Príhovor prezidenta SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti,

zdravím vás v Novom roku 2024 a hneď na úvod  veľmi rád oznamujem,  že finančná kondícia našej ORL  spoločnosti sa zlepšila. Navodzuje to optimistickejší pohľad do budúcna, než pred rokom. Ľahšie sa bude realizovať hlavné poslanie odbornej spoločnosti, ktorým je organizovanie odborných vzdelávacích podujatí, vydávanie odborných časopisov, zborníkov, bulletinov a iných informačných materiálov, udržiavanie a rozširovanie stykov s odbornými spoločnosťami ORL aj iných odborov medicíny doma i v zahraničí, napomáhanie šírenia poznatkov a skúseností svojich členov doma i v zahraničí. Nemusíme sa obávať pozvania  renomovaného lektora zo zahraničia,  pretože mu nemáme z čoho uhradiť pobyt. Môžeme si znova dovoliť oceniť najlepšiu prednášku a publikáciu na národnom kongrese,  alebo podporiť študijný pobyt mladých kolegov na významnom zahraničnom vzdelávacom podujatí. Výsledky sme dosiahli spoločne najmä vďaka úspešnému 69. kongresu SSO v Hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách v septembri 2023. Za hladký priebeh kongresu treba pochváliť kolektív prim. MUDr. Jána Sopka z ORL oddelenia v Poprade a tiež sekretárku SSO Reginu Hubkovú,  ktorá mala po stránke organizačnej najviac administratívnej práce. Poďakovanie patrí všetkým partnerom SSO uvedeným na stránke spoločnosti, ale  chcem vyzdvihnúť podporu Špecializovanej nemocnice ORL Humenné s.r.o,  ktorá vytvorila samostatný fond na finančné ocenenie najlepších prednášok a publikácií.

Dosiahnuť pozitívnu finančnú bilanciu by nebolo možné bez individuálneho rokovania s firmami. Rozhovory či  priamo vyjednávania so zástupcami  farmaceutických firiem,  firiem sprostredkujúcich predaj zdravotníckej techniky, ale aj s rôznymi potenciálnymi sponzormi mimo rezortu zdravotníctva sú náročné a trvajú dlho. Každý donor požaduje protislužbu odbornej spoločnosti,  minimálne vo forme, prednášky a publikácie  týkajúcej sa firemného produktu,  klinického skúšania a vyhodnotenia daného preparátu, konkrétne kladné hodnotenie firemného produktu odbornou spoločnosťou,  ktoré je publikovateľné. Je čoraz ťažšie udržať mieru etiky a zákonnosti pri týchto rokovaniach, nehľadiac na množstvo času a úsilia,  ktoré tomu venujeme. Ale inak to nepôjde.

Všímam si aj negatívne tendencie v slovenskej otorinolaryngológii. Sú to mnohé zanikajúce okresné ORL pracoviská, problematické krajské ORL pracoviská, ktoré majú čoraz väčšie personálne problémy a sú v predkolapsovom stave. Nemyslím si,  že základným problémom je len zdĺhavá a komplikovaná špecializačné príprava v odbore, ktorej výsledkom je nedostatočný počet nových špecialistov, či odchod adeptov do iných špecializácií a do zahraničia. Ako som uviedol na ORL Akadémii na Táloch 2023,  za posledných 10 rokov ukončilo špecializačné štúdium 98 rezidentov,  približne ide o 10 ročne. Je to rovnaký počet ako v období pre zavedením dvojročnej cirkulácie na akreditovanom pracovisku. Súhlasím s tým,  že predpísaných cirkulácií je priveľa a dvojročný pobyt mimo bydliska je pre niektorých adeptov ťažko realizovateľný. Preto som ako gestor postgraduálneho vzdelávania v ORL na Slovensku presadil nový štandard špecializačnej prípravy,  v ktorom sa povinná cirkulácia na internom a chirurgickom oddelení ruší a z dvojročného pobytu na akreditovanom ORL pracovisku sa stane jednoročný. Skrátia sa čakacie lehoty na cirkuláciu na akreditovaných výučbových pracoviskách a dúfam a verím,  že sa nezníži kvalita špecializačnej prípravy. Návrh novej špecializačnej prípravy čaká na schválenie na odbore vzdelávania MZ SR.

Som presvedčený, že k zhoršeniu personálneho stavu prispelo aj zrušenie rezidentského programu v ORL, zo strany MZ. Urgovali sme jeho obnovenie. Rovnako sa snažíme vplývať na primárov a prednostov,  aby rozvíjali operatívu v odbore, motivovali mladých  kolegov, zatraktívnili ich prácu na ambulancii,  oddelení a operačných sálach a snažili sa tým stabilizovať kolektív.

Vážení spolupracovníci, čoskoro dostane volebné lístky,  na ktorých budete voliť svojich zástupcov vo výbore SSO na najbližších 5 rokov. Voľte s rozvahou a podľa vlastného presvedčenia, aby to nedopadlo ako posledné voľby politických strán do parlamentu. Súčasne chcem upriamiť vašu pozornosť na najdôležitejšiu odbornú udalosť v roku 2024,  ktorou je  10. čs. ORL kongres 18.-20. septembra v Bratislave,  teším sa na stretnutie s vami.

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.,  mim.prof.

Prezident SSO

Späť hore