Atestácia

Špecializačné štúdium v odbore otorinolaryngológia môže lekár na Slovensku absolvovať na 4 vzdelávacích inštitúciách. Štúdium trvá 5 rokov, v rámci neho je povinná 2-ročná prax na jednom z akreditovaných pracovísk a 9 cirkulácií v iných odboroch. Absolvent špecializačného štúdia je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Tému písomnej práce určí garant špecializačného štúdia

Prehľad vzdelávacích inštitúcii a akreditovaných pracovísk na Slovensku

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave

Prednosta kliniky: Prof.MUDr. Milan Profant, CSc.
Viac informácií: https://www.orl-lfuk.sk/wp/lfuk/specializacne-studium/

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s. v Bratislave

Prednosta kliniky: Doc.MUDr. Pavel Doležal, Csc., mim.prof.
Školiacou bázou Katedry ORL SZU sa  od novembra 2011  stanovila Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN a SZU v Ružomberku. Prednosta kliniky : MUDr. Marián Sičák, PhD.
Viac informácií: http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=80&idpart=4&iddp=2

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM v Martine

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Viac informácií : https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-lekar/specializacne-studijne-programy/otorinolaryngologia/

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

Prednosta kliniky: MUDr. Martin Šuchaň, PhD.
Viac informácií: https://www.upjs.sk/public/media/0575/otorinolaryngologia%202018%20-%20web.pdf

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

Šimko, P., Kokavec, M. eds: Princípy chirurgie Vb, Prima Print a.s. 2019, ISBN 978-80-89017-11-9.

Profant, M. (Ed.): OTORINOLARYNGOLÓGIA, Vol. 1: Otológia. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 2022, 162 s., 1. vyd. ISBN 978-80-223-5116-4

Doležal, P.: Korektívna septorinoplastika, Corrective septorhinoplasty. Advert, Banská Bystrica 2001 145s. ISBN 80-968297-1-8,

Doležal, P., Sičák,M.: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, Herba, Bratislava, 2018, 478 s. ISBN  978-80-89171-72-8

Marián Sičák a kolektív:  Rinológia, choroby nosa a prinosových dutín. Kozák Press. Martin 2006, 339s. ISBN 80-969292 -1-6

Zuzana Kabátová, Milan Profant a kolektív: Audiológia, Grada, Bratislava, Praha. 2012 360s. ISBN 978-80-8090-003-8 

Profant a kolektív: Otolaryngológia. ARM 333, 2000, 229s

Lejska, V.: Kompendium  ORL dětského věku. Grada publishing, Praha, 1995, 338 s.

Klačanský, I., Jakubíková, J.: Detská otorinolaryngológia. Osveta, Martin, 1992, 226s.

Černý, J. a kolektív.: Špeciálna chirurgia, 4 diel., chirurgia krku a hlavy , Martin, Osveta, 1995, 492 s.,

Černý, E., Betka, J.: Atlas chirurgie ucha, Victoria publishing, Praha, 1996, 190s.

Hybášek, I.: Ušní, nosní a krční lékařství, Galén, Karolinum, Praha, 220s.

Kovaľ, J.: Chirurgická liečba chronického stredoušného zápalu, USPO Bratislava, 1998, 141 s.

Kovaľ,J. a kolektív:  Nervus facialis, Remar, Košice, 2002, 87 s.

Stárek, I., Černý, L., Simpson, R.W.H.: Choroby slinných žláz, Grada, Praha, 2000, 266 s.

Komínek, P., Červenka, S., Mullner, K.: Nemoci slzných cest, Maxdorf, Jesenius, Praha, 2004, 287s.

Válka, J. a kolektiv: Korektivní operace nosu, Grada,2004,  160s.

Hahn, A.: Otoneurologie, Grada, Praha, 2004, 128s.,

Markalous, B., Charvát, F. a kol.: Zobrazení hlavy. Maxdorf Jessenius, Praha, 2000, 416 s.

Paparella, M.M., Shumrick, D.A.: Otorhinolaryngology, Philadelphia, Mosby, 1980, 3020s.

Myers, E.N.: Operative Otolaryngology Head and Neck Surgery. W.B.Saunders Comp., Philadelphia, London, Toronto, 1997, 1576s.

Dedo, H.H.: Surgery of the larynx and trachea, Philadelphia, Decker, 1990, 439s.,

Naumann, H.H.: Differential Diagnosis in Otorhinolaryngology. Thieme Verlag, Stuttgart, 1993, 450s.

Ferlito, A.: Neoplasms of the larynx. Churchill, Livingstone, Edinburgh, 1993

Jerger, J., Northern, J.L.: Clinical impedance audiometry, Thieme Verlag, Stuttgart, 1980, 231s

Fisch, U.: Tympanoplasty, Mastoidectomy, and Stapes Surgery. Thieme Verlag, Stuttgart, 1994, 291 s.

Cummings, Ch.W., Fredrikson, J.M., Harker, L.A., Krause, Ch.J., Schuller, D.E.: Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Update II. Mosby, St.Louis, 1990, 306 s.

Schuller, D.E., Schleuning, A.J.: Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Eighth edition, Mosby, St.Louis, 624 s.

Becker, W., Naumann, H.H., Pfaltz, C.R.: Ear, Nose, and Throat Diseases. Sec. Ed. Thieme Verlag, Stuttgart, 1994, 581 s

Ariyan, S.: Cancer of the Head and Neck. Mosby, St.Louis, 1987, 829 s.

Gruber, R.P., Peck, G.C.: Rhinoplasty, State of the Art. Mosby, St.Louis, 1993, 391 s.

Wigand, M.E.: Endoskopische Chirurgie der Nasennebenhohlen und der vorderen Schädelbasis. Thieme Verlag, Stuttgart, 1989, 151 s.

Stammberger, H., Hawk, M.: Essentials of Endoscopic Sinus surgery, Mosby, St.Louis, Baltimore, Boston, 1993, 212 s.

Odborné časopisy: Choroby hlavy a krku, Otorinolaryngologie a foniatrie, Lekársky obzor, cudzojazyčná literatúra podľa jazykových schopností uchádzača.

Atestácie 2021

Atestáciu z ORL a chirurgie hlavy a krku v roku 2021
úspešne absolvovalo 18 lekárov.

5.2.2021, Bratislava

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK LF UK a UNB v Bratislave dňa 5.2.2021

Absolvovali

 • MUDr. Marianna Zabranská, FN Trnava
 • MUDr. Zuzana Hlavková, FN Trnava
 • MUDr. Dušan Rada, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov
 • MUDr. Michaela Ďuricová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov
 • MUDr. Lenka Radičová, NÚDCH, BratislavaMUDr.Ivana Vyrvová, NÚDCH, Bratislava
 • MUDr. Lívia Majerníková, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
9.4.2021, Ružomberok

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 9.4.2021

Absolvovali

 • MUDr. Jana Chovanová, NÚDCH Bratislava
 • MUDr. Martina Gregušová, FNsP Banská Bystrica
 • MUDr. Kristína Granačková, FN Trenčín
15.10.2021, Ružomberok

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 15.10.2021.

Absolvovali

 • MUDr. Martin Kutiš, FNsP Nové Zámky
 • MUDr. Aneta Piatková, ÚVN Ružomberok
 • MUDr. Dominik Koiš, ÚVN Ružomberok
21.5.2021, Košice

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UNLP v Košiciach dňa 21.5.2021

Absolvovali

 • MUDr. Oľga Titková, FNsP Prešov
 • MUDr. Zuzana Marciová, DFN Košice
 • MUDr. Lucia Janečková, UNLP Košice
Jeseň 2021, Martin

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2021 bola na  Klinike ORL a CHHaK JLF UK a UNM v Martine 

Absolvovali

 • MUDr.Veronika Surová, ORL Bojnice
 • MUDr.Zuzana Gramantíková, ORL Bojnice

Atestácie 2022

Termíny atestácie a absolventi v roku 2022

17.-18.3.2022, Bratislava

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2022 prebehla na Klinike ORL a CHHaK LF UK v dňoch 17.-18.3.2022

Absolvovali

 • MUDr. Kristína Lukáčová, Otorinolaryngologická klinika NsP Nové Zámky
 • MUDr. Katarína Pilarčíková, Klinika otorinolaryngológie, FN Nitra
 • MUDr. Mária Homolová, Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava
 • MUDr. Martin Čverha, Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava
8.4.2022, Ružomberok

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2022 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 8.4.2022

Absolvovali

 • MUDr. Lenka Harvanová,  ORL oddelenie Nemocnica Poprad, a.s.
 • MUDr. Mykola Novak,  ORL oddelenie Nemocnica Poprad, a.s.
 • MUDr. Michal Lesay, Centrum Kramáre, Bratislava
30.11.2022, Košice

Absolvovali

 • MUDr. Dávid Mato – Lukáč, ORL Humenné s.r.o.
 • MUDr. Simona Kašeláková, ORL oddelenie Nemocnica Prešov
 • MUDr. Michal Stanko, ORL oddelenie, DFN Košice

Atestácie 2023

Termíny atestácie a absolventi v roku 2023

28.4.2023 Spoločná atestácia Ružomberok a Košice

V dňoch 27.4. – 28.4.2023 prebehlo spoločné skúšanie dvoch akreditovaných pracovísk ORL klinika SZU Bratislava a UVN  Ružomberok, ORL klinika LFUPJŠ Košice.

Absolvovali

 • MUDr. Silvia Hradilová, ORL oddelenie NsP Žilina
 • MUDr. Katarína Hašková, ORL oddelenie NsP. Lučenec
 • MUDr. Bibiána Varga, Klinika ORL a CHHaK UNLP, Košice
 • MUDr. Mária Lešková, Klinika ORL a CHHaK UNLP, Košice
 • MUDr. Viktor Popovič, ORL klinika, ORL Humenné s.r.o.
 • MUDr. Diana Horvát Hriseňková, ORL klinika, ORL Humenné s.r.o.
19.5.2023 Bratislava

Absolvovali

 • MUDr. Gabriela Vidanová, Nemocnica sv. CaM, Klinika ORL, BRATISLAVA
 • MUDr. Majáková Lucia, FN AGEL ORL SKALICA
 • MUDr. Pauoris Dimitrios, Detská ORL klinika BRATISLAVA
 • MUDr. Krchňavá Kristína, FN ORL TRNAVA
5.10.2023 Bratislava

Dňa 5.10.2023 na Klinike ORL a CHHaK SZU a UNsM v Bratislave

Absolvoval

 • MUDr. Tomáš Václavík, ORL odd. UNB, Nemocnica Ružinov

Európska atestácia z ORL

https://www.ebeorl-hns.org/

Európa
 
Späť hore