Atestácia

Špecializačné štúdium v odbore otorinolaryngológia môže lekár na Slovensku absolvovať na 4 vzdelávacích inštitúciách. Štúdium trvá 5 rokov, v rámci neho je povinná 2-ročná prax na jednom z akreditovaných pracovísk a 9 cirkulácií v iných odboroch. Absolvent špecializačného štúdia je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Tému písomnej práce určí garant špecializačného štúdia.

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Otorinolaryngológia

NOVÝ NÁVRH Špecializačného študijného programu v odbore Otorinolaryngológia

Prehľad vzdelávacích inštitúcii na Slovensku

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave

Prednosta kliniky: Prof.MUDr. Milan Profant, CSc.
Viac informácií: https://www.orl-lfuk.sk/wp/lfuk/specializacne-studium/

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s. v Bratislave

Prednosta kliniky: Doc.MUDr. Pavel Doležal, Csc., mim.prof.
Školiacou bázou Katedry ORL SZU sa  od novembra 2011  stanovila Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN a SZU v Ružomberku. Prednosta kliniky : MUDr. Marián Sičák, PhD.
Viac informácií: http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=80&idpart=4&iddp=2

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM v Martine

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Viac informácií : https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-lekar/specializacne-studijne-programy/otorinolaryngologia/

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

Prednosta kliniky: MUDr. Martin Šuchaň, PhD.
Viac informácií: https://www.upjs.sk/public/media/0575/otorinolaryngologia%202018%20-%20web.pdf

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

Šimko, P., Kokavec, M. eds: Princípy chirurgie Vb, Prima Print a.s. 2019, ISBN 978-80-89017-11-9.

Profant, M. (Ed.): OTORINOLARYNGOLÓGIA, Vol. 1: Otológia. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 2022, 162 s., 1. vyd. ISBN 978-80-223-5116-4

Doležal, P.: Korektívna septorinoplastika, Corrective septorhinoplasty. Advert, Banská Bystrica 2001 145s. ISBN 80-968297-1-8,

Doležal, P., Sičák,M.: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, Herba, Bratislava, 2018, 478 s. ISBN  978-80-89171-72-8

Marián Sičák a kolektív:  Rinológia, choroby nosa a prinosových dutín. Kozák Press. Martin 2006, 339s. ISBN 80-969292 -1-6

Zuzana Kabátová, Milan Profant a kolektív: Audiológia, Grada, Bratislava, Praha. 2012 360s. ISBN 978-80-8090-003-8 

Profant a kolektív: Otolaryngológia. ARM 333, 2000, 229s

Lejska, V.: Kompendium  ORL dětského věku. Grada publishing, Praha, 1995, 338 s.

Klačanský, I., Jakubíková, J.: Detská otorinolaryngológia. Osveta, Martin, 1992, 226s.

Černý, J. a kolektív.: Špeciálna chirurgia, 4 diel., chirurgia krku a hlavy , Martin, Osveta, 1995, 492 s.,

Černý, E., Betka, J.: Atlas chirurgie ucha, Victoria publishing, Praha, 1996, 190s.

Hybášek, I.: Ušní, nosní a krční lékařství, Galén, Karolinum, Praha, 220s.

Kovaľ, J.: Chirurgická liečba chronického stredoušného zápalu, USPO Bratislava, 1998, 141 s.

Kovaľ,J. a kolektív:  Nervus facialis, Remar, Košice, 2002, 87 s.

Stárek, I., Černý, L., Simpson, R.W.H.: Choroby slinných žláz, Grada, Praha, 2000, 266 s.

Komínek, P., Červenka, S., Mullner, K.: Nemoci slzných cest, Maxdorf, Jesenius, Praha, 2004, 287s.

Válka, J. a kolektiv: Korektivní operace nosu, Grada,2004,  160s.

Hahn, A.: Otoneurologie, Grada, Praha, 2004, 128s.,

Markalous, B., Charvát, F. a kol.: Zobrazení hlavy. Maxdorf Jessenius, Praha, 2000, 416 s.

Paparella, M.M., Shumrick, D.A.: Otorhinolaryngology, Philadelphia, Mosby, 1980, 3020s.

Myers, E.N.: Operative Otolaryngology Head and Neck Surgery. W.B.Saunders Comp., Philadelphia, London, Toronto, 1997, 1576s.

Dedo, H.H.: Surgery of the larynx and trachea, Philadelphia, Decker, 1990, 439s.,

Naumann, H.H.: Differential Diagnosis in Otorhinolaryngology. Thieme Verlag, Stuttgart, 1993, 450s.

Ferlito, A.: Neoplasms of the larynx. Churchill, Livingstone, Edinburgh, 1993

Jerger, J., Northern, J.L.: Clinical impedance audiometry, Thieme Verlag, Stuttgart, 1980, 231s

Fisch, U.: Tympanoplasty, Mastoidectomy, and Stapes Surgery. Thieme Verlag, Stuttgart, 1994, 291 s.

Cummings, Ch.W., Fredrikson, J.M., Harker, L.A., Krause, Ch.J., Schuller, D.E.: Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Update II. Mosby, St.Louis, 1990, 306 s.

Schuller, D.E., Schleuning, A.J.: Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Eighth edition, Mosby, St.Louis, 624 s.

Becker, W., Naumann, H.H., Pfaltz, C.R.: Ear, Nose, and Throat Diseases. Sec. Ed. Thieme Verlag, Stuttgart, 1994, 581 s

Ariyan, S.: Cancer of the Head and Neck. Mosby, St.Louis, 1987, 829 s.

Gruber, R.P., Peck, G.C.: Rhinoplasty, State of the Art. Mosby, St.Louis, 1993, 391 s.

Wigand, M.E.: Endoskopische Chirurgie der Nasennebenhohlen und der vorderen Schädelbasis. Thieme Verlag, Stuttgart, 1989, 151 s.

Stammberger, H., Hawk, M.: Essentials of Endoscopic Sinus surgery, Mosby, St.Louis, Baltimore, Boston, 1993, 212 s.

Odborné časopisy: Choroby hlavy a krku, Otorinolaryngologie a foniatrie, Lekársky obzor, cudzojazyčná literatúra podľa jazykových schopností uchádzača.

Atestácie 2021

Atestáciu z ORL a chirurgie hlavy a krku v roku 2021
úspešne absolvovalo 18 lekárov.

5.2.2021, Bratislava

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK LF UK a UNB v Bratislave dňa 5.2.2021

Absolvovali

 • MUDr. Marianna Zabranská, FN Trnava
 • MUDr. Zuzana Hlavková, FN Trnava
 • MUDr. Dušan Rada, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov
 • MUDr. Michaela Ďuricová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov
 • MUDr. Lenka Radičová, NÚDCH, BratislavaMUDr.Ivana Vyrvová, NÚDCH, Bratislava
 • MUDr. Lívia Majerníková, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
9.4.2021, Ružomberok

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 9.4.2021

Absolvovali

 • MUDr. Jana Chovanová, NÚDCH Bratislava
 • MUDr. Martina Gregušová, FNsP Banská Bystrica
 • MUDr. Kristína Granačková, FN Trenčín
15.10.2021, Ružomberok

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 15.10.2021.

Absolvovali

 • MUDr. Martin Kutiš, FNsP Nové Zámky
 • MUDr. Aneta Piatková, ÚVN Ružomberok
 • MUDr. Dominik Koiš, ÚVN Ružomberok
21.5.2021, Košice

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UNLP v Košiciach dňa 21.5.2021

Absolvovali

 • MUDr. Oľga Titková, FNsP Prešov
 • MUDr. Zuzana Marciová, DFN Košice
 • MUDr. Lucia Janečková, UNLP Košice
Jeseň 2021, Martin

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2021 bola na  Klinike ORL a CHHaK JLF UK a UNM v Martine 

Absolvovali

 • MUDr.Veronika Surová, ORL Bojnice
 • MUDr.Zuzana Gramantíková, ORL Bojnice

Atestácie 2022

Termíny atestácie a absolventi v roku 2022

17.-18.3.2022, Bratislava

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2022 prebehla na Klinike ORL a CHHaK LF UK v dňoch 17.-18.3.2022

Absolvovali

 • MUDr. Kristína Lukáčová, Otorinolaryngologická klinika NsP Nové Zámky
 • MUDr. Katarína Pilarčíková, Klinika otorinolaryngológie, FN Nitra
 • MUDr. Mária Homolová, Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava
 • MUDr. Martin Čverha, Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava
8.4.2022, Ružomberok

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2022 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 8.4.2022

Absolvovali

 • MUDr. Lenka Harvanová,  ORL oddelenie Nemocnica Poprad, a.s.
 • MUDr. Mykola Novak,  ORL oddelenie Nemocnica Poprad, a.s.
 • MUDr. Michal Lesay, Centrum Kramáre, Bratislava
30.11.2022, Košice

Absolvovali

 • MUDr. Dávid Mato – Lukáč, ORL Humenné s.r.o.
 • MUDr. Simona Kašeláková, ORL oddelenie Nemocnica Prešov
 • MUDr. Michal Stanko, ORL oddelenie, DFN Košice

Atestácie 2023

Termíny atestácie a absolventi v roku 2023

28.4.2023 Spoločná atestácia Ružomberok a Košice

V dňoch 27.4. – 28.4.2023 prebehlo spoločné skúšanie dvoch akreditovaných pracovísk ORL klinika SZU Bratislava a UVN  Ružomberok, ORL klinika LFUPJŠ Košice.

Absolvovali

 • MUDr. Silvia Hradilová, ORL oddelenie NsP Žilina
 • MUDr. Katarína Hašková, ORL oddelenie NsP. Lučenec
 • MUDr. Bibiána Varga, Klinika ORL a CHHaK UNLP, Košice
 • MUDr. Mária Lešková, Klinika ORL a CHHaK UNLP, Košice
 • MUDr. Viktor Popovič, ORL klinika, ORL Humenné s.r.o.
 • MUDr. Diana Horvát Hriseňková, ORL klinika, ORL Humenné s.r.o.
19.5.2023 Bratislava

Absolvovali

 • MUDr. Gabriela Vidanová, Nemocnica sv. CaM, Klinika ORL, BRATISLAVA
 • MUDr. Majáková Lucia, FN AGEL ORL SKALICA
 • MUDr. Pauoris Dimitrios, Detská ORL klinika BRATISLAVA
 • MUDr. Krchňavá Kristína, FN ORL TRNAVA
5.10.2023 Bratislava

Dňa 5.10.2023 na Klinike ORL a CHHaK SZU a UNsM v Bratislave

Absolvoval

 • MUDr. Tomáš Václavík, ORL odd. UNB, Nemocnica Ružinov

Atestácie 2024

Termíny atestácie a absolventi v roku 2024

18. – 19. 04. 2024 spoločná atestácia pracovísk LF UK Bratislava, LF SZU a LF UPJŠ Košice

V dňoch 18. – 19. 04. 2024 prebehlo v Bratislave spoločné skúšanie pracovísk LF UK Bratislava, LF SZU a LF UPJŠ Košice.

Absolvovali

 • MUDr. Viktor Grédi (Nové Zámky)
 • MUDr. Zuzana Krchňavá (Trnava)
 • MUDr. Mária Michalenková (Nitra)
 • MUDr. Michal Neupauer (Ružomberok)
 • MUDr. Barbora Ugrayová (Poprad)
 • MUDr. Alžbeta Stanková (Skalica)
 • MUDr. Zuzana Jakabová (Košice DFN)
 • MUDr. Lenka Kalafusová (Košice-Šaca)
 • MUDr. Monika Pellová (Košice DFN)

Európska atestácia z ORL

https://www.ebeorl-hns.org/

Európa
 
Späť hore