Príhovor prezidenta SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti.

Rok 2021 bol ďalším rokom pandémie Covidu. Prebehla jej druhá a tretia vlna, ktoré značne obmedzili našu činnosť. Zmenili spôsob práce na ambulanciách, výrazne zredukovali plánovanú operatívu, modifikovali výučbu medikov. Mnohé plánované školiace akcie a operačné kurzy sa museli zrušiť alebo presunúť do online priestoru. Sme radi, že sa touto formou podarilo prezentovať Otologický deň a súčasne zorganizovať sériu Webinárov SSO v mesiacoch február, marec, apríl a máj a udržať hlavnú funkciu odbornej spoločnosti – získavať a šíriť medicínske, vedecké, diagnostické a liečebné poznatky na základe aktuálneho vývoja otorinolaryngológie a hraničných medicínskych odborov vo svete a odborne vychovávať svojich členov. Vďaku zasluhujú všetci prednášajúci vo webinároch – MUDr. Zuzana Barlová, Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, MUDr. Michaela Wzošová, PhDr. Žofia Frajková, MUDr.Richard Kulich, MUDr. Ľudmila Lysinová MPH, RNDr. Marek Frič, PhD. , MUDr. Ľubica Šuchová, PhD., MUDr. Branislav Lorenc, prof. MUDr. Juraj Klačanský, Csc.. Zvlášť chcem vyzdvihnúť technickú a organizačnú pomoc PhDr. Žofie Frajkovej, ktorá sa zhostila zabezpečenia prenosu v prostredí Zoom a umožnila kolegom bezchybné sledovanie prednášok Otologického dňa aj webinárov.

Rovnako ma teší, že sa nám v krátkej prestávke medzi druhou a treťou vlnou pandémie podaril zrealizovať odložený 67. kongres SSO v Žiline. Okrem množstva prednášok a IC si cením prítomnosť kolegov z iných odborov, ktorí prijali pozvánku do našich okrúhlych stolov, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti. Myslím tým účasť neurochirurgov v paneli o chirurgii bázy lebky, chirurgov a endokrinológov v paneli o štítnej žľaze, patologičky v paneli o krčných metastázach či detskej pneumologičky v paneli o cudzích telesách v dýchacích orgánoch u detí. Z hľadiska kultúrneho a spoločenského sa stal nezabudnuteľný výkon prof. Jozefa Sopka z Bazileja na organe ale aj spev kolegu Lorenca v Kostole sv. Barbory v Žiline. Čo ma vôbec neteší, že odborne aj spoločensky úspešný kongres nebol ziskový, naopak SSO musela doplatiť 2200 eur organizujúcej firme Rowex. Stav finančných prostriedkov na účte SSO sa kontinuálne znižuje, čo ohrozuje existenciu a budúcnosť fungovania spoločnosti. Súčasné ekonomické podmienky neprajú organizátorom odborných akcií aspoň v našom odbore. Konštatovali sme to na poslednom zasadnutí výboru SSO v Žiline po oboznámení sa so správou dozornej rady SSO, ktorú vypracovala a prečítala prim. MUDr. Obtulovičová, PhD. Výdavky prevyšujú príjmy spoločnosti a musíme to riešiť. Obmedzili sme platby sekretariátu SSO, v záujme úspory platieb administrátorovi stránky SSO sme podnikli kroky na vytvorenie novej webovej stránky, ktorú si budeme spravovať sami a platiť sa bude len nevyhnutný poplatok za web hosting. Stránku, ktorá sa spustí od januára 2022, má na starosti predsedníčka sekcie mladých ORL MUDr. Diana Horvát Hriseňková. Na stránke sa vytvorí ponukový list pre spolupracujúce firmy a všetkých potenciálnych sponzorov, ktorí by mohli finančne podporiť našu činnosť. Môj návrh o zvýšenie ročného členského poplatku o 10 eur na zhromaždení členov SSO počas 67. kongresu v Žiline neprešiel.

Zástupcovia sekcie neštátnych otorinolaryngológov ( najmä MUDr. Ivana Vrancová a kolektív) skoncipovali požiadavky členskej schôdze v Žiline vo forme „Žiadosť o hradenie výkonu 68a otorinolaryngológom“ a „Žiadosť o úpravu uznávania kódu 1599a“. List s vysvetlením nášho postoja sme zaslali ako oficiálnu požiadavku SSO podpísanú predsedom SSO a hlavným ORL odborníkom MZ na adresu ZAP, ASL, VšZP, Dôvera a Union 30.9.2021. Do konca roka ani jeden oslovený subjekt neodpovedal. To naozaj nesvedčí o proklamovanej snahe spolupracovať a zlepšiť pomery v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vážení spolupracovníci, dosť bolo zlých správ. Po vypočutí pravidelného novoročného koncertu viedenských filharmonikov, v ktorom vždy zaznejú radostné Straussove valčíky a majestátny Radetzkého pochod, sa aj ja pozerám na svet optimistickejšie. Teším sa na stretnutie s vami na dôležitých kongresoch plánovaných v roku 2022 a verím, že sa aj v danom termíne uskutočnia. Ide o 9. Česko-Slovenský ORL kongres v Brne (8.-10.6.2022) a Kongres mladých otorinolaryngológov v Humennom (8.-10.9.2022), na ktoré vás srdečne pozývam.

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.
Prezident SSO

Späť hore