Stanovy SSO

Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Článok I.
Preambula

Slovenská otolaryngologická spoločnosť bola organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „SLS“). Na základe rozhodnutia pléna tejto spoločnosti zo dňa 3.10.1996 a súvisiaceho rozhodnutia jej výboru o zmene postavenia a právneho vzťahu k Slovenskej lekárskej spoločnosti transformovala sa na spoločnosť s právnou subjektivitou, pričom zostala kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Súčasne bolo rozhodnuté o zmene doterajšieho názvu „Slovenská otolaryngologická spoločnosť“ na Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku“ (SSO). 

Článok II.
Základné ustanovenia

 1. Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (ďalej len spoločnosť) je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku. Spoločnosť sa zakladá podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Názov: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (skratka „SSO“).
 3. Spoločnosť je právnickou osobou. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do registra občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 4. Sídlo : I. ORL klinika LFUK, UNB a SZU, Antolská 11, 851 07  Bratislava 5
 5. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda výboru a vedecký sekretár, každý samostatne.
 6. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok III.
Poslanie a ciele

 1. Spoločnosť ako záujmové združenie (čl. II.ods.1) je vytvorené za účelom získavania a šírenia medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov na základe aktuálneho vývoja otorinolaryngológie a hraničných medicínskych odborov vo svete a odbornej výchovy svojich členov.
 2. 2. Spoločnosť sa ďalej zaoberá
  • organizovaním odborných vzdelávacích podujatí (kongresov, sympózií, odborných seminárov a pod. ) a iných odborných aktivít s domácou i zahraničnou účasťou, vydávaním odborných časopisov, zborníkov, bulletinov a iných informačných materiálov, ako aj spolupôsobením s renomovanými lektormi
  • udržiavaním a rozširovaním stykov s odbornými spoločnosťami ORL aj iných odborov medicíny doma i v zahraničí
  • napomáhaním šírenia poznatkov a skúseností svojich členov doma i v zahraničí
  • zastupovaním oprávnených požiadaviek a záujmov členov vo vzťahu k SLS, Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu školstva SR, zdravotným poisťovniam, SZU, Lekárskym fakultám a iným fakultám zdravotníckeho vzdelávania, Lekárskej komore, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pod.
 3. Spoločnosť udeľuje odmeny a pocty za mimoriadne zásluhy o rozvoj odboru.
 4. Spoločnosť zriaďuje podľa potreby odborné sekcie a odborné komisie.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva 

 1. Členstvo v  SSO je riadne a čestné.
  Riadnym členom SSO sa môže stať fyzická osoba (lekár, prípadne iný pracovník v zdravotníctve, ktorý vykonáva vedeckú, odbornú a inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve v odbore otorinolaryngológia prípadne v príbuznom odbore a študent medicíny), ktorý súhlasí s poslaním a  Stanovami SSO, SLS a zaviaže sa podieľať na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne stanovený členský príspevok.
  Riadne členstvo v SSO vzniká doručením riadne vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky uchádzača o riadne členstvo schválenej výborom SSO,  zaplatením zápisného, základného členského  príspevku SLS a  členského príspevku SSO.  Riadny člen SSO je zároveň členom SLS. 
  Čestné členstvo SSO  je osobitná pocta, ktorú udeľuje výbor SSO členom a osobám za zásluhy o rozvoj plnenia predmetu činnosti, úloh  a cieľov SSO.
 2. Členstvo môže byť aj kolektívne. Kolektívnym členom sa môže stať právnická osoba s príbuznou činnosťou.
 3. Členstvo vzniká prijatím za člena výborom SSO. Výbor SSO dá informáciu o prijatí nového člena na vedomie zhromaždeniu členov SSO.
 4. Členstvo zaniká:
  • vystúpením na základe písomného oznámenia člena
  • úmrtím člena, resp. zánikom právnej subjektivity právnickej osoby
  • vylúčením člena výborom SSO zo závažných dôvodov. Odvolanie voči rozhodnutiu výboru SSO o zániku členstva SSO rieši dozorná rada SSO a predkladá na konečné rozhodnutie zhromaždeniu členov SSO
  • rozhodnutím výboru SSO o zrušení členstva pre neplatenie členských príspevkov po dobu viac ako jedného roka, po predchádzajúcom písomnom upozornení
 5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o prijatie za člena po predchádzajúcom vylúčení pre neplatenie, uhradí poplatok vo výške administratívnych nákladov za vylúčenie a prijatie.

Článok V.
Majetok a hospodárenie

 1. Majetok spoločnosti sa nadobúda z členských príspevkov, z dotácií zo štátneho rozpočtu, z darov, z príspevkov sponzorov a iných osôb, prípadne z hospodárskej činnosti vykonávanej v zmysle platných predpisov.
 2. Spoločnosť ako právnická osoba hospodári s vlastným majetkom na princípe neziskových záujmových organizácií. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozpočtom na príslušný kalendárny rok.
 3. Spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.
 4. Kontrolu hospodárenia vykonáva dozorná rada SSO.

Článok VI.
Orgány spoločnosti

 1. Orgány spoločnosti sú:
  • zhromaždenie členov
  • výbor SSO
  • dozorná rada SSO
   Výbor a dozorná rada sú volenými orgánmi.
 2. Najvyšším orgánom spoločnosti je zhromaždenie členov. Do jeho pôsobnosti patrí:
  1. rozhodovať o zmene názvu a sídla spoločnosti
  2. rozhodovať o zmene  predmetu činnosti
  3. rozhodovať o výške členského poplatku do spoločnosti
  4. voliť a odvolávať členov výboru a náhradníkov
  5. voliť a odvolávať členov dozornej rady
  6. rozhodovať o zrušení a likvidácii spoločnosti
  7. schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku a správu o hospodárení, výročnú správu o činnosti a správu dozornej rady
  8. rozhodovať o iných veciach podľa uznesenia zhromaždenia členov
  9. schvaľovať zmeny a doplnky stanov SSO a ostatné vnútorné predpisy .
 3. Zhromaždenie členov sa koná najmenej raz za rok, obvykle ako súčasť národného kongresu a zvoláva ho výbor SSO. Písomná pozvánka v elektronickej forme musí byť zaslaná najmenej 15 dní pred konaním zhromaždenia členov. Výbor musí zvolať zhromaždenie členov aj v prípade, ak o to požiada aspoň 50 členov spoločnosti SSO alebo dozorná rada SSO.
 4. Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie zhromaždenia členov je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak sa v určenom termíne nezíde nadpolovičná väčšina členov, koná sa náhradné zhromaždenie o 30 minút neskôr. 
 5. Náhradné zhromaždenie členov je uznášaniaschopné bez zreteľa na počet prítomných členov. Uznesenie náhradného zhromaždenia členov je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Náhradné zhromaždenie členov má obmedzený mandát, nemá právomoc prijímať rozhodnutia riadneho zhromaždenia členov uvedené v bodoch 2a, 2b,2d , 2f, článku VI stanov SSO.
 6. V mimoriadnych situáciách možno  hlasovať o bodoch 2a, 2b,2d , 2f aj písomnou formou, prípadne mailom. Hlasovanie je platné, ak sa na hlasovaní zúčastní aspoň polovica aktuálnej členskej základe a uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov.
 7. Výbor SSO
  Výkonným orgánom SSO je výbor SSO.
  Výbor SSO (ďalej len „výbor“) sa volí na 5-ročné funkčné obdobie. Výbor má 9 členov a jeho členmi sa stávajú prví 9 kandidáti vo voľbách do výboru, ktorí získali najviac hlasov. Výbor má predsedu, vedeckého sekretára a 7 členov. 
  Kandidáti, ktorí sa umiestnili v poradí na ďalších troch miestach vo voľbách do výboru SSO, sa stávajú náhradníkmi do výboru SSO. Náhradník sa počas volebného obdobia môže stať riadnym členom výboru, ak sa riadne zvolený člen vzdá svojho členstva vo výbore alebo zanikne jeho členstvo vo výbore SSO. Výbor riadi činnosť spoločnosti medzi obdobiami konania zhromaždenia členov. Predsedom výboru SSO sa stáva automaticky kandidát s najvyšším počtom hlasov vo voľbách, v prípade jeho nesúhlasu ďalší člen výboru v poradí podľa počtu získaných hlasov. Predseda je na čele výboru SSO. Predseda výboru zabezpečuje plnenie uznesení a iných rozhodnutí výboru, zastupuje spoločnosť, koná v jej mene navonok a robí právne úkony v mene spoločnosti, ktoré boli schválené výborom, pokiaľ nie sú vyhradené zhromaždeniu členov.
  Predseda a vedecký sekretár majú  právo rozhodovať o aktivitách výboru, ktorých náklad nepresiahne 1000 EUR (služobné cesty, nákup kancelárskych potrieb a pod). Tieto rozhodnutia musí následne schváliť výbor SSO.
  Predseda môže vo svojej funkcii zotrvať najviac dve funkčné obdobia za sebou. Vedecký sekretár je na čele riadiaceho a správneho aparátu spoločnosti, zabezpečuje výkony bežnej činnosti, hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami, vedenie predpísanej účtovnej  evidencie a písomnej agendy.
 8. Na práci výboru SSO sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať:
  • vedúci pracovníci vzdelávacích inštitúcií v odbore ORL
  • predsedovia odborných sekcií SSO
  • hlavný odborník pre ORL
  • prezident národného kongresu SSO v danom kalendárnom roku
  • predošlý predseda
  • členovia dozornej rady
 9. Práva a povinnosti výboru.
  Výbor SSO má právo a povinnosť:
  • pripravovať a zvolávať zhromaždenia členov, realizovať ich uznesenia, pravidelne informovať svojich členov o svojej činnosti
  • voliť spomedzi seba vedeckého sekretára a ďalších funkcionárov výboru
  • zostavovať a realizovať ročné koncepcie činnosti a súvisiacich aktivít (odborné vzdelávacie podujatia, najmä kongresy, sympózia, odborné semináre)
  • schvaľovať návrhy na udelenie odmien, cien a pôct
  • schvaľovať dôležité odborné a zahraničné styky
  • rozhodovať o príspevkoch na domáce a zahraničné cesty a pobyty
  • schvaľovať účasť zahraničných lektorov na kongresoch, sympóziách, seminároch, prednáškach a pod.
  • rozhodovať o zriadení odborných sekcií spoločnosti a odborných komisií
  • rozhodovať o členstve v medzinárodných a zahraničných organizáciách
  • delegovať zástupcov do konkurzných komisií na miesta prednostov a primárov otorinolaryngologických oddelení a kliník
  • riadne hospodáriť a rozhodovať o nakladaní s majetkom a majetkovými právami SSO  a ochraňovať ich
  • organizovať voľby do výboru SSO 
 10. Výbor zasadá obvykle 2x do roka, najmenej raz ročne pri príležitosti národného kongresu. Zvoláva ho predseda, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár. Výbor je uznášaniaschopný pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Hlasovať a rozhodovať možno v naliehavých prípadoch aj per rollam (telefonickou, telefaxovou, e-mailovou alebo písomnou formou).
 11. Dozorná rada SSO je najvyšší nezávislý kontrolný orgán SSO, zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu členov. Dozorná rada sa volí na 5-ročné funkčné obdobie s obmedzením funkcie predsedu na dve funkčné obdobia za sebou.
  Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.
  Vykonáva kontrolu hospodárenia, kontrolu dodržiavania stanov SSO  a vnútorných predpisov, kontrolu plnenia uznesení zhromaždenia členov SSO a riešenie sťažností členov SSO.
  Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady nemôže byť člen výboru. Členovia dozornej rady volia zo svojho stredu predsedu.
  Správy o kontrolnej činnosti predkladá dozorná rada výboru SSO a zhromaždeniu členov . Výbor spoločnosti sa k správe o kontrolnej činnosti vyjadruje.
  Predseda dozornej rady a členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru s hlasom poradným.
  Dozorná rada  má právo pozastaviť rozhodnutia výboru spoločnosti, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, zákonmi a vnútornými predpismi spoločnosti. Pozastavené rozhodnutie predkladá výboru na nové rozhodnutie, ktoré bude v rozhodovanej veci konečné.
  Dozorná rada je oprávnená požiadať o zvolanie zhromaždenia členov. 
  V mimoriadnych prípadoch (napr. nefunkčný výbor, porušovanie  stanov) je oprávnená zorganizovať nové voľby do orgánov SSO.
  Dozorná rada je oprávnená pri výkone svojej činnosti požadovať predloženie všetkých písomných dokladov potrebných k vykonaniu riadnej alebo náhlej kontroly činnosti a hospodárenia SSO. Je oprávnená  vyžiadať si pomoc a súčinnosť výboru. Výbor je povinný poskytnúť dozornej rade pomoc a súčinnosť v potrebnom rozsahu.

Článok VII.
Sekcie spoločnosti a odborné komisie SSO

 1. Sekciu spoločnosti zriaďuje výbor ak je potrebné riešiť odborné otázky týkajúce sa úzkej špecializácie a ak je to v záujme spoločnosti. Návrh na zriadenie sekcie predkladá prípravný výbor. Návrh musí byť riadne odôvodnený. K návrhu sa predkladá zoznam členov spoločnosti, ktorí prejavili záujem o členstvo v sekcii.
 2. Výbor sekcie má najmenej 3 členov. Členov výboru sekcie volia členovia sekcie korešpondenčným spôsobom na 5 ročné funkčné obdobie.
 3. Členovia výboru spomedzi seba volia predsedu.
 4. Výbor sekcie sa riadi pri svojej činnosti stanovami SSO, vnútornými predpismi a všeobecne platnými právnymi predpismi.
 5. Odborné komisie SSO zriaďuje výbor na riešenie odborných otázok ad hoc alebo ako stále komisie.

Volebný poriadok pre voľby do Výboru SSO

 • Voľby do výboru SSO (ďalej len „výboru“) sa konajú každých 5 rokov, spravidla v polovici posledného roka daného volebného obdobia
 • Voľby do výboru SSO sa konajú korešpondenčným spôsobom
 • Voľby sa môžu uskutočniť aj počas riadneho zhromaždenia členov SSO
 • Výbor ustanoví 3-člennú volebnú komisiu (VK) z členov SSO, ktorej ani jeden člen nie je členom výboru SSO alebo členom dozornej rady SSO
 • Výbor, po oslovení členov SSO, pripraví listinu kandidátov na členstvo vo výbore. Každý kandidát musí písomne súhlasiť so zaradením na kandidátsku listinu 
  Ďalší postup volieb riadi volebná komisia v súčinnosti so sekretárkou SSO
 • VK pošle každému členovi informatívny list, hlasovací lístok s kandidátkou a informáciou ako postupovať pri korešpondenčných voľbách a to preukázaným spôsobom (doporučene, osobne ). List obsahuje obálku so spiatočnou adresou sekretariátu SSO s heslom VOĽBY, dátum dokedy možno vyplnený volebný lístok odoslať. List ďalej obsahuje informáciu o možnosti zvoliť aj iného člena SSO. Člen SSO označí 9 alebo menej kandidátov, ktorých navrhuje do výboru. Volebný lístok s označením vyššieho počtu kandidátov ako 9 bude považovaný za neplatný
 • Po dátume zaslania volebných lístkov sa VK stretne na sekretariáte SSO, spočíta došlé obálky, hlasovacie lístky, hlasy pre jednotlivých kandidátov a vyhlási výsledky volieb do výboru SSO. 

O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví VK zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia.

Volebný poriadok pre voľby do dozornej rady SSO

 • Voľby do dozornej rady sa konajú v druhom roku funkčného obdobia  výboru SSO
  Výbor SSO pripraví kandidátsku listinu na voľby do dozornej rady SSO
 • Voľby sa uskutočnia  počas zhromaždenia členov SSO alebo počas náhradného zhromaždenia členov SSO
 • V prípade potreby je možná aj korešpondenčná forma volieb obdobná ako je uvedené pri voľbe výboru SSO
 • Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia predsedu

Volebný poriadok pre voľby do Sekcií SSO

 • Voľby do sekcií SSO sa konajú každých 5 rokov, spravidla v polovici posledného roka daného volebného obdobia
 • Voľby do sekcií SSO sa konajú na zasadnutí sekcie, alebo korešpondenčným spôsobom. 
 • Výbor sekcie SSO zvolí 3-člennú volebnú komisiu (VK) 
 • Výbor sekcie SSO pripraví 5-člennú listinu kandidátov na členstvo vo výbore sekcie SSO. Každý kandidát musí písomne súhlasiť so zaradením na kandidátsku listinu.
 • Ďalší postup volieb riadi volebná komisia v súčinnosti so sekretárkou SSO
 • VK pošle každému členovi sekcie hlasovací lístok s kandidátkou a informáciou ako postupovať pri korešpondenčných voľbách. List obsahuje obálku so spiatočnou adresou sekretariátu SSO s heslom VOĽBY do SEKCIE SSO, dátum dokedy možno vyplnený volebný lístok odoslať. List ďalej obsahuje informáciu o možnosti zvoliť iného člena príslušnej sekcie SSO. Člen SSO označí 3 alebo menej kandidátov, ktorých navrhuje do výboru sekcie SSO. Volebný lístok s označením vyššieho počtu kandidátov ako 3 bude považovaný za neplatný
 • Po dátume zaslania volebných lístkov sa VK stretne na sekretariáte SSO, spočíta došlé obálky, volebné lístky, hlasy pre jednotlivých kandidátov a vyhlási výsledky volieb do výboru sekcie SSO
 • Kandidát s najvyšším počtom hlasov sa stáva predsedom sekcie SSO.

Článok VIII.
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  • voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a odborných komisií
  • zúčastňovať sa na odborných podujatiach organizovaných SSO a SLS, podieľať sa na  výhodách, uchádzať sa o finančné príspevky na zahraničné cesty
  • požadovať pravidelné informácie o aktivitách spoločnosti
  • podávať a dostávať podnety a návrhy na zlepšenie práce spoločnosti
  • aktívne sa podieľať na činnosti spoločnosti a jej sekcií
 2. Člen má povinnosti:
  • dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov spoločnosti
  • riadne a včas platiť členské príspevky
  • zúčastňovať sa na práci spoločnosti, poskytovať podklady pre jej činnosť, podporovať a obhajovať jej záujmy
  • odborne sa vzdelávať a svoje poznatky v rámci poslania spoločnosti aktívne šíriť
  • prispievať k rozvoju odboru a zdržovať sa všetkých aktivít smerujúcich proti činnosti spoločnosti
 3. Výšku členského príspevku na daný kalendárny rok určuje zhromaždenie členov . Ak tak neučiní, platí výška príspevku z predchádzajúceho roka. Členské príspevky slúžia na zabezpečenie činnosti spoločnosti, riadneho chodu sekretariátu, korešpondencie a nákladov spojených s prípravou a organizovaním podujatí spoločnosti.

Článok IX.
Udeľovanie cien, pôct a odmien

 1. Spoločnosť môže udeliť každoročne ceny, pocty a odmeny za činnosti, ktoré významne prispeli k rozvoju odboru, vlastným členom, nečlenom, organizáciám a zahraničným partnerom.
 2. V spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou možno požiadať o udelenie tradičných pôct a cien, ako aj čestných členstiev Slovenskej lekárskej spoločnosti.
 3. Spoločnosť môže udeliť:
  • čestné členstvo spoločnosti
  • ocenenie za mimoriadny príspevok k rozvoju odboru
  • ocenenie za najlepšiu publikáciu v odbore otorinolaryngológia
  • ocenenie za najlepšiu prednášku v odbore otorinolaryngológia
  • finančnú odmenu za mimoriadnu prácu
 4. O udelení odmien a pôct rozhoduje výbor spoločnosti.

Článok X.
Záverečné ustanovenie

 1. Spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ustanovenia stanov Slovenskej lekárskej spoločnosti, vyplývajúce z tohto jej kolektívneho členstva, sú pre spoločnosť záväzné a spoločnosť je povinná ich dodržiavať.
 2. Organizačná štruktúra a vnútorné organizačné vzťahy spoločnosti budú upravené organizačným poriadkom, ktorý vydá výbor.
 3. Pri zrušení spoločnosti výbor spoločnosti určí likvidátora, ktorý bude zodpovedný za likvidáciu, rozdelenie likvidačného zostatku medzi členov podľa členských príspevkov a za výmaz z registra združení.
  Spoločnosť zaniká výmazom z registra združení vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 4. Spoločnosť bude úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi, najmä s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva SR, SAV a i.
 5. Zmeny a doplnky stanov sú platné len ak boli vykonané v písomnej forme a schválené členskou schôdzou.
 6. Zrušujú sa stanovy, ktoré boli schválené členskou schôdzou spoločnosti dňa 3.9.2004, registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-13651 dňa 23.12.1997.
 7. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou a to dňa 27.9.2012 a účinnosť dňom doručenia oznámenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o tom, že zmenu Stanov spoločnosti vzalo na vedomie.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa : 2. 5. 2013
Číslo spisu : VVS/1-900/90-136 51-2

JUDr. Oľga Plišňáková, v.r.
Riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy

 
Späť hore