ORL odborná spoločnosť

  • 1922 Československá otolaryngologická spoločnosť
  • 1953 Založenie Slovenskej odbočky Čs. otolaryngologickej spoločnosti 
  • 1969 Nezávislá Slovenská otolaryngologická spoločnosť
  • 1996 Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)
  • 23. 12. 1997 sa stala Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Občianskym združením a kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti

História SSO

Pri dokumentovaní počiatkov odbornej spoločnosti nemožno obísť základné fakty o vzniku a etablovaní odboru. Základy otolaryngológie na Slovensku položili českí profesori Dr. Wiškovský a Dr. Záviška. S obdivuhodným elánom budovali prvé kliniky a vychovali odborne zdatných žiakov, ktorí v ich diele úspešne pokračovali. Prof. Wiškovský a prof. Záviška sa takto stali zakladateľmi slovenskej otolaryngologickej školy, ktorá v historicky krátkom čase dosiahla vysokú úroveň. Dnes má už vlastné črty, vyplývajúce z bohatej vedeckej práce a vlastnej spoločenskej organizácie. Uznanie a vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili.

Významnou udalosťou bolo založenie Československej otolaryngologickej spoločnosti roku 1922.  Už roku 1929 sa stal jej členom Dr. Fábry, prvý Slovák. Vtedy bolo v spoločnosti organizovaných 50 členov. Neskoršie sa prihlásili za členov Dr. Šimko, Dr. Dányai, Dr. Sivák, Dr. Kustra a Dr. Kertész. Úlohou spoločnosti bolo zvyšovanie odbornej úrovne otolaryngológov, rozvíjanie vedeckej činnosti, nadväzovanie kontaktov s významnými zahraničnými odborníkmi a spoločnosťami. Každoročne, s výnimkou vojnových rokov, konali sa celoštátne zjazdy, na ktorých sa zúčasťňovali aj otolaryngológovia zo Slovenska.

Roku 1949 sa v Bratislave uskutočnil XX. výročný zjazd Čs. otolaryngologickej spoločnosti. Bol to tretí celoštátny zjazd v Bratislave (dva predtým sa konali v rokoch 1933 a 1937. Z poverenia výboru spoločnosti ho organizačne pripravil doc. Lajda. Odznelo 20 prednášok, z nich 7 pripravili slovenskí autori: Lajda, Ondreička (rontgenológ), Štermenský, Prokešová, Breza, Horvat, Strelka. Hlavnou témou bol karcinóm hrtana. Účasť členov spoločnosti bola vysoká. Pricestovala skupina významných osobností: profesori Přecechtěl, Ninger, Hlaváček, Greif, Seeman, Wiškovský, Hybášek, docenti Hladký, Chvojka a iní. V dňoch 24.-25. novembra 1951 sa uskutočnil zjazd Čs. otolaryngologickej spoločnosti v Bratislave z príležitosti 30-ročného trvania slovenskej otolaryngológie a 60. narodenín prof.Dr.Wiškovského. Vedeckej časti programu predsedal doc. Lajda. Pripomenul. že čs. otolaryngológovia zasadajú v Bratislave po štvrtý raz. K pozdravu pripojil úprimné priania, aby sa spoločnej práci českých a slovenských otolaryngológov dobre darilo. Podrobný zápis o zjazde publikoval Dr. Droppa.

Na podklade iniciatívy doc. Lajdu vznikla samostatná  pobočka Čs. otolaryngologickej spoločnosti  na zjazde slovenských otolaryngológov na Sliači, ktorý sa konal v dňoch 3.-5. júla 1953.  Prvým predsedom 7-členného výboru slovenskej pobočky Čs. otolaryngologickej spoločnosti sa stal doc. Lajda

Prof. MUDr. Ján Lajda (1908-1992)
Prof. MUDr. Ján Lajda
(1908-1992)

Materiály zo zjazdu uverejnil v zborníku roku 1954. Po federatívnom usporiadaní Česko-slovenskej republiky v roku 1969 Slovenská pobočka Čs. otolaryngologickej spoločnosti sa stala nezávislou slovenskou otolaryngologickou spoločnosťou. 

Slovenská otolaryngologická spoločnosť zaznamenala od svojho založenia  rozmach. Počet členov vzrástol z pôvodných 40 zakladajúcich na 375 v roku 1994 , aktuálne takmer 500. Pracovné dni spoločnosti = národný kongres  sa koná každý rok už tradične v septembri. Po dohode s českou ORL  sa každé dva roky konajú spoločné čs.  kongresy striedavo v Čechách a na Slovensku,  priťahujú veľký počet domácich i zahraničných účastníkov.  

Okrem národného kongresu sa organizujú rozsahom menšie kongresy so špicifickou tematikou. Každý rok  otologický deň,  v dvojročných intervaloch rinologický deň a onkolgické Neuschlove dni,  od roku 2018 Jakubíkovej deň venovaný problematike pediatrickej ORL, v spolupráci s českou spoločnosťou kongres Umelecký hlas. Výučbové kurzy zamerané na chirurgiu ucha sa organizujú každoročne v marci striedavo na Klinike Otorinolaryngológie a chirugie hlavy a krku v Bratislave alebo v Košiciach a každoročne v apríli na Klinike Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v UVN Ružomberok. Výučbové kurzy zamerané na funkčnú a estetickú chirurgiu nosa, endoskopickú chirurgiu PND a prednej bázy lebky sa organizujú každoročne v januári na ORL Klinike UVN v Ružomberku. Na ORL klinike v Bratislave sa organizujú kurzy chirurgickej anatómiu krku so zameraním na onkologickú problematiku. V dvojročných intervaloch sa organizujú spoločné česko-slovenské kongresy mladých otorinolaryngológov striedavo v Čechách a na Slovensku. Posledný, v poradí už XVII.  Kongres mladých otorinolaryngológov sa uskutočnil v septembri 2018 v Grandhoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

Prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc.
(1921-2001)
Prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc.
(1921-2001)
Prof. MUDr. Antonín Molnár, DrSc.
(1930-2005)
Prof. MUDr. Antonín Molnár, DrSc.
(1930-2005)
Vľavo Prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. (1923-2008), vpravo Prof. MUDr. Tibor Barta, DrSc., (1922-2005)
Vľavo Prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc. (1923-2008), vpravo Prof. MUDr. Tibor Barta, DrSc., (1922-2005)
Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. (1950)
Prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.
(1950)
Doc. MUDr. Jozef Točík, CSc. (1948-1996)
Doc. MUDr. Jozef Točík, CSc.
(1948-1996)
Prof. MUDr. Milan Profant CSc.
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
(1952)
Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof. (1959)
Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.
(1959)
Prim. MUDr. Tibor Barta, PhD.
(1963)

História ORL pracovísk na Slovensku

I. Otolaryngologická klinika LFUK, FN a SZU, Bratislava
Klinika otolaryngológie a foniatrie FNsP a LF UPJŠ Košice
Otolaryngologická klinika JLF UK Martin
II. Otolaryngologická klinika Bratislava
Detská otolaryngologická klinika Bratislava

Otolaryngologické oddelenia západného Slovenska

Otolaryngologické oddelenie Partizánske
Otolaryngologické oddelenie Topoľčany
Otolaryngologické oddelenie Trnava
Otolaryngologické oddelenie Bojnice
Otolaryngologické oddelenie Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
Otolaryngologické oddelenie Dunajská Streda
Otolaryngologické oddelenie Galanta
Otolaryngologické oddelenie NsP Komárno
Otolaryngologické oddelenie Levice
Otolaryngologické oddelenie Malacky
Otolaryngologické oddelenie NsP Myjava
Otolaryngologické oddelenie Nitra
Otolaryngologické oddelenie Nové Zámky
Otolaryngologické oddelenie Piešťany
Otolaryngologické oddelenie Skalica
Otolaryngologické oddelenie NsP Trenčín
Otolaryngologické oddelenie Zlaté Moravce

Otolaryngologické oddelenia stredného Slovenska

Otolaryngolgické oddelenie Banská Bystrica
Otolaryngologické oddelenie Kremnica
Otolaryngologické oddelenie NsP Rimavská Sobota
Otolaryngologické oddelenie ÚVN Ružomberok ÚVN
Otolaryngologické oddelenie Trstená
Otolaryngologické oddelenie Čadca
Otolaryngologické oddelenie Liptovský Mikuláš
Otolaryngologické oddelenie Lučenec
Otolaryngologické oddelenie Považská Bystrica
Otolaryngologické oddelenie NsP Zvolen
Otolaryngologické oddelenie Žilina

Otolaryngologické oddelenia východného Slovenska

Otolaryngologické oddelenie Poprad, Kežmarok, Svit
Otolaryngologické oddelenie Humenné
Oddelenie detskej otolaryngológie Košice
Otolaryngologické oddelenie, Východoslovenský onkologický ústav, Košice
Otolaryngologické oddelenie Nemocnice VSŽ a s., Košice – Šaca
Otolaryngologické oddelenie Košice, Letecká vojenská nemocnica
Otolaryngologické oddelenie Levoča
ORL oddelenie Michalovce
Otolaryngologické oddelenie Prešov
Otolaryngologické oddelenie NsP Rimavská Sobota
Otolaryngologické oddelenie Svidník
Otolaryngologické oddelenie Trebišov
Foniatrické oddelenie Fakultná nemocnica Bratislava

Významné osobnosti Otorinolaryngológie na Slovensku

 
Späť hore