo vytvorené za účelom možnosti riešenia problémov, ktoré majú NZZ ORL lekári v rámci SSO. 
 • Sekcia NZZ ORL lekárov sa stará o odborný rast svojich členov. Organizuje a spolu sa podieľa na organizácii odborných seminárov, zjazdov a schôdzí pre svojich členov.

Plánované akcie

Kontakty

Predseda sekcie
MUDr. Richard Kulich
rkulich@gmail.com
MUDr. Ivana Vrancováorlfoniva@gmail.com
MUDr. Zora Feriancováferiazora@gmail.com

Rôzne

Webová stránka sekcie neštátnych otorinolaryngológov: www.nzzorl.com

Laryngologická sekcia

Ciele práce sekcie

 • Laryngologická sekcia SSO združuje členov SSO so záujmom o benígne a malígne ochorenia hltana, hrtana a priedušnice, ďalej o poruchy hlasu, prehĺtania, o dýchacie cesty či extraezofageálny reflux. Oblasť laryngológie je úzko spojená s ORL onkológiou, foniatriou, ale aj s klinickou logopédiou, neurológiou  a inými medicínskymi oblasťami a to u dospelých ako aj u detí.
 • Sekcia si kladie za cieľ prinášať svojim členom nové vedecké informácie, informovať ich o novinkách v odbore a relevantných vzdelávacích podujatiach.

Plánované akcie

 • Respirácia v čase Covid pandémie: 29.- 30. 4. 2022 Piešťany
 • Poruchy prehĺtania – diagnostika a liečba: 29.- 30.9. 2022 Bratislava 

Kontakty

Predseda sekcie
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
miro.tedla@gmail.com
MUDr. Ľubica Šuchová, PhDsuchova@pe.unb.sk
MUDr. Branislav Lorenclorencbrano@gmail.com

Rôzne

Sekcia Mladí ORL

Dňa 17.12.2019 schválilo Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti vznik Sekcie Mladí ORL SSO. Sekcia združuje otorinolaryngológov mladších ako 35 rokov, ktorí sú v príprave k odbornej špecializácii event. sú krátko po nej.

Ciele práce sekcie

 • Združovanie otorinolaryngológov mladších ako 35 rokov (vrátane) ktorí sú v príprave k odbornej špecializácii, krátko po nej, alebo iné profesie, pracujúce na ORL pracovisku (napr. mladí logopédi).
 • Organizovať pravidelnú odbornú akciu Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngológov, ktorý sa koná vždy jedenkrát za dva roky a ponúka mladým lekárom zo Slovenskej aj Českej republiky možnosť naučiť sa prezentovať výsledky svojej vedeckej práce a prispieva k odbornej edukácii mladých ORL lekárov na začiatku ich lekárskej kariéry.
 • Komunikovať s výborom SSO s cieľom podpory mladých otorinolaryngológov (za aktívnu účasť na kongresoch, publikáciu, cestovné granty,  podmienky predatestačnej prípravy).
 •  Organizovať stretávanie mladých ORL lekárov (formálne aj neformálne) a ich vzdelávanie, odborné semináre, inštruktážne kurzy.
 •  Aktívne komunikovať s českou sekciou mladých ORL, medzinárodnou sekciou mladých YO-IFOS, motivovať mladých ORL lekárov o rozvíjanie odboru.
 • Starostlivosť o webovú stránku www.SSO.sk, spravovanie facebookovej skupiny Mladí ORL.

Plánované akcie

XIX. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov, 8.-10.9. 2022 v Humennom, www.mladiorl2022.sk

Kontakty

Predseda sekcie
MUDr. Diana Horvát Hriseňková
diana.hrisenkova@gmail.com
MUDr. Bibiána Vargabibiana.hud@gmail.com
MUDr. Barbora Matejková, MBAbaja.matejkova@gmail.com

Rôzne 

 
Späť hore