ORL odborná spoločnosť

 • 1922 Československá otolaryngologická spoločnosť
 • 1953 Založenie Slovenskej odbočky Čs. otolaryngologickej spoločnosti 
 • 1969 Nezávislá Slovenská otolaryngologická spoločnosť
 • 1996 Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)
 • 23. 12. 1997 sa stala Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Občianskym združením a kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti

História SSO

Pri dokumentovaní počiatkov odbornej spoločnosti nemožno obísť základné fakty o vzniku a etablovaní odboru. Základy otolaryngológie na Slovensku položili českí profesori Dr. Wiškovský a Dr. Záviška. S obdivuhodným elánom budovali prvé kliniky a vychovali odborne zdatných žiakov, ktorí v ich diele úspešne pokračovali. Prof. Wiškovský a prof. Záviška sa takto stali zakladateľmi slovenskej otolaryngologickej školy, ktorá v historicky krátkom čase dosiahla vysokú úroveň. Dnes má už vlastné črty, vyplývajúce z bohatej vedeckej práce a vlastnej spoločenskej organizácie. Uznanie a vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili.

Významnou udalosťou bolo založenie Československej otolaryngologickej spoločnosti roku 1922.  Už roku 1929 sa stal jej členom Dr. Fábry, prvý Slovák. Vtedy bolo v spoločnosti organizovaných 50 členov. Neskoršie sa prihlásili za členov Dr. Šimko, Dr. Dányai, Dr. Sivák, Dr. Kustra a Dr. Kertész. Úlohou spoločnosti bolo zvyšovanie odbornej úrovne otolaryngológov, rozvíjanie vedeckej činnosti, nadväzovanie kontaktov s významnými zahraničnými odborníkmi a spoločnosťami. Každoročne, s výnimkou vojnových rokov, konali sa celoštátne zjazdy, na ktorých sa zúčasťňovali aj otolaryngológovia zo Slovenska.

Roku 1949 sa v Bratislave uskutočnil XX. výročný zjazd Čs. otolaryngologickej spoločnosti. Bol to tretí celoštátny zjazd v Bratislave (dva predtým sa konali v rokoch 1933 a 1937. Z poverenia výboru spoločnosti ho organizačne pripravil doc. Lajda. Odznelo 20 prednášok, z nich 7 pripravili slovenskí autori: Lajda, Ondreička (rontgenológ), Štermenský, Prokešová, Breza, Horvat, Strelka. Hlavnou témou bol karcinóm hrtana. Účasť členov spoločnosti bola vysoká. Pricestovala skupina významných osobností: profesori Přecechtěl, Ninger, Hlaváček, Greif, Seeman, Wiškovský, Hybášek, docenti Hladký, Chvojka a iní. V dňoch 24.-25. novembra 1951 sa uskutočnil zjazd Čs. otolaryngologickej spoločnosti v Bratislave z príležitosti 30-ročného trvania slovenskej otolaryngológie a 60. narodenín prof.Dr.Wiškovského. Vedeckej časti programu predsedal doc. Lajda. Pripomenul. že čs. otolaryngológovia zasadajú v Bratislave po štvrtý raz. K pozdravu pripojil úprimné priania, aby sa spoločnej práci českých a slovenských otolaryngológov dobre darilo. Podrobný zápis o zjazde publikoval Dr. Droppa.

Na podklade iniciatívy doc. Lajdu vznikla samostatná  pobočka Čs. otolaryngologickej spoločnosti  na zjazde slovenských otolaryngológov na Sliači, ktorý sa konal v dňoch 3.-5. júla 1953.  Prvým predsedom 7-členného výboru slovenskej pobočky Čs. otolaryngologickej spoločnosti sa stal doc. Lajda

Prof. MUDr. Ján Lajda (1908-1992)
Prof. MUDr. Ján Lajda
(1908-1992)

Materiály zo zjazdu uverejnil v zborníku roku 1954. Po federatívnom usporiadaní Česko-slovenskej republiky v roku 1969 Slovenská pobočka Čs. otolaryngologickej spoločnosti sa stala nezávislou slovenskou otolaryngologickou spoločnosťou. 

Slovenská otolaryngologická spoločnosť zaznamenala od svojho založenia  rozmach. Počet členov vzrástol z pôvodných 40 zakladajúcich na 375 v roku 1994 , aktuálne takmer 500. Pracovné dni spoločnosti = národný kongres  sa koná každý rok už tradične v septembri. Po dohode s českou ORL  sa každé dva roky konajú spoločné čs.  kongresy striedavo v Čechách a na Slovensku,  priťahujú veľký počet domácich i zahraničných účastníkov.  

Okrem národného kongresu sa organizujú rozsahom menšie kongresy so špicifickou tematikou. Každý rok  otologický deň,  v dvojročných intervaloch rinologický deň a onkolgické Neuschlove dni,  od roku 2018 Jakubíkovej deň venovaný problematike pediatrickej ORL, v spolupráci s českou spoločnosťou kongres Umelecký hlas. Výučbové kurzy zamerané na chirurgiu ucha sa organizujú každoročne v marci striedavo na Klinike Otorinolaryngológie a chirugie hlavy a krku v Bratislave alebo v Košiciach a každoročne v apríli na Klinike Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v UVN Ružomberok. Výučbové kurzy zamerané na funkčnú a estetickú chirurgiu nosa, endoskopickú chirurgiu PND a prednej bázy lebky sa organizujú každoročne v januári na ORL Klinike UVN v Ružomberku. Na ORL klinike v Bratislave sa organizujú kurzy chirurgickej anatómiu krku so zameraním na onkologickú problematiku. V dvojročných intervaloch sa organizujú spoločné česko-slovenské kongresy mladých otorinolaryngológov striedavo v Čechách a na Slovensku. Posledný, v poradí už XVII.  Kongres mladých otorinolaryngológov sa uskutočnil v septembri 2018 v Grandhoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

Prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc.
(1921-2001)
Prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc.
(1921-2001)
Prof. MUDr. Antonín Molnár, DrSc.
(1930-2005)
Prof. MUDr. Anton Molnár, DrSc.
(1930-2005)
Vľavo Prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. (1923-2008), vpravo Prof. MUDr. Tibor Barta, DrSc., (1922-2005)
Vľavo Prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. (1923-2008), vpravo Prof. MUDr. Tibor Barta, DrSc., (1922-2005)
Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. (1950)
Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.
(1950)
Doc. MUDr. Jozef Točík, CSc. (1948-1996)
Doc. MUDr. Jozef Točík, CSc.
(1948-1996)
Prof. MUDr. Milan Profant CSc.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
(1952)
Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof. (1959)
Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.
(1959)
Prim. MUDr. Tibor Barta, PhD.
(1963)

História ORL pracovísk na Slovensku

História ORL pracovísk je aktualizovaná k roku 2022, vďaka spolupráci s prednostami a primármi jednotlivých pracovísk. Ako zdroj mnohých informácii o histórii otorinolaryngológie na strednom Slovensku bola použitá publikácia Otorinolaryngológia na  strednom Slovensku – včera a dnes.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava

Vznik Otolaryngologickej kliniky v Bratislave súvisí s organizačným budovaním otolaryngológie na Slovensku, ktoré začalo až po I. svetovej vojne, keď Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 27. júna 1919 schválilo zákon č. 375 o zriadení univerzity v Bratislave. Slávnostným dátumom zahájenia činnosti univerzity bol 9. november 1919. Jej prvým rektorom sa stal prof. MUDr. Kristián Hynek. Na území Slovenska nebola pred vznikom ČSR lekárska fakulta – s výnimkou lekárskej fakulty v Trnave v rokoch 1770-1777. Zrod otolaryngologickej kliniky v Bratislave nebol ľahkou záležitosťou. V letnom semestri šk. roku 1919-1920 sa dekan Lekárskej fakulty pokúsil získať niektorého z vynikajúcich žiakov profesora Kutvirta. Avšak rokovania s docentom Přecechtělom a docentom Ningrom neboli úspešné. Preto profesorský zbor navrhol zriadiť miesto asistenta pre otológiu na Chirurgickej klinike a miesto asistenta pre rinolaryngológiu na Internej klinike. Na tieto miesta boli vybraní Dr. Záviška a Dr. Wiškovský. Roku 1920 sa zriadila otologická ambulancia. Jej vedúcim sa stal Dr. Záviška, asistent prof. Kostlivého. O rok neskôr sa zriadila rinolaryngologická ambulancia, ktorú zverili Dr. Wiškovskému, asistentovi prof. Hynka. Dr. Bedřich Wiškovský (nar. 23.11.1891 v Dvore Králové) sa habilitoval za docenta rinolaryngológie roku 1923 a Dr. Pavel Záviška (nar. 18.6.1880 v Brne) sa habilitoval na docenta otológie r. 1924. Odbornú kvalifikáciu si zvyšovali študijnými pobytmi na renomovaných domácich a zahraničných klinikách. Po vymenovaní za profesorov sa stali prednostami kliník. Rinolaryngologická klinika vznikla v roku 1928, Otologická klinika v roku 1932. Prof. Wiškovský a prof. Záviška sa vypracovali na majstrov svojich odborov. Vo vedeckej práci sa venovali širokému okruhu problémov. Práce uverejňovali v Bratislavských lekárskych listoch, v Časopise lékařů českých i v zahraničných časopisoch. Vychovali rad žiakov, ktorí neskôr budovali nové otolaryngologické pracoviská na Slovensku. Patrili k nim: prof. Dr. Sivák, prof. Dr. Šuster, primár Dr. Bányai, primár Dr. Golda, primár Dr. Puskailer, primár Dr. Bečer, primár Dr. Jenkovský, Dr. Furst, Dr. Janota a ďalší. V súvislosti s udalosťami v roku 1938 odišiel prof. Záviška do Brna a v nasledujúcom roku, žiaľ musel odísť aj prof. Wiškovský. Usadil sa v Prahe. Ich nástupcom sa stal MUDr. Sivák. Roku 1940 sa habilitoval z odboru rinolaryngológie a roku 1941 z odboru otológie. Pod jeho vedením sa uskutočnilo spojenie kliník do jednotnej otorinolaryngologickej kliniky v roku 1940. V Roku 1945 bol vedením Otolaryngologickej kliniky v Bratislave poverený Dr. Klaučo, ktorý však pre zaneprázdnenie verejnými funkciami skoro požiadal o uvoľnenie. Na jeho návrh bol v roku 1946 za prednostu kliniky vymenovaný Dr. Lajda. Na docenta sa habilitoval roku 1947. Kvalifikáciu si zvyšoval študijnými pobytmi v Prahe, Brne, Zurichu, Berne. Zaslúžil sa o premiestnenie kliniky roku 1951 z priestorov Štátnej nemocnice do budovy bývalého santória Charitas na Zochovej ulici, čím sa zvýšil počet postelí, zlepšili sa podmienky pre prácu liečebno-preventívnu, pedagogickú a vedeckú. Bol odvážny pri zavádzaní nových chirurgických metód. Široko rozvinul vedeckú činnosť a nabádal k nej svojich spolupracovníkov. Roku 1967 bol vymenovaný za profesora. Profesor Lajda viedol kliniku až do r.1974, kedy bol za prednostu kliniky vymenovaný Prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc. Profesor Lajda bol editorom a spoluautorom zásadných, dodnes uznávaných odborných otolaryngologických knižných publikácií Chirurgia nosa a prínosových dutín (1961), Chirurgia stredného ucha (1954), Príhody a nebezpečenstvá v otolaryngológii (1959). Profesor Strelka bol autorom prvých skrípt z otolaryngológie v slovenskom jazyku pre študentov LFUK (1973). Po odchode profesora Strelku do dôchodku v roku 1986 viedol I.ORL kliniku LFUK prof. MUDr. Anton Molnár,DrSc. V roku 1990 sa stal prednostom kliniky prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. V súčasnosti, od roku 1992, vykonáva funkciu prednostu prof. MUDr. Milan Profant, CSc. V roku 1972 bolo pri I.Otolaryngologickej klinike zriadené Foniatrické oddelenie. Toto oddelenie s v roku 1984 osamostatnilo a primárom oddelenia sa stal Doc. MUDr. Ivan Krahulec, CSc. Po odchode doc. Krahulca do dôchodku prevzal vedenie oddelenia MUDr. Štefan Šimko, CSc., ktorý ho s krátkym prerušením vedie dodnes.

Katedra Otolaryngológie SPAM (predtým IVZ – Inštitút pre ďaľšie vzdelávanie lekárov) vznikla v roku 1958. Od svojho vzniku až do roku 2017 bola súčasťou I. ORL kliniky. Katedru do roku 1973 viedol profesor Lajda. V rokoch 1974 – 1986 bol vedúcim Katedry ORL IVZ Doc.MUDr.Bohuš Šťastný,CSc., po ňom prevzal vedenie katedry doc. Krošlák. Od roku 1996 vedie katedru Doc. MUDr.Pavel Doležal,CSc., mim. prof. Pracovisko sa súčasne nachádza v Nemocnici sv. Michala.

Dlhoročným zástupcom prednostu kliniky bol prim.MUDr.Vojtech Saxa, CSc, po ňom vykonával túto funkciu doc.MUDr.Bernard Kuniak,CSc, neskôr MUDr. Milan Profant, CSc. neskôr. V súčasnosti je zástupcom prednostu MUDr. Tibor Barta PhD.
Funkciu ordinárov zastávali nasledovní otolaryngológovia MUDr.Ján Korch – onkológia, MUDr.Milan Jäger – otoneurológia, MUDr.Milan Profant – endoskopia.

Podobne ako v polovici 20. storočia, aj v nedávnej minulosti z kliniky odišli viacerí odborníci, ktorí v v čase prípravy tohto textu viedli slovenské a české pracoviská: Prof.Klačanský – Olomouc, Doc.Krošlák – II. ORL klinika Bratislava, MUDr.Hapčo – Detská ORL klinika Bratislava, MUDr.Korman – Vyškov, MUDr.Jelínek – Přerov, MUDr.Šebová – Bratislava Petržalka

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM v Bratislave

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM v Bratislave, Satinského 1 je spätá s históriou Otolaryngologického oddelenia Nemocnice Ministerstva obrany v Bratislave. Začína sa rokom 1945 keď sa  Vojenská nemocnica presídlila  do nových  priestorov na Patrónke,  pri Červenom moste.  V tom roku vzniklo aj 25 posteľové otolaryngologické oddelenie, neskôr sa počet postelí zredukoval na 20. Funkciu primára v rokoch 1945 – 1948 vykonával MUDr.Ivan Chodák. Po ňom vykonávali postupne túto funkciu npor. v zálohe MUDr.J.Lajda, MUDr.Šurina, MUDr.Šimková, pplk.MUDr.Otto Matl. V rokoch 1952 – 1973 bol primárom oddelenia plk.MUDr.Vilém Nejedlý. V roku 1973 nastúpil do funkcie primára plk.MUDr.Ján Straka, ktorého vystriedal roku 1985 plk.MUDr.Karol Viszt. Funkciu zástupcu primára vykonával  MUDr.Lubomír Cajchan. Ordinárkou pre foniatriu bola MUDr.Renáta Reháková. Následne viedli pracovisko 2000-2002 MUDr. Cajchan, po ňom MUDr. Beata Džurná a MUDr. Chalid Abadl, PhD. V roku 2008 vznikla zlúčením Nemocnice Ministerstva obrany a Nemocnice Ministerstva vnútra spoločná Nemocnica sv. Michala a.s., ORL oddelenie vedie od roku 2013 Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.,  mim.prof. Nové pôsobisko získala Katedra otorinolaryngológie LFSZU, začala sa výučba otorinolaryngológie študentov V.  ročníka všeobecného lekárstva na LFSZU, výučba študentov V.  ročníka general medicine v anglickom jazyku a IV.  ročníka stomatológie na LFSZU, výučba certifikačnej činnosti audiometrie a audiológie pre audiometrické sestry cez FOa ZOŠ SZU. Celá nemocnica sv. Michala   sa v roku 2015 sťahovala do novopostavenej budovy do centra mesta (Satinského 1) a v roku 2019 sa transformovala na Univerzitnú Nemocnicu – Nemocnicu svätého Michala. Jednou z prvých kliník,  ktoré sa kreovali v UN bola Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Spolu s Klinikou otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  SZU a UVN v Ružomberku tvoria akreditované pracovisko pre certifikačný študijný program v odbore. Garantom akreditácie je Doc. Doležal.

Klinika má 9-12 lôžok, štyri všeobecné ORL ambulancie,  dve audiometrické pracoviská, jednu operačnú sálu 24 hod/denne, jednu sálu na výkony v lokálnej anestézii 2x/týždenne a priestory pre výučbu. Spektrum chirurgických výkonov je široké, robia sa všetky štandardné výkony v odbore okrem implantovateľných naslúchadiel a kochleárnych implantátov.

Zástupca prednostu: MUDr. Mačaj Matúš. Lekári: MUDr. Langová Lucia, MUDr. Ďurica Peter , MUDr. Majerníková Lívia, MUDr. Šramková Monika t.č. MD, MUDr. Farkašová Simona , MUDr. Čentéš Matúš. Vedúca sestra: Mgr. Sabina Majzúnová. Manažérka dennej zmeny: Mgr. Anna Linková.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP a LF UPJŠ Košice

Dňa 1.4.1946 bol menovaný prvý prednosta ORL kliniky Prim.MUDr.Michal Šuster. V roku 1949 sa MUDr.Šuster habilitoval za docenta otolaryngológie. Na klinike založil prvé foniatrické pracovisko na Slovensku roku 1951. V roku 1961 sa stal univerzitným profesorom. Kliniku viedol do roku 1976. Do roku 1971 bol zástupcom prednostu MUDr.Juraj Kovaľ a od roku 1971 MUDr.Peter Gál,CSc. Od roku 1976 zastával funkciu prednostu kliniky Doc.MUDr. Andrej Vladimír, CSc. Otolaryngologická klinika sa v apríli 1981 presťahovala do nových priestorov Fakultnej nemocnice na Triedu SNP č.1. Od roku 1981 vykonávala funkciu zástupcu prednostu MUDr.Magdaléna Andrašovská, vo funkcii docenta pôsobil Doc.MUDr.Michal Pichanič, DrSc. MUDr.Mária Kuliková viedla onkologický ordinariát a MUDr.Mária Bačová bola ordinárom pre foniatriu. Roku 1985 bol doc.Pichanič vymenovaný za profesora otolaryngológie. Profesor Pichanič sa stal prednostom kliniky roku 1985. Jeho zástupcami boli do roku 1991 MUDr.Andrašovská, po nej do roku 1995 MUDr.Michal Molčan,CSc. a od roku 1995 MUDr.Juraj Mudrák,CSc. Novozriadený ordinariát pre rhinoendoskopiu viedla MUDr.M. Andrašovská. V roku 1992 habilitoval na docenta otolaryngológie Doc.MUDr.Juraj Kovaľ,CSc. Docent Kovaľ sa stal prednostom kliniky V roku 1996, jeho zástupcom bol MUDr. Juraj Mudrák,CSc. V roku 2002 bol doc. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. menovaný za profesora v odbore otorinolaryngológia. V roku 2010 sa stala zástupkyňou prednostu kliniky MUDr. Darina Machánová. V roku 2019 sa stal zástupcom prednostu kliniky MUDr. Martin Šuchaň, PhD. Klinika je v súčasnosti profilovaná v otochirurgii a chirurgii laterálnej bázy lebky – chirurgická liečba tumorov pontocerebelárneho uhla, závratov, tvárového nervu a stavov vyplývajúcich s neurovaskulárneho konfliktu na hlavových nervoch n. V, VII, VIII, IX.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UN Martin

Prednosta: prof. MUDr. Andrej  Hajtman, CSc.

História Kliniky otorinolaryngológie JLF UK v Martine sa začala datovať  1. 1. 1939  od  zriadenia otorinolaryngologického oddelenia vo vtedajšej Krajinskej nemocnici, ktoré dovtedy v regióne stredného Slovenska chýbalo. Prvým prednostom novovzniknutého oddelenia sa stal MUDr. Teodor Kustra, odchovanec profesorov Wiškovského a Přecechtěla. Túto funkciu zastával až do 1. 9. 1979.Prvým sekundárnym lekárom ORL oddelenia v Martine bol MUDr. Š. Demién, neskôr profesor plastickej chirurgie v Bratislave. Pracovisko vychovalo viacerých odborníkov, ktorí po získaní erudície viedli novovzniknuté ORL oddelenia (MUDr. M. Štípala v Liptovskom Mikuláši, MUDr. M. Ďurjak v Žiline, MUDr. Z. Lénárt v Rimavskej Sobote, MUDr. P. Zrubec v Rožňave, MUDr. O. Ozábal v Topoľčanoch, MUDr. J. Petróci v Košiciach, doc. MUDr. Bernard Kuniak pracoval  v Bratislave.Po otvorení detašovaného pracoviska a neskôr pobočky Lekárskej fakulty UK v Bra­tislave v roku 1962 sa začalo s vyučovaním otorinolaryngológie. Praktickú časť za­bezpečovali odborní asistenti MUDr. Rudolf  Neuschl a MUDr. Ladislav Szabó. Teoretickou časťou a metodickým vedením pedagogického procesu boli poverení vy­sokoškolskí učitelia z iných lekárskych fakúlt: prof. MUDr. J. Lajda, prof. MUDr. R. Hladký, prof. MUDr. M. Šuster, doc. MUDr. R. Výrostek, prof. MUDr. J. Strelka, doc. MUDr. J. Breza a doc. MUDr. I. Klačanský. V roku 1969 primár MUDr. T. Kustra habilitoval a stal sa prednostom ORL kliniky LF UK v Martine. Funkciu jeho zástupcu vy­konával MUDr. A. Mišík. Po odchode doc. T. Kustru do dôchodku sa prednostom ORL kliniky v Martine od 1. 9. 1979 stal doc. MUDr. Rudolf  Neuschl, CSc. Funkciu vykonával do roku 1990, keď zomrel. Od roku 1991 je prednostom pracoviska prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc., ktorý habilitoval v roku 1990  a  za profesora otorinolaryngológie bol inaugurovaný v roku 1997. Od roku 1983 funkciu zástupcu prednostu vykonával MUDr. Karol Gruber, od roku 2010 je zástupkyňou prednostu pre  liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Mária Kafková a zástupcom pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť je doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD. Zvyšujúce sa kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na pracovisko si vynútili nové priestorové riešenie. V roku 1975 bol otvorený nový pavilón kliniky ORL s chirurgic­kými sálami, ambulantnou časťou a pracovnými priestormi pre personál. Postupne vznikali ďalšie špecializované pracoviská kliniky: v roku 1968 bol vymenovaný za ordinára pre foniatriu MUDr. L. Szabó, v roku 1979 sa ordinárom  pre detskú otorinolaryngológiu  stal MUDr. K. Gruber a ordinárkou pre klinickú onkológiu sa stala MUDr. E. Neuschlová. Od roku  1986 – 2013 bola  ordinárkou  pre detskú ORL  MUDr. M. Kafková  pre ORL alergológiu a imunológiu  MUDr. B. Ondrušová, MUDr. Vladimíra Mikulášová vykonávala funkciu ambulantnej a konziliárnej lekárky, od roku 2013 sa stala špecialistkou pre detskú ORL MUDr. Gabriela Bugová, PhD. Na klinike pracovali, získali klinické skúsenosti a kvalifikáciu okrem iných aj : MUDr. Ján Žiak, MUDr. Elena Budinská, MUDr. Terézia  Záborská, MUDr. Margita Valašková, MUDr. Jozef  Beňo,  MUDr. Marián Sičák, PhD., MUDr. Ivan Chromej MUDr. Marta Ľachká, MUDr. Martin Lacko, MUDr. Ivan Sámel, MUDr. Pavel Hanzel, MUDr. Marián Korda, MUDr. Katarína Štullerová, MUDr. Martina Šutovská,  MUDr. Iveta Hrabětová,  MUDr. Milan Kapusta, MUDr. Michal Terek, MUDr. Denisa Adamová, MUDr. Miloš Lisý , MUDr. Miroslava Lučanská, , MUDr. Zuzana Rajecká, MUDr. Ladislav Dirnbach, MUDr. Estera Beháňová, MUDr. Viera Jánošová, MUDr. Heiko Pedan, MUDr. Terézia Jašková. V súčasnosti je Klinika ORL a ChHaK špecializovaným klinickým pracoviskom, výučbovou bázou pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu študentov Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ako  aj  lekárov  z  iných  pracovísk. Výučba  otorinolaryngológie  sa   uskutoč­ňuje  v  5. ročníku štúdia všeobecného lekárstva a 4. ročníku štúdia zubného  lekárstva, v plnom rozsahu je realizovaná aj výučba ORL zahraničných študentov v anglickom jazyku. Odborným  asistentom JLF UK bol MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD., jeho predchodcami boli : MUDr. R. Neuschl, CSc.,  MUDr. L. Szabó, MUDr. J. Cipko, MUDr. J. Marček a  MUDr. A. Hajtman,CSc.  MUDr. Pavel  Hanzel získal titul PhD. v roku 2013,   MUDr. Gabriela  Bugová obhájila titul PhD. v roku   2016  a  v roku  2017  MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.  habilitoval na docenta otorinolaryngológie. V praktickej a vedecko-výskumnej činnosti si najskôr ORL oddelenie a potom klinika trvalo udržiavali a udržiavajú klinický štandard. V čase aktuálnosti dominovali chirurgic­ké výkony zápalov stredného ucha a liečba otogénnych vnútrolebkových kompliká­cií, najmä mozgových a mozočkových abscesov. Doc. MUDr. T. Kustra a jeho spolupracovníci tu dosahovali celoštátne uznávané výsledky. Doc. MUDr. R. Neuschl, CSc., teoreticky i prakticky rozpracoval problematiku chorôb lymfoepitelového tkaniva ORL systému a patril medzi spoluzakladateľov ORL onkochirurgie nielen na klinike v Martine, ale aj v rámci  vtedajšieho Československa. Klinika poskytuje všetky ORL činnosti na vysokej úrovni. Profilácia pracoviska je zameraná najmä na tri oblasti  : komplexnú onkologickú diagnostiku a liečbu zhubných nádorov v oblasti hlavy a krku, pričom sa využívajú najmodernejšie  postupy a poznatky v  rámci fungujúcej komplexnej  iterdisciplinárnej  ORL onkologickej komisie. Klinika má okrem štandardných ORL lôžok definovaných 5 onkologických lôžok, plne vybavený pooperačný úsek a 6 lôžok s prispôsobeným vybavením pre deti od 2 rokov veku. Mladšie deti s ORL chorobami sú hospitalizované na Klinike detí a dorastu  ev.  na  Neonatologickej klinike UNM. Druhá vysoko špecializovaná interdisciplinárna činnosť sa týka diagnostiky a liečby alergie a chorôb horných dýchacích orgánov a ich  vply­vu na funkcie organizmu,  treťou je   ORL diagnostika a liečba  detských pacientov v spolupráci s mnohými špecialistami ( detská chirurgia, neonatológia, pediatria, hrudníková chirurgia, neurochirurgia, patológia, genetika, mulekulová biológia). Intenzívna je spolupráca s teoretickými a predklinickými ústavmi a vedecko – výskumnými pracoviskami JLF UK  Martinským  centrom pre biomedicínu. Na Klinike ORL a ChHaK v Martine je chirurgicky liečený veľký  počet  pacientov  s  nenádorovými  a  nádorovými  ochoreniami štítnej žľazy a  prištítnych  žliaz. V roku 2007 získala Klinika ORL a ChHaK v Martine akreditáciu na špecializačné štúdium v  špecializačnom študijnom odbore  Otorinolaryngológia, ktorú opakovane obnovuje. Klinika organizuje  každý  druhý  rok onkologické ORL podujatie – Neuschlov deň. Pracovisko nie je veľké, ale je jediným komplexným (lôžka pre dospelých, deti a onkologicky chorých) ORL pracoviskom univerzitného typu v Slovenskej republike.

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Krátke dejiny pracoviska: Prvou predzvesťou vzniku detskej ORL špecializácie bolo obsadenie dvoch miest asistentov pre detskú otorinolaryngológiu na detskej klinike v rokoch 1946 a 1948, ktoré obsadili MUDr. Pavol Klaučo a MUDr. Ivan Klačanský. V septembri 1949 sa MUDr. Klaučo stal primárom novovzniknutého Detského otorinolaryngologického oddelenia v Detskej nemocnici na Duklianskej ulici v Bratislave. Jeho zástupcom bol MUDr. Július Breza. Oddelenie malo 9 postelí a disponovalo ďalšími 5 posteľami v infekčnom pavilóne. V roku 1951 sa stal primárom oddelenie Doc. MUDr. Július Breza. MUDr. Klaučo sa stal riaditeľom Štátnej oblastnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1960 do roku  1991 malo oddelenie k dispozícii 35 postelí. Od 1. januára 1985 sa stal primárom MUDr. Martin Hapčo, CSc.

Dátum vzniku: Dňa 1. februára 1986 bola zriadená Detská otorinolaryngologická klinika LF UK v Bratislave, jej vedenia sa ujal prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. Jeho zástupcom pre LPS bol MUDr. Martin Hapčo, CSc.

Prednostovia: Prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. (1986-1996), Prof. MUDr. Jana Jakubíková (1997-2012), CSc., MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH (2014- doteraz)

Dejiny popisujúce najvýznamnejšie udalosti: V roku 1991 sa klinika presťahovala do novej budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch. Spočiatku mala k dispozícii 50 lôžok, potom sa ich počet znížil na 25 lôžok. V súčasnosti má k dispozícii lôžkovú časť s 15 posteľami, ambulantnú časť s tromi všeobecnými detskými ORL ambulanciami, v rámci ktorých pracujú špecializované ambulancie: otologická, rinologická, foniatrická a endoskopická. Od decembra 2017 disponuje Centrom pre deti s poruchou sluchu NÚDCH, ktorého činnosť je komplexná. Zahŕňa konzervatívnu liečbu (indikácia načúvacích prístrojov a následná starostlivosť o ne, pridelenie BAHA čelenky) a chirurgickú liečbu ( výkony na vonkajšom uchu vrátane náhrad ušníc silikónovými protézami, sanačné a rekonštrukčné výkony na strednom uchu, kochleárne implantácie a iné implantovateľné systémy). Klinika je odborne zodpovedná za vedenie národného registra detí s poruchou sluchu. Chirurgická činnosť prebieha na dvoch operačných sálach.

Stručná charakteristika pracoviska: Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave je jedinou klinikou tohto druhu v rámci SR. V súčasnosti na nej pracuje 13 lekárov a 23 zdravotných sestier. Rozvíja detskú otorinolaryngológiu, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou  a posudzovaním  vrodených a získaných chorôb horných a čiastočne dolných dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, krku, slinných žliaz, ucha, obštrukčných porúch dýchania v spánku a porúch čuchu, chuti, prehĺtania, rovnováhy a sluchu u detí. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, najmä pediatriou,  foniatriou, neonatológiou, anestéziológiou a resuscitáciou, imuno-alergológiou, neurológiou, oftalmológiou, radiológiou,  infektológiou , genetikou a stomatochirurgiou. V ambulanciách je vyšetrených a ošetrených ročne priemerne 15 000 pacientov, v rámci ústavnej ambulantnej pohotovosti približne 5 000 pacientov ročne. Každoročne sa vykoná priemerne 2 500 endoskopických vyšetrení,  2 300 operačných výkonov, 2 100 tympanometrických vyšetrení, 1000 audiometrických vyšetrení, 800 ASSR vyšetrení, 120 VRA vyšetrení, 250 foniatrických vyšetrení, 800 logopedických vyšetrení, 1 600 hospitalizácií. Ciele do budúcich rokov: rozšíriť konzervatívnu a chirurgickú starostlivosť o deti s chorobami v ORL oblasti o nové diagnostické a liečebné výkony. Zaviedli sme do klinickej praxe rinomanometriu a vizuálne podporenú audiometriu. V rámci spolupráce s Mestskou ORL klinikou v Stuttgarte riešime zložité laryngo-tracheálne stenózy pomocou kriko-tracheálnej resekcie, s Univerzitnou ORL klinikou v Regensburgu (SRN) rozvíjame pedaudiológiu, s ORL klinikou NY (USA) kochleárnu implantáciu a použitie iných implantovateľných systémov u detí. Zdokonaľujeme sa v endoskopickej otochirurgii, funkčnej endonazálnej chirurgii a laserovej chirurgii hltana a hrtana. Zaviedli sme do praxe dilatáciu sluchovej trubice u detí a tubomanometriu. V rámci Centra pre deti s poruchou sluchu NÚDCH používame pedaudiologickú techniku firmy AURITEC (SRN), ktorá je zosieťovaná a umožňuje ukladanie a počítačové vyhodnocovanie dát individuálneho pacienta. Zriadili sme interaktívnu učebňu pre študentov s bezdrôtovým prepojením na operačné sály a simulačnú učebňu pre mladých lekárov na nácvik otochirurgie a endoskopickej rinochirurgie.

Zoznam použitej literatúry: 1. Kapellerová,A., Kovács,L.: 150 rokov bratislavskej detskej nemocnice. SAP, Bratislava, 2005, 200s., 2. Kolektív autorov: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, SORIA a GREY, 1996, 71s.

Otorinolaryngologické oddelenia západného Slovenska

Otorinolaryngologické oddelenie, UNB, Nemocnica Ružinov

II. Otolaryngologická klinika v Bratislave bola založená vo februári 1968. Svoju činnosť začala v novopostavenej nemocnici na Kramároch, ale po mesiaci sa presťahovala do budovy Úrazovej nemocnice na Pionierskej ulici, kde bolo k dispozícii 22 lôžok. Prvým prednostom sa stal prof.MUDr.Jozef Strelka, DrSc. Jeho zástupcom bol prim.MUDr.Zdenko Bargár,CSc. Na klinike postupne pôsobili kratší alebo dlhší čas významní slovenskí otolaryngológovia prof.Barta, prof.Molnár, doc.Kuniak, doc.Krošlák, prim.Hapčo. Bolo to prvé pracovisko na Slovensku, kde sa začali v roku 1971 začali robiť stapedoplastiky (Kuniak, Strelka), v roku 1972 sa začala používať laryngomikrochirurgia (Barta). Klinika zabezpečovala výučbu otolaryngológie pre IV. ročník poslucháčov stomatológie.

Začiatkom roka 1974 sa na klinike uskutočnili personálne zmeny. Profesor Strelka sa stal prednostom I. Otolaryngologickej kliniky, s ním odišli prof.Molnár a doc.Kuniak. Prednostom kliniky sa stal profesor MUDr.Tibor Barta,DrSc. Funkciu asistentov vykonávali MUDr.Vojzola, MUDr.Kohler a MUDr.Točík. V roku 1982 vystriedala MUDr.Anita Strážovcová prim.Bargára vo funkcii zastupcu prednostu. V roku 1987 sa klinika presťahovala do priestorov novopostavenej nemocnice v Ružinove, kde mala k dispozícii 31 postelí. V roku 1989 po odchode prof.Bartu do dôchodku sa stal prednostom kliniky doc.MUDr.Jozef Točík,CSc. Po predčasnej smrti docenta Točíka nastúpil roku 1996 do funkcie prednostu kliniky doc.MUDr.Milan Krošlák,CSc., po ňom v roku 2012 prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. Od roku 2013 pracovisko prestalo byť klinikou LFUK,  ostalo nemocničným oddelením otorinolaryngológie,  ktoré vedie primár MUDr. Radovan Barák.  Na II. Otolaryngologickej klinike boli zriadené ordinariáty pre audiológiu (MUDr.Bargár, po ňom MUDr.Barák), ordinariát pre klinickú onkológiu (MUDr.Rubaninský, po ňom MUDr.Igor Holan), ordinariát pre otoneurológiu (MUDr.Soňa Zemanová).
Pracovníci kliniky sa vedecky a odborne sústavne rozvíjali. Priamo na klinike získal titul docenta a neskôr profesora, hodnosť kandidáta a doktora vied  prof.Barta, titul docenta a kandidáta vied získal doc.Točík, na vedeckú ašpirantúru sa pripravovalo 6 pracovníkov kliniky. Klinika sa orientovala najmä na onkologickú problematiku (prekancerózy hrtana, parciálne resekcie hrtana).

Otolaryngologické oddelenie Partizánske
Otolaryngologické oddelenie Topoľčany
Otolaryngologické oddelenie Trnava
Otolaryngologické oddelenie Bojnice
Otolaryngologické oddelenie Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava

Viď ORL Klinika SZU a UNsM v Bratislave.

Otolaryngologické oddelenie Dunajská Streda
Otolaryngologické oddelenie Galanta
Otolaryngologické oddelenie NsP Komárno
Otolaryngologické oddelenie Levice
Otolaryngologické oddelenie Malacky
Otolaryngologické oddelenie NsP Myjava
Otolaryngologické oddelenie Nitra
Otolaryngologické oddelenie Nové Zámky
Otolaryngologické oddelenie Piešťany
Otolaryngologické oddelenie Skalica
Otolaryngologické oddelenie NsP Trenčín
Otolaryngologické oddelenie Zlaté Moravce

Otorinolaryngologické oddelenia stredného Slovenska

Otorinolaryngolgické oddelenie Banská Bystrica

Pred rokom 1950 mal v meste súkromnú otolaryngologickú ambulanciu MUDr. Kakliugin, absolvent brnenskej lekárskej fakulty. Asi roku 1951 bol v nemocnici vymenovaný za ordinára pre otolaryngológiu MUDr. Kavan (bez lôžkovej časti). Oddelenie bolo založené v januári 1954, prvým primárom bol MUDr. Jozef Puskailer, asistent bratislavskej kliniky. Pred príchodom do Banskej Bystrici pracoval prim. Puskailer vo Vysokých Tatrách, kde sa stal jedným zo zakladateľov endoskopickej školy na Slovensku. Spočiatku malo oddelenie 8 postelí, roku 1955 15 postelí neskôr sa počet postelí zvýšil na 30. V roku 1960 bola otvorená foniatrická ambulancia, na ktorej ako ordinár pracoval MUDr.Bohuš Hasák,CSc. V rokoch 1957-1980 vykonávala funkciu zástupkyne primára MUDr.Mária Kállayová, súčasne vykonávala v rokoch 1960-1969 funkciu ordinára pre detskú otolaryngológiu. V rokoch 1969-1981 funkciu ordinára pre detskú otorinolaryngológiu vykonávala MUDr. Danica Rutšeková, CSc.. Primár Puskailer vykonával svoju funkciu až do roku 1981, kedy vedenie oddelenia prevzala prim. Rutšeková. Ordinariát pre onkológiu v otolaryngológii viedla v rokoch 1979-1993 MUDr. Amália Chodúrová-Lacová, CSc. Funkciu onkologického ordinára v rokoch 1993-1995 prevzal MUDr. Martin Švec a v rokoch 1995-1997 MUDr. Ľubomír Roháč. Ordinariát detskej otolaryngológie viedla v rokoch 1985-1997 MUDr. Katarína Tomašuková. V roku 1995 sa stal primárom oddelenie MUDr. Marián Kováč a jeho zástupkyňou MUDr. Tomašuková. Vo februári 1997 bol po odchode MUDr. Kováča na privátne ORL pracovisko poverený vedením oddelenia MUDr. Roháč, jeho zástupcom bol MUDr. Švec. V rokoch 2002-2005 viedol ORL oddelenie opäť MUDr. Kováč a v rokoch 2005-2019 viedol pracovisko MUDr. Švec. Od roku 2019 ORL oddelenie vedie MUDr. Tomáš Pniak, zástupcom je MUDr. Legiň. V súčasnej dobe má oddelenie 15 lôžok. Detskí ORL pacienti sú od roku 2005 po vzniku Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici liečení cestou Otorinolaryngologickej ambulancie DFN. V roku 1981 sa odčlenilo Foniatrické oddelenie, primárom bol menovaný MUDr. Marián Lacko, avšak toto oddelenie zaniklo v roku 2004 a foniatrickí pacienti sú ošetrovaní cestou Foniatrickej ambulancie.

Otorinolaryngologické oddelenie Kremnica

1.júna 1986 bol menovaný do funkcie primára ORL oddelenia v Kremnici MUDr.Jozef Cipko, následne v roku 1990 bola primárkou menovaná MUDr. Edita Barnová. ORL oddelenie v Kremnici viedla 4 roky, oddelenie malo 30 lôžok. Oddelenie bolo definitívne zatvorené 31. Mája 1994.

Otorinolaryngologické oddelenie Rimavská Sobota

Vznik ORL oddelenia v Rimavskej Sobote je spojený s menom primára MUDr.Zoltána Lénárta. Bol 37 rokov verný jednému pôsobisku a jednému odboru. Pri nástupe mal MUDr.Lénárt k dispozícii jedinú miestnosť v suteréne chirurgického pavilónu, kde bola ambulancia a 6 lôžok umiestnených na troch rôznych oddeleniach – chirurgickom, internom a detskom. V máji 1950 bol menovaný do funkcie prednostu ORL oddelenia. Dostal k dispozícii ďalšiu miestnosť kde zriadil operačnú sálu. Postupne pribudli ďalšie priestory a lôžková kapacita sa rozšírila od roku 1967 na 30 lôžok. Hneď po zriadení operačného traktu vykonal primár v r. 1950 prvú endaurálnu atikoantrotómiu a prvú laryngektómiu. Mal široký chirurgický repertoár. Výstavba operačných sál bola realizovaná ďalšou prístavbou v roku 1971. ORL oddelenie malo potom operačnú časť s dvoma sálami.Na oddelení pracovali a odborne dospievali lekári MUDr.Július Minárik, MUDr.Tibor Lénárt (syn primára Zolátana Lénárta), ktorý odišiel na ORL oddelenie do Nitry a v súčasnosti pôsobí na ORL ambulancii v Nitre, MUDr.Peter Erbák, ktorý odišiel do Rakovníka v Českej republike, MUDr.Jaroslav Babjak, neskorší primár ORL oddelenia v Trnave, MUDr.Milan Dobrocký, neskorší primár ORL oddelenia v Lučenci, MUDr.Slavomír Hasara, neskorší primár ORL oddelenia v Rimavskej Sobote. Primársku štafetu prevzal 1.marca 1983 MUDr.Július Minárik. Pokračoval v dobrej chirurgickej tradícii ORL oddelenia v Rimavskej sobote. Rozvoj nastal v rigídnej endoskopii tracheobronchiálneho stromu a ezofagoskopii, v júli 1987 bola zavedená flexibilná bronchoskopia, v apríli 1991 mikrochirurgia hrtana. Počet lôžok oddelenia sa postupne znížil na 25. ORL oddelenie po odchode primára MUDr.Minárika viedol v rokoch 2002-2008 MUDr.Slavomír Hasara. Potom došlo k útlmu činnosti oddelenia až definitívne skončilo v roku 2009.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP – FN v Ružomberku

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP – FN  v súčasnosti poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť širokej škály ochorení ORL orgánov a hlavy a krku. Zaisťuje ambulantnú a nemocničnú  liečbu pre deti a dospelých s celoslovenským pôsobením a pohotovosť pre mesto Ružomberok a región Liptova a Oravy. Vrámci nemocnice poskytuje 24 hodinovú konziliárnu službu. Na klinike sa ročne vykoná okolo 1 500 operačných zákrokov v celkovej anestéze, čo spolu so škálou výkonov radí  pracovisko k popredným slovenským pracoviskám v odbore otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku.

História a súčasnoť Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v Ružomberku

Vznik ORL oddelenia v Ružomberku sa datuje na september 1938, keď sa do posádkovej nemocnice v Ružomberku evakuovala Zborová nemocnica 10 z Komárna, ktoré pripadlo po arbitráži Maďarsku.  Medzi evakuovanými bolo aj ORL oddelenie s prednostom Dr. Mátlom, ktorý súčasne viedol aj očné oddelenie. Oddelenie sa etablovalo v priestoroch dermatovenerologického oddelenia v Považských kasárňach v Ružomberku. V roku 1941 sa stáva prednostom MUDr. František Horváth, ktorý dosiahol u vtedajšieho ministra národnej obrany súhlas so stavbou nového ORL pavilónu. Počas SNP sa nemocnica presunula do Korytnice a do Tisovca. V Korytnici ORL oddelenie pracovalo pod vedením MUDr. Jána Ďurišku. V Ružomberku znovu zahájilo svoju činnosť v druhej polovici mája 1945 a následne sa odčlenilo od očného oddelenia. V tom čase pracovalo pod vedením MUDr. Horvátha a malo 40 lôžok. V septembri 1946 odchádza MUDr. Horváth na funkciu primára ORL oddelenia do Piešťan. V tomto období tu pracovali niekoľkí lekári, z ktorých treba spomenúť MUDr. Ďurišku a MUDr. Štermenského – neskoršieho primára ORL oddelenia v Prievidzi. Po odchode MUDr. Horvátha preberá funkciu náčelníka na krátke polročné obdobie MUDr. Kollár a po ňom tiež na pol roka MUDr. Skála.  V roku 1950 nastupuje na funkciu náčelníka asistent bratislavskej ORL kliniky MUDr. Július Breza, neskorší prednosta ORL oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. V roku 1958 preberá funkciu náčelníka oddelenia MUDr. Ľubor Pavlík, ktorý ju vykonáva až do svojej smrti  22.10.1981. Po ňom je menovaný od 1.2.1982 do funkcie náčelníka pplk. MUDr. Sigfrid Molčan, ktorý tu pôsobí až do svojej smrti v októbri 1994 vo veku 55 rokov. Od mája 1995 je poverený vedením oddelenia MUDr. Peter Rác. V máji 1995 prichádza z ORL kliniky v Martine na funkciu primára ORL oddelenia ÚVN v Ružomberku pplk. MUDr. Marián Sičák. Zástupcom primára je mjr. MUDr. Peter Rác. Oddelenie má v tom čase 40 lôžok, k nim v roku 1997 pribudla Jednotka intenzívnej pooperačnej starostlivosti a v tom istom roku bol zrenovovaný samostatný operačný trakt s tromi operačnými sálami. Počet lekárov sa rozšíril z 3 na 11. V roku 2004 bolo oddelenie pod vedením prednostu MUDr. Mariána Sičáka, PhD. transformované na Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Stáva sa výučbovou základňou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Primárom oddelenia sa stáva MUDr. Peter Rác, ktorý v roku 2009 odchádza do súkromnej praxe. V roku 2011 sa Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku stáva súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity ako asociované pracovisko a v máji 2012 získava akreditáciu na postgraduálne vzdelávanie lekárov. V apríli 2015 na funkciu primára nastupuje MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D. V súčasnosti pracovisko disponuje kapacitou 27 lôžok a 3 lôžkami na JIS. O zabezpečenie zdravotnej starostlivosti sa stará 10 atestovaných lekárov, 4 kmeňoví lekári v predatestačnej príprave, 4 lekári v predatestačnej príprave vrámci posgraduálneho vzdelávania, 23 zdravotných sestier, 9 zdravotných asistentov a 8 sanitárov.

Pracovisko sa stalo slovenským centrom funkčnej endonazálnej endoskopickej chirurgie nosa a prinosových dutín, slzných ciest a očnice. Na špičkovej úrovni je chirurgia stredného ucha, plastická chirurgia ušnice a vonkajšieho nosa,  chirurgia štítnej žľazy a prištítnych teliesok, chirurgia slinných žliaz  vrátane príušnej žľazy,  úrazová chirurgia  mäkkých častí tváre a tvárových kostí, chirurgia nádorov v oblasti hlavy a krku, rekonštrukčná chirurgia defektov v tejto oblasti, chirurgia prednej bázy lebky (rinobázy) a bočnej bázy lebky. Vykonávajú sa tu aj otoneurochirurgické operácie nádorov sluchovo-polohového nervu v mostomozočkovom uhle a tiež endoskopická resekcia nádorov hypofýzy. Štandardom sú endoskopické vyšetrovacie techniky  s možnosťou odstránenia cudzích telies z oblasti hltacích  a dýchacích orgánov. Ambulantnú starostlivosť poskytuje denne všeobecná otorinolaryngologická ambulancia a v pravidelne vymedzenom čase špecializované ambulancie, t.j. ORL-onkologická, otologická, rinologická, foniatrická, audiologická, logopedická a dysfagiologická ambulancia. Dôraz je kladený na dôslednú dispenzárnu starostlivosť a aktivity na zlepšenie kvality života pacienta po chirurgickej liečbe. Popri bežnej diagnostike chorôb v oblasti hlavy a krku pracovisko disponuje modernou technológiou na objektívnu diagnostiku vrodených a získaných porúch sluchu vo všetkých vekových skupinách vrátane  novorodencov. Od januára 2014 bol do praxe zavedený kochleárny implantačný program pre deti s vrodenou hluchotou a postlingválne nepočujúcich dospelých a implantačný program pre závesné kostné aparáty napr. pri vrodenej atrézii vonkajšieho zvukovodu.

Pracovisko v spolupráci s ORL katedrou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave poskytuje od roku 2011 postgraduálne vzdelávanie lekárov v príprave na špecializáciu v ORL a podieľa sa na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v rámci zdravotníckej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Významná je prednášková a publikačná činnosť s prezentáciou výsledkov liečby pacientov a to ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. 

Klinika má mnohoročnú tradíciu  organizovania každoročných odborných kurzov chirurgie stredného ucha, funkčnej endonazálnej  endoskopickej chirurgie nosa a prinosových dutín a plastickej chirurgie vonkajšieho nosa. História vzdelávacích kurzov začala Kurzom stredoušnej chirurgie v r. 1997.

Otolaryngologické oddelenie Banská Štiavnica

Krčné oddelenie v Banskej Štiavnici vzniklo v roku 1955, do funkcie primára bol menovaný MUDr.Vojtech Budinský. Oddelenie malo jednu izbu s 18 posteĺami a ešte sa o ňu deili s chirurgom Primár Budinský vykonával tonzilektómie, adenotómie, polypektómie, ezofagoskopie, bronchoskopie a sporadicky operácie uší. 31.12.1962 bolo oddelenie po zmene sídla okresu z Banskej Štiavnice do Žiaru nad Hronom zatvorené.

Otorinolaryngologické oddelenie Trstená

Otolaryngologické oddelenie bolo založené 13. Marca 1953. Prvým primárom sa stal MUDr.Oldrich Šámal. Oddelenie malo 25 lôžok a ambulancie, v ambulancii sa vykonávali aj operácie.  Primár MUDr.Šámal odišiel v roku 1954 do Považskej Bystrice kde zakladal ORL oddelenie. V marci 1954 nastúpil za primára oddelenia MUDr.Jaroslav Ksandr, ktorý tu pracoval až do roku 1970. V roku 1957 bola vybudovaná samostatná operačná sála, vyšetrovňa, oddelila sa ambulantná a lôžková časť. V roku 1970 nastúpil do funkcie primára MUDr.Anton Rusnák. V roku 1977 bolo zriadené samostatné audiologické pracovisko. V roku 1972 bola zriadená funkcia zástupcu primára, ktorú vykonáva MUDr.Dušan Mikolášik. V roku 1980 bola zavedená sinusoskopia, endoskopia v celkovej anestézii, v roku 1981 boli vybudované 2 operačné sály, rozšíril sa počet lôžok na 32, ročne hospitalizovali okolo 1000 pacientov.  Otolaryngologické oddelenie v Trstenej organizovalo XXI. a XXXV. Pracovné dni Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti.  Po odchode primára MUDr.Rusnáka viedla oddelenie MUDr.Ľubica Molčányiová, od roku 1997 bola poverená vedením, v roku 2002 sa ako 35 ročná stala primárkou, žiaľ vo veku 44 rokov tragicky zahynula. V čase jej nástupu malo oddelenie 22 lôžok. Oddelenie bolo v roku 2011 zrušené.

Otorinolaryngologické oddelenie Čadca

Otolaryngologické oddelenie v Čadci  bolo založené v septembri 1969, oddelenie malo 24 postelí. Prvým primárom sa stal MUDr.Stanislav Čelko, ktorý viedol oddelenie až do roku 1994. V rokoch 1995-2006 viedol 24 posteľové oddelenie primár MUDr.Štefan Masnica. V tom období  ORL oddelenie v spolupráci s OAIM malo významný podiel na zavedení punkčno-dilatačných tracheotómií na Slovensku.Rozvíjala sa ušná chirurgia, miniinvazívne endoskopické operačné techniky nosa, prínosových dutín a fibroendoskopické operácie hrtana. Primár MUDr.Masnica rozvíjal foniatriu a počítačové programovanie naslúchadiel.  Po odchode primára MUDr.Masnicu do privátnej praxe v Krásne nad Kysucou viedol značne zredukované oddelenie v rokoch 2006-2008 MUDr.Ivan Žársky. 31.8.2008 bolo lôžkové oddelenie v Čadci zrušené.

Otorinolaryngologické oddelenie Liptovský Mikuláš

Otolaryngologické oddelenie v Liptovskom Mikuláši bolo otvorené 1. januára 1949. Primárom sa stal MUDr.Ivan Štípala, ktorý už od roku 1947 pôsobil v tunajšej nemocnici ako ordinár pre otolaryngológiu. V rokoch 1951 – 1959 pôsobili na 20-posteľovom oddelení MUDr.Ksandr, MUDr.Kuniak, MUDr.Čajka, MUDr.Cmarko a MUDr.Nemček. V roku 1968 sa oddelenie presťahovalo do nového adaptovaného priestoru, kde získalo 24 postelí. V novembri 1973 bol do funkcie primára menovaný MUDr.Jozef Čajka. V rokoch 1988 – 1991 vykonával funkciu primára MUDr.Milan Závodský. Po ňom pôsobil vo funkcii primára v rokoch 1991 – 1996 MUDr.Milan Olejár. Po jeho odchode bol roku 1966 poverený vedením oddelenia MUDr.Ján Hiko. Od apríla 1997 prišiel z nemocnice v Banskej Bystrici na funkciu primára MUDr. Juraj Jablonický. Oddelenie vtedy disponovalo 21 lôžkami. Na oddelení postupne pracovali MUDr. Ivona Kucháliková, MUDr. Renáta Kučerová, MUDr. Igor Kažmér, MUDr. Adrián Žalman.  Oddelenie sa materiálno-technicky dovybavovalo, takže zabezpečovalo , ušnú, endonazálnu, hrtanovú, onkologickú a estetickú chirurgiu. Taktiež má otvorenú ambulantnú činnosť s dispenzarizáciou onkologických, prekanceróznych, ušných pacientov. Pacientov s poruchou sluchu v dennom stacionári. V roku 2003 oddelenie sa presťahovalo do  priestorov novo otvoreného chirurgického pavilónu. Po reštrukturalizácií slovenského zdravotníctva a  Liptovskej nemocnice od r. 2010 oddelenie pracuje v režime jednodňovej chirurgie. Na oddelení v súčasnosti pracujú MUDr. Juraj Jablonický a na dohodu MUDr. Igor Kažmér a MUDr. Bibiána Kohútová. Naďalej je zabezpečená chirurgická liečba v plnom rozsahu pre jednodňovú starostlivosť, ambulantná starostlivosť v plnom rozsahu , denný stacionár a konziliárna činnosť pre nemocnicu.  V meste Liptovská Mikuláš je  ORL ambulancia- MUDr. Igor Kažmér , MUDr. Elena Knutelská a súkromné zdravotné pracovisko Pínium s ORL ambulanciou- MUDr. Stanislav Ďurík. V okrese je tiež ORL ambulancia v Liptovskom Hrádku ,MUDr. Jarmila Hybenová.

Otorinolaryngologické oddelenie Lučenec

ORL oddelenie v Lučenci vzniklo 1.12.1948 vyčlenením 10 lôžok chirurgického oddelenia pod vedením MUDr.Jenkovského, v roku 1954 sa oddelenie rozšírilo pod vedením primára MUDr.Karola Šedenku. Od roku 1981 sa na vedení oddelenia vystriedali MUDr.Milan Dobrocký, MUDr. Magdaléna Krížová, MUDr. Ivica Malatincová. Od r.2008 vedie oddelenie MUDr. Jana Džačarová. Oddelenie má v súčasnosti 20 lôžok. Realizujeme široké spektrum operačných výkonov nosa, PND, hltana, hrtana, slinných žliaz, uší, onkochirurgie a estetickej chirurgie. Oddelenie má samostatné foniatrické pracovisko. Lekársky kolektív –  4 lekári na plný úväzok, 1 foniater, 3 lekári na čiastočný úväzok.

Otorinolaryngologické oddelenie Považská Bystrica

Prvá ORL ambulancia v Považskej Bystrici bola otvorená r.1955 (MUDr.Oldrich Šámal). V apríli 1958 bolo otvorené prvé otolaryngologické oddelenie s 18 posteľami. Oddelenie viedol prim.MUDr.O.Šámal (1922). Primár Šámal odišiel roku 1962 do Bratislavy a jeho nástupcom sa stal MUDr.Daniel Bulla (1933).  V roku 1977 sa oddelenie presťahovalo do nových priestorov (prístavba nemocnice) a počet lôžok sa rozšíril na 30. Na oddelení sa pod vedením prim.Bullu veľmi intenzívne rozvíjala endoskopia.Od svojho založenia v roku 1958 do roku 1983 vychovalo oddelenie 9 ORL lekárov. Primár MUDr.Bulla odišiel z oddelenie v máji 1996. Po jeho odchode roku 1996 sa stal primárom MUDr.Peter Prekop, ktorý rozvíjal chirurgiu nosa, začali robiť základné sanačné ušné výkony, tiež auikuloplastiky, drenáže stredoušia, myringoplastiky, venovali sa chirurgii veľkých slinných žliaz, rozvíjali laryngomikrochirurgiu, vykonávali fibrobronchoskopické vyšetrenia, ezofagoskopie a zaviedli tracheostomickú pohotovosť. Primár MUDr.Prekop v nemocnici skončil 30.júna 2005, odšiel za primára ORL oddelenia do Vsetína. Vedením oddelenia bola následne poverená MUDr.Katarína Búšfyová. Postupne išlo oddelenie do útlmu, znižoval sa počet lôžok až ho v roku 2011 zatvorili. Operačné výkony robí od roku 2007 MUDr.Peter Rác formou jednodňovej chirurgie.

Otorinolaryngologické oddelenie Zvolen

Otolaryngologické oddelenie bolo zriadené dňa 1.7.1949. Primárom oddelenia sa stal MUDr.Jozef Turay (1920-2011), ktorý ho viedol až do roku 1985. ORL oddelenie malo k dispozíicii  len dve miestnosti na chirurgii, v jednej zriadili ambulanciu a v druhej provizórnu operačnú sálu, primárovi Turayovi sa podarilo získať 16 postelí výlučne pre ORL pacientov po dohode s primármi z chirurgického a gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Po adaptácii priestorov sa oddelenie v roku 1957 presťahovalo do nových priestorov, v ktorých bolo 35 lôžok, ambulancie a operačný trakt.  Primár MUDr.Turay rozvinul sanačnú kofochirurgiu, audiologické vyšetrovacie metódy a svoj záujem smeroval do oblasti preventívnej audiológie u riikových, hlukovo exponovaných pracovníkov. Primár Turay so spolupracovníkmi organizovali prvé Pracovné dni Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti na Sliači.  Po opustení primárskeho postu v roku 1985 pracoval primár MUDr.Turay  v audiologickej ambulancii. Po jeho odchode sa stal primárom oddelenia 1.mája 1985 MUDr.Peter Reinprecht. Na oddelení sa vykonávali operácie uší, nosa, PND, onkochirurgia drobných tumorov kože, od roku 1985 sa vykonávala mikrochirurgia hrtana.Po privatizácii nemocnice, keď neboli akcptované žiadne jeho požiadavky a návrhy, primár MUDr.Reinprecht rezignoval a v roku 2006 odišiel z nemocnice do ORL ambulancie na Sliači. Po jeho odchode sa začal postupný útlm činnosti ORL oddelenia.Dva roky ešte oddelenie fungovalo samostatne, vedením bola poverená MUDr.Zlatica  Šiagiová. Dňa 5. Marca 2008 nastúpil do funkcie primára MUDr.Michal Bindas. ORL oddelenie vo Zvolene bolo presťahované, začlenené pod chirurgické oddelenie, boli zredukované lôžka až úplne zaniklo v roku 2012.

Otorinolaryngologické oddelenie Žilina
 • 2012-2020- Dr. Pavol Lukasek
 • 2006- 2012- Dr. Janka Halkova
 • 2002- 2006- Dr. Pavol Lukasek
 • 1993- 2002- Dr. Peter Mazúr
 • 1987-1993- Dr. Emil Kotrbanec
 • 1968 – 1987 – Dr. Jaroslav Ksandr
 • 1945-1968 – Dr. Mikuláš Durjak(zakladateľ lozkoveho ORL odd.)
 • 1939 – Dr. Bednár (chirurg),robil ORL chir.vykony ambulantne

Už v roku 1939 liečil a operoval ochorenia ORL orgánov MUDr.Bednár. Po vojne prichádza do Žiliny MUDr.Mikuláš Ďurjak, odchovanec martinskej školy doc.Kustru. Získal 6 izieb v očnom pavilóne, a operačnú sálu. Na oddelení začali pracovať aj sekundári MUDr.Jozef Hupka, MUDr.Ján Jakubík a MUDr.Tibor Tatár. Foniatrickú a logopedickú starostlivosť rozvíjal od roku 1964 MUDr.Imrich Macúš. Po smrti MUDr.Ďurjaka roku 1968 sa stal primárom MUDr.Jaroslav Ksandr. Počas jeho pôsobenia sa rozšírila počet lôžok na 45, počet lekárov sa zvýšil na 12. Primár Ksandr priekopnícky rozvinul mikrochirurgiu, endoskopiu, rozšíril paletu chirurgických výkonov. Po jeho odchode do dôchodku sa primárom stal MUDr.Emil Kotrbanec. Zástupkyňou primára bola MUDr.Gabriela Kohlerová. Počas ich pôsobenia došlo k úplnej rekonštrukcii celého pavilónu a oddelenie sa nasťahovalo do týchto nových priestorov. V roku 1993 sa stal primárom MUDr.Peter Mazúr a MUDr.Kohlerová vykonáva naďalej funkciu zástupcu primára. Ordinárom pre foniatriu bola MUDr.Ivana Haťapková a ordinárom pre detskú otolaryngológiu bola  MUDr.Jarmila Machynová. Na pracovisku sa rozvíjala otoneurológia, sanačná a rekonštrukčná chirurgia stredného ucha a funkčná endonazálna chirurgia. V roku 2002 sa primárom oddelenia stal MUDr.Pavol Lukášek. Od spomínaného roku 2002 zástupkyňou bola MUDr. Haľková. Roku 2006 bolo ORL oddelenie transformované na očno-ORL odd. pod vedením oftalmológa MUDr. Štubňu, za ORL časť bola vedúca MUDr. Haľková / v celej ČSSR, ČR a SR rarita /. K opätovnému rozdeleniu došlo v roku 2011, kedy ORL oddelenie zaniklo, ostáva tu len JZS pod vedením MUDr. Lukáška, PhD. Jeho zástupcom bol MUDr. Dunajovec. MUDr. Dunajovec odchádza v roku 2019 na ORL detskú privátnu ambulanciu, zástupcom sa stáva MUDr. Žabka. Na oddelení ako i JAS pracovali počas spomínaného obdobia viacerí lekári, aktuálne ostali 5 lekári, 1 lekárka ja na MD. Počas uvedeného obdobia dochádza k postupnému rozvoju FESS operačných techník pod vedením MUDr. Lukáška, PhD. aj s každoročnými inštruktážnymi kurzami, ktoré pokračujú aj po jeho odchode do dôchodku v aktuálne oklieštenej podobe vzhľadom ku Covid-19 . Aktuálne pod hlavičkou ORL oddelenia pracuje len príjmová ambulancia, ostatné boli sprivatizované.

Otorinolaryngologické oddelenia východného Slovenska

Otorinolaryngologické oddelenie Poprad

V roku 1976 sa celé oddelenie z Kežmarku presťahovalo do NsP Poprad, do starej nemocnice v Spišskej Sobote. Malo 48 lôžok. Primárom bol MUDr. Jaroslav Roboch. K rozvoju ORL oddelenia prispeli: MUDr. Katarína Páriová v r. 1976-1985, potom na ORL ambulancii v Poprade,  MUDr. Darina Kantorová v r. 1978-1988, 1988-1996 na Foniatrickej ambulancii v Poprade, od r. 1996 ako neštátna lekárka na Foniatrickej ambulancii v Poprade až do roku 2020, MUDr. Eva Bérešová v r. 1982-1985, potom na ORL ambulancii vo Svite, potom neštátna ambulancia ORL a VLD, MUDr. Jarmila Matejková-Hybbenová v r. 1983-1989, potom na ORL ambulanciu vo Svite, Poprade, potom na neštátnej ORL ambulancii v Liptovskom Hrádku. Po rekonštrukcii starej nemocnice sa v r. 1983 ORL oddelenie presťahovalo do novej nemocnice v Poprade, na Baníckej ulici, kde sa nachádza doteraz. Spočiatku bolo umiestnené na 1. poschodí. Aktuálne je umiestnené na 7 poschodí, má 24 lôžok. Primárom bol od presťahovania oddelenia v roku 1976 MUDr. Jaroslav Roboch až do r. 1997, kedy odchádza do dôchodku. Po ňom pokračovala MUDr. Klára Vnenčáková od 1997 do 2004, následne MUDr. Mário Smatana od 2004 do 2008 a MUDr. Ján Sopko od 04/2008 doteraz. Na tomto oddelení pracovali: MUDr. František Potanko, v r. 1987-1995, potom na ORL ambulancii vo Svite, od r. 1997 ako neštátny lekár, MUDr. Ladislav Kováč, od r. 1991, od 1997 neštátna ORL ambulancia v Poprade, MUDr. Želmíra Krafčíková, od r. 1991, od 1997 neštátna ORL ambulancia v Poprade, MUDr. Mário Smatana, od 1997, od 2005 do 04/2008 primár ORL oddelenia, potom odchádza na neštátnu ORL ambulanciu v Kežmarku, MUDr. Šárka Bezáková, od 1997 do 2020, kedy odchádza na neštátnu foniatrickú ambulancii v Poprade, MUDr. Štefan Grenda, od 1998 doteraz, MUDr. Tatiana Michnová, od 1998 do 2000, potom DLÚ Dolný Smokovec, MUDr. Katarína Ščerbová, od 2005, od 2006 ARO oddelenie FNsP Prešov, MUDr. Zuzana Kozárová, od 2006 do 2007, potom ORL oddelenie FNsP Banská Bystrica, MUDr. Kovaříková Viera, od 2006 do 2015, kedy odchádza do NÚTPCH Vyšné Hágy, MUDr. Ján Sopko, od 01 /2008 a od 04/2008 ako primár ORL oddelenia doteraz, MUDr. Olšavová Daniela, od 2007 do 07/2009, kedy odchádza na ORL oddelenia Kladno, MUDr. Alexandra Lusková od 1.2008 doteraz, MUDr. Alexandra Sisíková, od 2008 do 2011, kedy odchádza na kožné oddelenie, MUDr. Barbora Majerská od roku 2009, potom odchádza na stomatologické špecializačné štúdium a do súkromnej praxe, MUDr. Eva Kocibanová od roku 2010, od roku 2021 odchádza na súkromnú ORL ambulanciu v Poprade, MUDr. Olena Tkatchuk od 2015, v roku 2016 odchádza do Veľkej Británie.

Aktuálne na ORL oddelení pracujú: Atestovaní lekári – MUDr. Michal Szoboňa – zástupca primára, MUDr. Štefan Grenda, MUDr. Mykola Novak- európska atestácia z ORL, MUDr. Alexandra Lusková – v príprave na nádstavbovú špecializáciu z foniatrie, MUDr. Lucia Foľtová, t.č. na materskej dovolenke, V príprave na atestáciu – MUDr. Lenka Harvanová, MUDr. Barbora Matejková, MUDr. Simona Mráziková – t.č. na materskej dovolenke, MUDr. Ivana Kurincová, MUDr. Danica Ulbrichtová, MUDr. Matej Schon. V súčasnosti ORL oddelenie v Poprade zabezpečuje odbornú ORL starostlivosť pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišká Nová Ves, Gelnica a čiastočne z okresov Stará Ľubovňa, Revúca, Liptovský Mikuláš, čo je obrovská spádová oblasť.

ORL Humenné s.r.o., ORL klinika, Špecializovaná nemocnica v odbore otorinolaryngológia

Otolaryngologické oddelenie v Humennom bolo založené v roku 1950. Prvým primárom sa stal MUDr.Karol Šedenka. Oddelenie malo 20 postelí a vlastnú operačnú sálu. V roku 1954 sa stal primárom MUDr.Štefan Jablonický (1919-1958). MUDr.Jablonický obhájil v roku 1972 kandidátsku prácu Vplyv hluku na sluchový orgán. Počet postelí na oddelení sa zvýšil na 30. Roku 1983 sa stal primárom dovtedajší zástupca primára MUDr.Teodor Bližniak (1930-1992). Primár Bližniak vykonával aj funkciu riaditeľa OÚNZ. Od roku 1990 viedol oddelenie primár MUDr.Michal Blaha. V roku 2000 sa stal na základe výberového konania novým primárom ORL oddelenia v Humennom MUDr.Igor Hriseňko st. Do roku 2002 bolo pracovisko  umiestnené v samostatnej dvojposchodovej  budove, v ktorej bol pôvodne byt riaditeľa nemocnice. Následne bolo oddelenie  presťahované do chirurgického pavilónu Nemocnice Andreja Leňa v Humennom. Počet lôžok sa znížil na 20, ale súčasťou pracoviska bola aj naďalej  samostatná operačná sála. V roku 2006 došlo k odštátneniu  oddelenia a rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bola vytvorená špecializovaná nemocnica v odbore otorinolaryngológia. Liečebná starostlivosť bola poskytovaná spočiatku v prenajatých priestoroch na 20 lôžkach, s jednou operačnou sálou. V roku 2012 špecializovaná nemocnica začína pracovať v samostatnej  dvojposchodovej budove so 42 lôžkami a 2 operačnými sálami. Po presťahovaní do nových priestorov ročne  realizujeme viac ako 3000 ORL operácii  v režime ústavnej resp. jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

V roku 2013 bolo po akreditačnom procese zmluvou s LF UPJŠ Košice zriadené špecializované výučbové zariadenie Klinika otorinolaryngológie ORL HUMENNÉ s.r.o. pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom odbore ORL .

V roku 2019 po realizácii prístavby nemocnice je zdravotná starostlivosť poskytovaná v režime 58 lôžok a 5 operačných sál. Postupne je činnosť rozšírená aj o výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia, všeobecná chirurgia a urológia. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v 4 ORL ambulanciách a ambulancii ústavnej pohotovostnej služby. Tohto času klinika zamestnáva 67 zamestnancov, z toho je 22 lekárov/vrátane odborných zástupcov jednodňovej chirurgie  pre odbor plastická chirurgia, všeobecná chirurgia a urológia, 31 zdravotných sestier, 4 sanitárky, 7 upratovačiek a 3 administratívni pracovníci. Súčasťou tímu sú  3 anestéziológovia  a 4 anestéziologické sestry s ukončenou špecializáciou

Otorinolaryngologické oddelenie, Detská Fakultná Nemocnica Košice
Otorinolaryngologické oddelenie, Východoslovenský onkologický ústav, Košice
Otolaryngologické oddelenie Nemocnice VSŽ a s., Košice – Šaca
Otorinolaryngologické oddelenie Košice, Letecká vojenská nemocnica
Otorinolaryngologické oddelenie Levoča

Nemocnica v Levoči bola v prvej polovici 20 storočia  spádovou nemocnicou pre obrovskú oblasť pod Tatrami. ORL oddelenie vzniklo koncom roka 1949 a plne uvedené do prevádzky bolo 10.2.01950. Predtým boli vykonávané niektoré ORL zákroky (tracheotomia, mastoidectomia, tonsilectomia a ďalšie menšie zákroky) v rámci chirurgického monoprimariátu. Kratší čas, ako lekár chirurgie vykonával ORL zákroky MUDr. Zoltán Lenárt, neskorší primár ORL oddelenia v Rimavskej Sobote. Vznik ORL oddelenia znamenal veľký prínos pre nemocnicu v Levoči. Zakladateľom oddelenia bol Doc. MUDr. Bohuš Šťastný, CSc., ktorý prišiel zo špičkového pracoviska – ORL kliniky akademika Přecechtěla v Prahe. Na 26 posteľovom oddelení sa tu postupne vystriedalo asi 10 lekárov, z nich sa  MUDr. Juraj Fric a MUDr. Ján Stolina špecializovali v ORL odbore. Oddelenie v tom období  vyvíjalo činnosť porovnateľnú s klinickými pracoviskami. Prim. Doc. MUDr. Bohuš Šťastný vykonával aj veľkú onkochirurgiu, napríklad larynextomie, blokové disekcie, laryngofisúry, glosectomie, septickú intrakraniálnu chirurgiu mozgu a mozgových blán. Rutínne sa vykonávala liečebná a diagnostická bronchoskopia a ezofagoskopia. K zákrokom patrili tympanoplastiky, mikrochirurgia ucha. Audiometria, vestibulárne vyšetrenie a aerosolové inhaláce bili samozrejmou súčasťou starostlivosti. Doc. MUDr. Bohuš Šťastný bol zakladajúci členom Slovenskej ORL spoločnosti  a členom spolku lekárov v Levoči. Jeho domáca a zahraničná publikačná činnosť počas jeho desaťročnej práce v Levoči je rozsiahla. Roku 1958 odchádza do Bratislavy na ORL kliniku a stal sa prednostom v Ústave pre doškoľovanie lekárov, kde pôsobil až do  odchodu do penzie. Do roku 1959 viedol oddelenie MUDr. Juraj Fric, neskorší asistent ORL kliniky v Olomouci. Od roku 1959 nastúpil ako primár MUDr. Mgr. Ján Stolina. Rozvinul liečebno- preventívnu starostlivosť  pre terajšie okresy Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica. Primár Mgr. MUDr. Stolina ako promovaný pedagóg na UK v Bratislave v roku 1961 zaviedol liečbu afázií, spoločne do svojou manželkou pedagogičkou a logopedičkou. Počas svojej 34 ročnej práce na oddelení publikoval 21 prác zameraných na ORL a  pedagogicko-defektologické problémy. Ako prvý v rámci ČSSR publikoval v roku 1979 prácu o sleep apnoe syndróme. Od roku 1993 ho vo funkcii primára nahradil MUDr. Jozef Petra, ktorý sem prichádza z ORL oddelenia v Prešove a pokračuje vo vedení oddelenia až do zrušenia oddelenia v februári 2008. Na oddelení pracovali, odborne vyrástli: MUDr. Anton Rusnák – neskorší primár ORL oddelenia a riaditeľ nemocnice v Trstenej, MUDr. Ladislav Volek, pracujúci na ORL ambulancii v Levoči, MUDr. Monika Popreňáková, pokračujúca na ORL ambulancii v Spišskej Novej Vsi, MUDr. Ladislav Fedorko, ktorý odišiel do USA, kde pôsobí, MUDr. Oľga Urbanová, CSc., ktorá odišla na ORL kliniku v Bratislave, kde sa venovala rozvoju foniatrie, MUDr. Viera Grobarčíková –Hanulová, žijúca a pôsobiaca v Budapešti, MUDr. Paula Racková, ktorá odišla do Bánoviec na Bebravou, MUDr. Helena Paulínyová, ktorá pracuje ako foniatrička na  ambulancii v  Spišskej Novej Vsi, MUDr, Kúkoľová, žijúca  a pôsobiaca v Nemeckej spolkovej republike, MUDr. Jaroslav Neupaver, pracuje na ORL ambulancii v  Spišskej Novej Vsi, MUDr. Ján Sopko, ktorý pracoval ako zástupca primára v rokoch 1993 – 2008 a po uzavretí oddelenia roku 2008 odchádza na ORL oddelenie v Poprade ako primár oddelenia. Primár MUDr. Jozef Petra ostáva po zrušení oddelenia na ORL ambulancii v Levoči, MUDr. Marcel Vaľko, odišiel do  Severného Írska v roku 2007, kde pracuje ako ORL konzultant v meste Antrim, MUDr. Zuzana Barlová, ktorá pracuje na ORL ambulancii v Sabinove, MUDr. Martin Popreňák, žijúci v  Spišskej Novej Vsi, MUDr. Alexandra Lusková, ktorá pracuje na ORL oddelení v Poprade.

Otorinolaryngologické oddelenie Kežmarok

MUDr. Ondrej Štermenský založil ORL oddelenie v Kežmarku v roku 1950 a viedol ho až do r. 1962, kedy odišiel do Bojníc. Oddelenie malo 21 lôžok a bolo umiestnené vo Vilke, neskôr v budove bývalého ONV. Zo sekundárov tu pracovali: MUDr. Lukanová-Koršová, r. 1956, odišla na ORL kliniku do Košíc, MUDr. Teichner, odišiel do Kanady, MUDr. Jaroslav Roboch od r. 1956. Po odchode MUDr. Štermenského v r. 1962 sa stal primárom, v tejto funkcii pokračoval až do presťahovania ORL oddelenia do Popradu v roku 1976, MUDr. Plánovský, odišiel do Nového Mesta nad Váhom, MUDr. Emil Raffaj, od r. 1970 do 1995, odvtedy bol neštátnym lekárom na ORL ambulancii v Kežmarku do roku 2008, MUDr. Marta Kostúrová, v r. 1971-72, v r. 1972-1985 pracovala na ORL ambulancii Vo Svite, MUDr. Klára Vnenčáková od r. 1974, od 1997-2004 pracovala ako primárka ORL oddelenia v Poprade, od 2004 neštátna ORL ambulancia Poprade.

Otorinolaryngologické oddelenie Svit

ORL oddelenie založil asi v r. 1954 MUDr. Fodor, ktorý v r. 1956 odišiel do Bratislavy. Pracovali tu MUDr. Jenkovský, v r. 1956- 1957, potom odišiel do Trebišova, MUDr. Tibor Tatár v r. 1957-1958, MUDr. Jaroslav Vrzal v r. 1958-1968, MUDr. Ondrej Lapšanský v r. 1963-1968, MUDr. Michalková od r. 1963, MUDr. Srncová od r. 1964. V roku 1968 bolo ORL oddelenie vo Svite zrušené a ostala len ORL ambulancia, kde postupne pracovali: MUDr. Ondrej Lapšanský, od r. 1968-1970, v r. 1970-1995 na ORL ambulancii v Poprade, od 1995 neštátny lekár na ORL ambulancii v Poprade-Matejovciach, MUDr. Jaroslav Vrzal, od r. 1968-1971, v r. 1971-1990 v ČSL štátnych kúpeľoch vo Vysokých Tatrách, MUDr. Marta Kostúrová, v r. 1971-1985, MUDr. Eva Bérešová, v r. 1985-1989, t. č. v neštátnej ORL ambulancii v Starom Smokovci, MUDr. Jarmila Hybbenová, v r. 1989-1995, t. č. neštátna ORL ambulancia v Liptovskom Hrádku, MUDr. František Potanko, od r. 1995, od 1997 neštátna ORL ambulancia vo Svite.

ORL oddelenie Michalovce
Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku FNsP J.A. Reimana Prešov

ORL oddelenie v Prešove má dlhú históriu, ktorá siaha do dvadsiatych rokov 20teho storočia, kedy ušné a  krčné operácie začali vykonávať niektorí známi prešovskí  chirurgovia ako napr. MUDr.Belo Kraus st., ktorý bol prvým riaditeľom Štátnej nemocnice v Prešove od r.1935 a zároveň primárom chirurgického oddelenia. Historickým medzníkom vo vývoji bol rok 1948 kedy  sa zriaďuje v tejto nemocnici ORL ordinariát s 8 lôžkami v rámci chirurgického oddelenia a na funkciu ordinára prichádza z ORL oddelenia v Košiciach už atestovaný otolaryngológ  MUDr.Andrej Čisárik, ktorý vlastne týmto založil ORL oddelenie v Prešovskej nemocnici. ORL oddelenie sa osamostatnilo v r.1952, MUDr.Čisárik sa stal jeho prvým primárom a bol ním až do roku 1982, teda plných 30 rokov. Bol známy veľkým záujmom o riešenie komplikovaných stavov ako sú napr. urgentné endoskopie alebo operačná liečba život ohrozujúcich komplikácií stredoušných zápalov. Známa je jeho priekopnícka činnosť v oblasti logopédie, v r.1950 sa jeho zásluhou zriaďuje prvá Logopedická poradňa na Slovensku. Pozoruhodné bolo jeho dlhoročnú úsilie o zavádzanie preventívnych opatrení na rizikových pracoviskách s nadmerným hlukom v prešovskom regióne a jeho priekopnícka práca v oblasti depistáže a zmapovaní výskytu sklerómu vo východoslovenskom regióne. Od roku 1982 do roku 1990 bol primárom na oddelení MUDr.Valdman. V tomto období bola ukončená generálna oprava budovy, v ktorá je našim sídlom až do dnešnej doby. V roku 1960 sa sa pri Detskom oddelení na Požiarnickej ulici zriaďuje ordinariát pre detskú  ORL, V roku 1969 vzniká  Audiologická ambulancia. V rokoch 1990-1997 sa primárom na oddelení stal MUDr.Hadzima, ktorý stál sa zavedením a rozvojom onkologickej ORL operatívy – laryngektómií a parciálnych resekcií hrtana, blokových disekcií. Jeho žezlo prebral MUDr.Turlík v r.1997, v rokoch 2000-2003 bol primárom na oddelení MUDr.Hudačko. Od r.2003 je primárom oddelenia MUDr.Slavomír Straka. Zásadnou zmenou na našom oddelení bola rekonštrukcia operačných sál a doplnenie technologického vybavenia v roku 2004. Bol zakúpený nový operačný mikroskop, endoveža na FESS, zvýšil sa počet operačných dní v celkovej anestézii, čo umožnilo rozvoj najmä endoskopických operačných výkonov – endoskopické adenoidektómie, endoskopické operácie PND, dakryocystorinostómie, dekompresie orbity, ušné sanačné a rekonštrukčné operácie. Ako prvé oddelenie na Slovensku sme začali robiť operácie pomocou rádiofrekvenčnej techniky, dnes ponúkame svojim pacientom široké spektrum RF operácií najmä pri hyperplázii sliznice dolných lastúr, pri hyperplázii podnebných mandlí, pri chrápaní a príznakoch OSAS. Od roku 2017 ponúkame pacientom s chrápaním a poruchami dýchania v spánku aj topodiagnostiku  pomocou metódy endoskopie v liekmi indukovanom spánku. V rokoch 2008-2010 došlo k ďalším zásadným zmenám, zvýšil sa počet operačných dní,  doplnilo sa inštrumentárium na endoskopickú extrakciu cudzích telies z tracheobronchiálneho stromu a pažeráka, začali sme systematicky rozvíjať chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok,   ako aj chirurgiu príušnej žľazy. V týchto oblastiach sme zaviedli použitie zväčšovacích okuliarí, mikroskopu, harmonického skalpela a neuromonitoringu, ktorý dnes používame paušálne u všetkých pacientov pri operáciách štítnych žliaz a veľkých slinných žliaz. Za veľký pokrok považujem taktiež zriadenie a vybavenie špecializovanej otologickej ambulancie, kde dnes ponúkame kompletnú diagnostiku od audiometrie, tympanometrie cez OAE, BERU a ASSR ako aj VNG, kde ponúkame vyšetrenie pacientov so závratovými stavmi. O systematický rozvoj v tejto oblasti sa zaslúžila MUDr.Krausová, ktorá sa tejto problematike venuje. V roku 2011 prebehla rozsiahla rekonštrukcia ambulantnej časti, ktorá zásadným spôsobom zlepšila prevádzku a organizačné podmienky na oddelení, priniesla vyšší komfort pre zamestnancov aj pacientov. Neskôr sme spustili aj prevádzku druhej operačnej sály pre výkony v celkovej anestézii a menšej zákrokovej sály pre výkony v lokálnej anestézii. Zásadnú zmenu vo vývoji nášho oddelenia priniesol rok 2013, kedy bolo zrušené Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie, jediné oddelenie tohto druhu v Prešovskom kraji. Oddelenie MFCH bolo pričlenené k nášmu oddeleniu. Dnes fungujeme ako Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku súčasťou ktorého je ošetrovacia jednotka maxilofaciálnej chirurgie. Sme  jediné oddelenie svojho druhu na Slovensku, zložené z dvoch odborností. S výdatnou podporou vedenia nemocnice sa nám podarilo prekonať počiatočné problémy a dnes z toho spojenia profitujeme všetci.  Čo sa týka prezentačnej a prednáškovej činnosti, pravidelne sme organizovali vedecko-pracovné schôdze Spolku lekárov, pravidelne organizujeme odborné semináre, od r.1998 organizujeme každoročne Prešovský regionálny ORL seminár. Organizovali sme množstvo medziodborových seminárov ako aj seminárov pre ORL špecialistov. V roku 1999 sme organizovali 46.národný kongres SSO, konal sa v Novej Ľubovni, v roku 2008 sme pri príležitosti 60.výročia vzniku ORL oddelenia organizovali Reimanove dni, ktorých hlavnou témou boli poruchy sluchu, ich diagnostika a liečba, skríning porúch sluchu u novorodencov, kochleárna implantácia. Ďalšie Reimanove dni sme organizovali v r.2012 ako súčasť 59.národného kongresu ORL, keďže sa nám dostalo cti organizovať tento slovensko-český kongres v našom meste. Poskytujeme diagnostiku a liečbu v odbore ORL aj MFCH na vysokej úrovni pre veľké územie s priamou spádovosťou cca 500.000 obyvateľov, v širšom meradle pre celý Prešovský kraj, čo je 800.000 ľudí. Máme špecializované ambulancie, 30 lôžok, na oddelení pracuje 12 lekárov v odbore ORL a 9 lekárov v odbore MFCH.

Otolaryngologické oddelenie Svidník
Otolaryngologické oddelenie Trebišov
 
Späť hore