Kalendár vzdelávacích podujatí SSO pre rok 2024

15.-19. január 2024 – Školiace miesto v chirurgii stredného ucha

Pre rezidentov zaradených do špecializačného štúdia,  počet miest 2-4

KORLaCHHaK SZU a UNsM v Bratislave, Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., Prof. MUDr.Juraj Klačanský, CSc.,

4. – 6. február 2024 – XXIV.  RINOFEST – Demonštračný kurz septorinoplastiky a endoskopickej chirurgie PND – ZMENA TERMÍNU KURZU, nový termín bude zverejnený

KORLaCHHaK, SZU a UVN Ružomberok

MUDr.Marian Sičák, PhD.,

8. – 9. február 2024 – Konferencia slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku

hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

9. február 2024, VII. Jakubíkovej deň

DORLK NÚDCH Bratislava,

MUDr.I Goljerová, PhD., MPH

9. a 10.  február, 2024, Piešťany – Senzomotorická a orofaciálna stimulácia,  PaedDr. Adelaida Fábianová

počet účastníkov 26-28.

Absolvovaním kurzu absolvent získa vedomosti o komplexe percepčných a motorických symptómov na pozadí neurogénnych ochorení a adekvátnych terapeutických postupoch, v ktorých sa kombinujú metodiky senzoricko-oromotorickej, orofaciálnej a intraorálnej stimulácie

14. – 15. marec, 2024 – Otologický deň (30r KI na Slovensku) medzinárodné podujatie

Klinika ORL a ChHaK LFUK a UNB,  Bratislava,

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.,

Disekcia spánkovej kosti – slovensky 23-25/3/2024

Disekcia spánkovej kosti – anglicky 28-30/9/2024

15.-16. marec 2024 Sekcia klinickej logopédie SSO – Vývinová verbálna dyspraxia verzus artikulačné a fonologické poruchy z pohľadu komorbidity, diagnostiky a terapie (kurz)

PhDr. Buntová D., PhD., Mgr. Hermanská K., Mgr. Mocsári K., PhD.

Spišská Nová Ves, počet účastníkov 40

23. – 25. marec 2024: 26. ročník Disekcie spánkovej kosti

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LFUK a UN Bratislava

Prihláška

25. – 28. marec 2024: Chirurgická liečba zhubných nádorových chorôb hltana a hrtana, kurz

Klinika ORLaCHHaK LFUK a UNM Martin, Doc. Čalkovský, Počet uchádzačov – 3

11. – 12.apríl 2024 – XXIV. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti

KORLaCHHaK, SZU a UVN Ružomberok.

MUDr.Marian Sičák, PhD.,

11. apríl 2024 – Odborný seminár pre ORL ambulantných lekárov

Mediklinik Most. MUDr. Csendes : ORL ako neoddeliteľná súčasť spánkovej medicíny.11.4.2024

11.apríl 2024 – Východoslovenský seminár v Košiciach

Klinika ORL a CHHaK LFUPJŠ a UN LP, Košice Mudr. Martin Šuchaň, PhD.,

15. – 18. apríl 2024, Blokové krčné disekcie,  kurz

Klinika ORLaCHHaK LFUK a UNM Martin, Doc. Čalkovský, Počet uchádzačov – 3

26. – 27. apríl, 2024 – Stretnutie NZZ – ORL

Piešťany, MUDr.Zoltán Csendes

13. – 16. máj,  2024 – Chirurgická liečba chorôb veľkých slinných žliaz, kurz

Klinika ORLaCHHaK LFUK a UNM Martin, Doc. Čalkovský, Počet uchádzačov – 3

16. a 17. máj, 2024 –  Klinicko-logopedické dni

Spišská Nová Ves, počet účastníkov 100-120

Odborné podujatie nadväzuje na tradíciu klinicko-logopedických dní. Cieľom plánovanej vzdelávacej akcie je pripraviť pre účastníkov tematické bloky s teoretickými poznatkami, diagnostickými a terapeutickými postupmi a príkladovými kazuistikami z vybraných oblastí klinickej logopédie.

23.-24. máj, 2024 – 52. kurz endoskopickej chirurgie nosa a PND

Oddelenie ORL FNsP Žilina,

MUDr. Pavol Lukášek, PhD.,  

18. až 20. september 2024 – 10. česko-slovenský ORL Kongres, hotel Crowne Plaza, Bratislava

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.,

23.-27. september 2024 – Kurz v audiológii pre audiologické sestry

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM, : Nemocnica sv. Michala,  Satinského 1, 81108, Bratislava.

Pre zdravotné sestry pracujúce v ORL ambulancii  alebo oddelení, počet 20. Vedúci kurzu: Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc.,  mim.prof.

7.-11. október 2024 – Školiace miesto vo funkčnej a estetickej chirurgii nosa,  funkčnej endoskopickej chirurgii nosa a PND (FESS)

Pre rezidentov zaradených do špecializačného štúdia,  počet miest 2-4

KORLaCHHaK SZU a UNsM v Bratislave, Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., MUDr. Matúš Mačaj

17.-18. október 2024 –  Diagnostika a terapia porúch hlasu v ambulancii klinickej logopédie

PhDr. Žofia Frajková, PhD.,  Klinika ORL a CHHaK LFUK a UN Bratislava, počet účastníkov 25

Cieľom kurzu je spracovať súčasné postupy diagnostiky porúch hlasu, špecificky u detí a u dospelých. Po absolvovaní kurzu bude mať absolvent teoretické vedomosti o princípoch diagnostiky porúch hlasu a o možnostiach využitia aktuálnych terapeutických metód v klinicko-logopedickej praxi.

24. október 2024 – Odborný seminár pre ORL ambulantných lekárov

Mediklinik Most. MUDr. Csendes

Bolesť hrdla a s tým súvisiace problémy

24.-25. október 2024 – 53. kurz endoskopickej chirurgie nosa a PND

Oddelenie ORL FNsP Žilina,

MUDr. Pavol Lukášek, PhD.,  

6. a 7. november 2024 – Kurz disekcie spánkových kostí  v Košiciach

Klinika ORL a CHHaK LFUPJŠ a UN LP, Košice Mudr. Martin Šuchaň, PhD.,

14.-15. november 2024 –  Sympózium Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba 

DORLK NÚDCH Bratislava,

MUDr.I Goljerová, PhD., MPH

22. – 23. november 2024  Jasná hotel Družba

Stretnutie NZZ – ORL,   MUDr.Zoltán Csendes

Späť hore