História

Slovenské otolaryngologické pracoviská a slovenskí otolaryngológovia do roku 1995
(Zostavil Milan Profant s primármi jednotlivých oddelení)

Zoznam uvedených otolaryngologických pracovísk :
Klinické otolaryngologické pracoviská:
I.Otolaryngologická klinika LFUK, FN a SZU Bratislava
Klinika otolaryngológie a foniatrie FNsP a LF UPJŠ Košice
Otolaryngologická klinika JLF UK Martin
II. Otolaryngologická klinika LFUK Bratislava
Detská otolaryngologická klinika Bratislava
Otolaryngologické oddelenia na západnom, strednom, východnom Slovensku :
Západné
Partizánske, Topoľčany
Trnava, Bojnice
Bratislava, VN
Dunajská Streda
Galanta, Komárno
Levice, Malacky
Myjava, Nitra
Nové Zámky
Piešťany
Skalica, Trenčín
Zlaté Moravce
Stredné
Banská Bystrica
Kremnica
NsP Rimavská Sobota
ÚVN Ružomberok
Trstená
Čadca
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Považská Bystrica
Zvolen
Žilina
Východné
Poprad, Kežmarok, Svit
Humenné
Košice Detské ORL oddelenie
Košice FN L.Pasteura
Košice Nemocnica VSŽ Šaca
Košice VN
Levoča
Michalovce
Prešov
Rimavská Sobota
Svidník
Trebišov
Foniatrické oddelenia :
Bratislava
Banská Bystrica

Popis otolaryngologických pracovísk :
Klinické pracoviská
I.Otolaryngologická klinika LFUK, FN a SZU, Bratislava
Vznik Otolaryngologickej kliniky v Bratislave súvisí s organizačným budovaním otolaryngológie na Slovensku, ktoré začalo až po I. svetovej vojne, keď Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 27. júna 1919 schválilo zákon č. 375 o zriadení univerzity v Bratislave. Slávnostným dátumom zahájenia činnosti univerzity bol 9. november 1919. Jej prvým rektorom sa stal prof.MUDr. Kristián Hynek.a území Slovenska nebola pred vznikom ČSR lekárska fakulta - s výnimkou lekárskej fakulty v Trnave v rokoch 1770-1777.
Zrod otolaryngologickej kliniky v Bratislave nebol ľahkou záležitosťou. V letnom semestri šk.roku 1919-1920 sa dekan Lekárskej fakulty pokúsil získať niektorého z vynikajúcich žiakov profesora Kutvirta. Avšak rokovania s docentom Přecechtělom a docentom Ningrom neboli úspešné. Preto profesorský zbor navrhol zriadiť miesto asistenta pre otológiu na Chirurgickej klinike a miesto asistenta pre rinolaryngológiu na Internej klinike. Na tieto miesta boli vybraní Dr. Záviška a Dr. Wiškovský.
Roku 1920 sa zriadila otologická ambulancia. Jej vedúcim sa stal Dr. Záviška, asistent prof. Kostlivého. O rok neskoršie sa zriadila rinolaryngologická ambulancia, ktorú zverili Dr. Wiškovskému, asistentovi prof. Hynka. Dr. Bedřich Wiškovský (nar. 23.11.1891 v Dvore Králové) sa habilitoval za docenta rinolaryngológie roku 1923 a Dr. Pavel Záviška (nar. 18.6.1880 v Brne) sa habilitoval na docenta otológie r. 1924. Odbornú kvalifikáciu si zvyšovali študijnými pobytmi na renomovaných domácich a zahraničných klinikách. Po vymenovaní za profesorov stali sa prednostami kliník. Rinolaryngologická klinika vznila roku 1928, Otologická klinika roku 1932.
Prof. Wiškovský a prof. Záviška sa vypracovali na majstrov svojich odborov. Vo vedeckej práci sa venovali širokému okruhu problémov. Práce uverejňovali v Bratislavských lekárskych listoch, v Časopise lékařů českých i v zahraničných časopisoch. Vychovali rad žiakov, ktorí neskoršie budovali nové otolaryngologické pracoviská na Slovensku. Patrili k nim: prof. Dr. Sivák, prof. Dr. Šuster, primár Dr. Bányai, primár Dr. Golda, primár Dr. Puskailer, primár Dr. Bečer, primár Dr. Jenkovský, Dr. Furst, Dr. Janota a ďalší.
V súvislosti s udalosťami roku 1938 odišiel prof. Záviška do Brna a v nasledujúcom roku, žiaľ musel odísť aj prof. Wiškovský. Usadil sa v Prahe. Ich nástupcom sa stal MUDr. Sivák. Roku 1940 sa habilitoval z odboru rinolaryngológie a roku 1941 z odboru otológie. Pod jeho vedením sa uskutočnilo spojenie kliník do jednotnej otorinolaryngologickej kliniky roku 1940.
Roku 1945 bol vedením Otolaryngologickej kliniky v Bratislave poverený Dr. Klaučo, ktorý však pre zaneprázdnenie verejnými funkciami skoro požiadal o uvoľnenie. Na jeho návrh bol v roku 1946 za prednostu kliniky vymenovaný Dr. Lajda. Na docenta sa habilitoval roku 1947. Kvalifikáciu si zvyšoval študijnými pobytmi v Prahe, Brne, Zurichu, Berne. Zaslúžil sa o premiestnenie kliniky roku 1951 z priestorov Štátnej nemocnice do budovy bývalého santória Charitas na Zochovej ulici, čím sa zvýšil počet postelí, zlepšili sa podmienky pre prácu liečebno-preventívnu, pedagogickú a vedeckú. Bol odvážny pri zavádzaní nových chirurgických metód. Široko rozvinul vedeckú činnosť a nabádal k nej svojich spolupracovníkov. Roku 1967 bol vymenovaný za profesora. Profesor Lajda viedol kiniku až do r.1974, kedy bol za prednostu kliniky vymenovaný Prof.MUDr.Jozef Strelka,CSc. Profesor Lajda bol editorom a spoluautorom zásadných, dodnes uznávaných odborných otolaryngologických knižných publikácií Chirurgia nosa a prínosových dutín (1961), Chirurgia stredného ucha (1954), Príhody a nebezpečenstvá v otolaryngológii (1959). Profesor Strelka bol autorom prvých skrípt z otolaryngológie v slovenskom jazyku pre študentov LFUK (1973). Po odchode profesora Strelku do dôchodku v roku 1986 viedol I.ORL kliniku LFUK Prof.MUDr.Anton Molnár,DrSc. V roku 1990 sa stal prednostom kliniky Prof.MUDr.Juraj Klačanský,CSc. V súčasnosti, od roku 1992, vykonáva funkciu prednostu Prof. MUDr. Milan Profant,CSc.
V roku 1972 bolo pri I.Otolaryngologickej klinike zriadené Foniatrické oddelenie. Toto oddelenie s v roku 1984 osamostatnilo a primárom oddelenia sa stal Doc.MUDr.Ivan Krahulec,CSc. Po odchode doc.Krahulca do dôchodku prevzal vedenie oddelenia MUDr.Štefan Šimko,CSc., ktorý ho s krátkym prerušním vedie dodnes.
Katedra Otolaryngológie SPAM (predtým IVZ - Inštitút pre ďaľšie vzdelávanie lekárov) vznikla v roku 1958. Od svojho vzniku až dodnes je súčasťou I. ORL kliniky. Katedru do roku 1973 viedol profesor Lajda. V rokoch 1974 - 1986 bol vedúcim Katedry ORL IVZ Doc.MUDr.Bohuš Šťastný,CSc., po ňom prevzal vedenie katedry doc. Krošlák. Od roku 1996 vedie katedru MUDr.Pavel Doležal,CSc.
Dlhoročným zástupcom prednostu kliniky bol prim.MUDr.Vojtech Saxa, CSc, po ňom vykonával túto funkciu doc.MUDr.Bernard Kuniak,CSc, neskôr MUDr.Milan Profant, v súčasnosti je primárom kliniky MUDr.Ján Korch.
Funkciu ordinárov zastávali nasledovní otolaryngológovia
MUDr.Ján Korch - onkológia
MUDr.Milan Jäger - otoneurológia
MUDr.Milan Profant - endoskopia
Podobne ako v polovici 20. storočia, aj v nedávnej minulosti z kliniky odišli viacerí odborníci, ktorí v súčasnosti vedú slovenské a české pracoviská:
Prof.Klačanský - Olomouc, Doc.Krošlák - II. ORL klinika Bratislava, MUDr.Hapčo - Detská ORL klinika Bratislava, MUDr.Korman - Vyškov, MUDr.Jelínek - Přerov, MUDr.Šebová - Bratislava Petržalka
Klinika otolaryngológie a foniatrie FNsP a LF UPJŠ Košice
Dňa 1.4.1946 bol menovaný prvý prednosta ORL kliniky Prim.MUDr.Michal Šuster V roku 1949 sa MUDr.Šuster habilitoval za docenta otolaryngológie. Na klinike založil prvé foniatrické pracovisko na Slovensku roku 1951. V roku 1961 sa stal univerzitným profesorom. Kliniku viedol do roku 1976. Do roku 1971 bol zástupcom prednostu MUDr.Juraj Kovaľ a od roku 1971 MUDr.Peter Gál,CSc. Od roku 1976 zastával funkciu prednostu kliniky Doc.MUDr. Andrej Vladimír,CSc. Otolaryngologická klinika sa v apríli 1981 presťahovala do nových priestorov Fakultnej nemocnice na Triedu SNP č.1. Od roku 1981 vykonávala funkciu zástupcu prednostu MUDr.Magdaléna Andrašovská, vo funkcii docenta pôsobil Doc.MUDr.Michal Pichanič,DrSc. MUDr.Mária Kuliková viedla onkologický ordinariát a MUDr.Mária Bačová bola ordinárom pre foniatriu. Roku 1985 bol doc.Pichanič vymenovaný za profesora otolaryngológie. Profesor Pichanič sa stal prednostom kliniky roku 1985. Jeho zástupcami boli do roku 1991 MUDr.Andrašovská, po nej do roku 1995 MUDr.Michal Molčan,CSc. a od roku 1995 MUDr.Juraj Mudrák,CSc. Novozriadený ordinariát pre rhinoendoskopiu viedla MUDr.M.Andrašovská. V roku 1992 habilitoval na docenta otolaryngológie Doc.MUDr.Juraj Kovaľ,CSc. Docent Kovaľ sa stal prednostom kliniky roku 1996, jeho zástupcom je MUDr. Juraj Mudrák,CSc. Na klinike sú vytvorené nasledovné ordinariáty:
onkologický MUDr.Mária Kuliková
rhinoendoskopický MUDr.Magdaléna Andrašovská
otoneurologický MUDr.Michal Molčan,CSc.
foniatrický MUDr.Mária Bačová
Klinika má 63 postelí, dve oddelenia vedú MUDr.Michal Molčan,CSc. a MUDr.Darina Machánová.
Otolaryngologická klinika JLF UK Martin
Otolaryngologické oddelenie vtedajšej Krajinskej nemocnice v Martine vzniklo 1.1.1939. Dovtedy boli na Slovensku len ORL klinika v Bratislave a ORL oddelenie v Trnave a v Košiciach. Spočiatku sa operovalo na sálach Chirurgického a Gynekologického oddelenia, kde boli umiestnení aj niektorí pacienti. Až roku 1942 po prestavbe bolo pre otolaryngológiu vybudované samostatné pracovisko so 60 posteľami. Prvým primárom oddelenia sa stal MUDr.Teodor Kustra, ktorý túto funkciu zastával až do septembra 1979. Bol žiakom profesora Wiškovského z ORL kliniky v Bratislave a profesora Přecechtěla z ORL kliniky v Prahe. Prvým sekundárnym lekárom na klinike bol MUDr.Š. Demjén, neskorší prednosta Kliniky plastickej chirurgie v Bratislave. Na ORL oddelení v Martine získali erudíciu mnohí otolaryngológovia - neskorší primári slovenských ORL oddelení:
MUDr.M.Štípala (Liptovský Mikuláš), MUDr.M.Ďurjak (Žilina), MUDr.Z.Lénart (Rimavská Sobota), MUDr.P.Zrubec (Rožnava), MUDr.O.Ozábal (Topoľčany), MUDr.Ján Petróci (Košice), MUDr.A.Mišík (Martin). Široký repertoár chirurgických výkonov svedčí o vysokej úrovni oddelenia. Robili sa tu sanačné výkony v strednom uchu, riešili sa intrakraniálne komplikácie a pod.
Po otvorení detašovaného pracoviska a neskôr pobočky LFUK začala roku 1962 výučba otolaryngológie. Praktickú časť zabezpečovali odborní asistenti MUDr.Rudolf Neuschl a MUDr.Ladislav Szabó. Teoretickú výučbu a metodické riadenie zabezpečovali profesori a docenti z iných fakúlt Prof.MUDr.Ján Lajda, Prof.MUDr.R. Hladký, Prof.MUDr.M. Šuster, doc. MUDr.R.Výrostek, doc.MUDr.J.Strelka, doc.MUDr.J.Breza a doc.MUDr.I. Klačanský. Primár Kustra habilitoval roku 1969 a stal sa docentom otolaryngológie a prednostom Otolaryngologickej klinike v Martine. Jeho zástupcom sa stal MUDr.A.Mišík, funkciu vykonával až do svojej smrti roku 1983.
Roku 1975 bol vybudovaný nový pavilón pre ORL kliniku s operačným traktom, prietormi pre vyšetrovne a pracovne lekárov. Roku 1977 sa habilitoval na docenta MUDr.Rudolf Neuschl,CSc. a od roku 1979 až do svojej smrti roku 1990 vykonával funkciu prednostu Otolaryngologickej kliniky v Martine. Po smrti primára Mišíka vykonáva funkciu zástupcu prednostu MUDr.Karol Gruber. V roku 1968 bol vymenovaný za ordinára pre foniatriu MUDr.L.Szabó. Od roku 1979 je ordinárom pre onkológiu MUDr.Eva Neuschlová a od roku 1979 je ordinárom pre detskú otolaryngológiu MUDr.K.Gruber (po ňom od roku 1987 MUDr. Mária Kafková). Ordinárom pre alergológiu a imunológiu je MUDr.Božena Ondrušová. V roku 1990 sa stal prednostom kliniky Doc.MUDr.Andrej Hajtman,CSc., ktorý bol v roku 1996 zvolený za dekana Lekárskej fakulty Jeseniovej Univerzity.
Klinika má v súčasnosti 60 postelí. Šírkou záberu a paletou chirurgických výkonov plní klinika náročné úlohy zdravotníckeho zariadenia najvyššieho typu. Vo vedeckovýskumnej práci sa orientuje najmä na onkologickú problematiku, imunológiu lymfatického tkaniva hltana a funkčné vzťahy dýchacích orgánov.
Na klinike pracuje 46 zamestnancov, z toho 12 lekárov (z nich 2 asistenti JLF UK).
II. Otolaryngologická klinika Bratislava
II. Otolaryngologická klinika v Bratislave bola založená vo februári 1968. Svoju činnosť začala v novopostavenej nemocnici na Kramároch, ale po mesiaci sa presťahovala do budovy Úrazovej nemocnice na Pionierskej ulici, kde bolo k dispozícii 22 lôžok. Prvým prednostom sa tal prof.MUDr.Jozef Strelka, DrSc. Jeho zástupcom bol prim.MUDr.Zdenko Bargár,CSc. Na klinike postupne pôsobili kratší alebo dlhší čas významní slovenskí otolaryngológovia prof.Barta, prof.Molnár, doc.Kuniak, doc.Krošlák, prim.Hapčo. Začiatkom roka 1974 sa na klinike uskutočnili personálne zmeny. Profesor Strelka sa stal prednostom I. Otolaryngologickej kliniky, s ním odišli prof.Molnár a doc.Kuniak. Prednostom kliniky sa stal profesor MUDr.Tibor Barta,DrSc. Funkciu asistentov vykonávali MUDr.Vojzola, MUDr.Kohler a MUDr.Točík. V roku 1982 vystriedala MUDr.Anita Strážovcová prim.Bargara vo funkcii zastupcu prednostu. V roku 1987 sa klinika presťahovala do priestorov novopostavenej nemocnice v Ružinove, kde má k dispozícii 31 postelí. V roku 1989 po odchode prof.Bartu do dôchodku sa stal prednostom kliniky doc.MUDr.Jozef Točík,CSc. Po predčasnej smrti docenta Točíka nastúpil roku 1996 do funkcie prednostu kliniky doc.MUDr.Milan Krošlák,CSc. Na II. Otolaryngologcikej klinike boli zriadené ordinariáty pre audiológiu (MUDr.Bargár, po ňom MUDr.Barák), ordinariát pre klinickú onkológiu (MUDr.Rubaninský, po ňom MUDr.Igor Holan), ordinariát pre otoneurológiu (MUDr.Soňa Zemanová).
Pracovníci kliniky sa vedecky a odborne sústavne rozvíjali. Titul docenta a neskôr profesora hodnosť kandidáta a doktora vied získal prof.Barta, titul docenta a kandidáta vied získal doc.Točík, na vedeckú ašpirantúru sa pripravovalo 6 pracovníkov kliniky. Klinika sa orientovala najmä na onkologickú problematiku (prekancerózy hrtana, parciálne resekcie hrtana). Ako prví na Slovensku roku 1971 začali robiť stapedoplastiky (Kuniak, Strelka), v roku 1972 sa začala používať laryngomikrochirurgia (Barta). Klinika zabezpečuje výučbu otolaryngológie pre IV. ročník poslucháčov stomatológie.
Detská otolaryngologická klinika Bratislava
V roku 1946 bolo konkurzom obsadené miesto asistenta LFUK pre otolaryngológa na Detskú kliniku. Miesto získal MUDr.Pavol Klaučo. Detskí pacienti boli hospitalizovaní na Detskej klinike, pri operáciách asistovali lekári Detskej kliniky a k väčším výkonom prichádzal MUDr.Vojtech Saxa. Roku 1948 prišiel druhý asistent so zameraním na detskú otolaryngológiu MUDr.Ivan Klačanský. V septembri 1949 sa MUDr.Klaučo stal primárom novozriadeného Detského ORL oddelenia v Detskej nemocnici. Jeho zástupcom bol MUDr.Július Breza (1917-1991). Oddelenie malo 9 postelí a ďalších 5 postelí v infekčnom pavilóne. V roku 1951 sa primárom oddelenia stal Doc.Breza. MUDr.Klaučo sa stal riaditeľom Štátnej oblastnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1960 do roku 1991 malo oddelenie k dispozícii 35 postelí v nmocnici na Duklianskej ulici. Od 1.januára 1985 sa primárom oddelenia stal MUDr.Martin Hapčo,CSc Dňa 1. februára 1986 bola zriadená Detská Otolaryngologická klinika LFUK, prednostom kliniky sa stal prof.MUDr.Ivan Klačanský,DrSc. Zástupcom prednostu kliniky sa stal MUDr.Hapčo. Klinika sa roku 1991 presťahovala do novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Spočiatku mala k dispozícii 50 lôžok, v súčasnosti má 25 lôžok. Od 1. marca 1991 do 30. apríla 1992 bola poverená vedením kliniky MUDr.Lívia Čápová,CSc. Od 1. mája 1992 je vedením kliniky poverený MUDr.Hapčo. Funkciu zástupcu prednostu kliniky vykonáva MUDr.Roman Staník. Na Detskej otolaryngologickej klinike sa za docentku otolaryngológie habilitovala MUDr.Jana Jakubíková,CSc.
Otolaryngologické oddelenia západného Slovenska
Otolaryngologické oddelenie Partizánske
V rokoch 1957-1960 boli v rámci chirurgického oddelenia NsP Partizánske vyčlenené dve izby pre otolaryngologické oddelenie, ktoré viedol MUDr.Ján Droppa. Po odchode MUDr.Droppu robil malé chirurgické výkony MUDr.Vlastimil Pápay a pacienti boli hospitalizovaný na chirurgickom oddelení.
Otolaryngologické oddelenie Topoľčany
Prvú otolaryngologickú ambulanciu v Topoľčanoch viedol MUDr.Ernest Furst v rokoch 1942-1952. Po jeho odchode dochádzal z Nitry MUDr.Martin Trcka, malé operácie vykonával primár cxhirurgického oddelenia MUDr.Arpád František Žilinčan. Otolaryngologické oddelenie založil roku 1954 MUDr.Otto Ozábal v priestoroch urologického oddelenia. Pôvodných 16 postelí sa postupne rozšírilo na 25. Na oddelení sa vystriedalo niekoľko sekundárnych lekárov: MUDr.Karol Vrtička, MUDr.Vladimír Dostál, MUDr.Viktor Hollý, MUDr.Irma Zelenková, MUDr.Vlastimil Pápay, MUDr.Anton Kamendy. V roku 1977 sa oddelenie presťahovalo do nového pavilónu s kapacitou 50 postelí. Primárom sa stal MUDr.Albert Hačko. V roku 1977 založil MUDr.Ozábal foniatrický ordinariát. Po odchode MUDr.Ozábala do dôchodku vedia foniatrický ordinariát MUDr.Oľga Minarovičová. V roku 1994 bol počet postelí redukovaný na 30.
Otolaryngologické oddelenie Trnava
Otolaryngologické oddelenie v Trnave bolo založené roku 1936, prvým primárom sa stal MUDr.Bánay-Útrata, ktorý viedol oddelenie až do roku 1945. V rokoch 1945-1946 bol poverený vedením oddelenie prof.MUDr.Michal Šuster,DrSc. Po ňom prevzal vedenie oddelenia prim.MUDr.Golda. Oddelenie riadil až do roku 1976, kedy sa primárom stal MUDr.Jaroslav Babiak. Od roku 1995 vedia oddelenie MUDr.Soňa Zemanová. Oddelenie malo pôvodne 41 postelí, posxtupnou reprofilizáciou sa počet postelí ustálil na súčasných 18, z toho 3 detské. Na oddelení kratší alebo dlhší čas pôsobili prof.Lajda, prof.Šuster, prim.Bargár, as.MUDr.Prokešová, MUDr.Klaučo, MUDr.Čisárik, MUDr.Šurda, MUD.Kovačovič, MUDr.Kutlík, MUDr.Turay, MUDr.Budinský, Doc.Neuschl. Nadstavbovú špecializáciu získali MUDr.Heriban z detskej otolaryngológie a MUDr.Kujanová a MUDr.Buntová z Foniatrie.
Otolaryngologické oddelenie Bojnice
Oddelenie bolo založené roku 1961. Prvým primárom sa stal MUDr.Ondrej Štermenský (1915). Po ňom prevzal primariát MUDr.Alojz Nemček (1932), v súčasnosti vedie odelenie Prim.MUDr.Slavomír Papšo (1944) Oddelenie má 29 postelí, ako ordinárka pre foniatriu pôsobí MUDr.Mária Sedláčková.
Otolaryngologické oddelenie Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
V roku 1945 presídlila Vojenská nemocnica do súčasných priestorov. V tom roku vzniklo aj 25 posteľové otolaryngologické oddelenie, neskôr sa počet postelí zredukoval na 20. Funkciu primára v rokoch 1945 - 1948 vykonával MUDr.Ivan Chodák. Po ňom vykonávali postupne túto funkciu npor. v zálohe MUDr.J.Lajda, MUDr.Šurina, MUDr.Šimková, pplk.MUDr.Otto Matl. V rokoch 1952 - 1973 bol primárom oddelenia plk.MUDr.Vilém Nejedlý. V roku 1973 nastúpil do funkcie primára MUDr.Ján Straka, ktorého vystriedal roku 1985 plk.MUDr.Karol Viszt. Funkciu zástupcu primára vykonáva MUDr.Luboš Cajchan. Ordinárkou pre foniatriu je MUDr.Renáta Reháková.
Otolaryngologické oddelenie Dunajská Streda
Prvé ambulantné pracovisko v Dunajskej Strede bolo zriadené roku 1945. Na ambulanciu dochádzal z Bratislavy prof.MUDr.Michal Sivák až do svojej smrti roku 1966. Druhá ambulancia sa otvorila roku 1961 (MUDr.Ján Kollárik). Po smrti profesora Siváka prešiel z I ORL kliniky v Bratislave do Dunajskej Stredy MUDr.Alexander Stadtrucker. Na ambulantných pracoviskách sa robili aj malé chirurgické výkony a endoskopické výkony. V prípade potreby boli pacieti hospitlaizovaní na Chirurgickom, Internom, Gynekologickom alebo Detskom oddelení. V roku 1974, po odchode MUDr.Kollárika, pracoval v Dunajskej Strede MUDr.Jozef Hupka (z ORL oddelenia DFN Bratislava). Roku 1978 bolo otvorené audiologické pracovisko s tichou komorou. Od roku 1990 pôsobí v Dunajskej Strede prof.MUDr.Tibor Barta,DrSc. (po odchode do dôchodku). Dňa 28.11.1994 bolo otvorené lôžkové otolaryngologické oddelenie s 23 posteľami. Primárom je MUDr.Alexander Stadtrucker, zástupcom primára MUDr.Vidor Nagy.
Otolaryngologické oddelenie Galanta
Otolaryngologické oddelenie bolo otvorené v novovybudovanej nemocnici 8.4.1982. Oddelenie malo v tom čase 30 lôžok. Ešte v tom istom roku bolo pričlenených ďalších 30 lôžok s tým, že 10 postelí bolo vyčlenených pre deti Prvým primárom sa stal MUDr.Milan Chrena (1941) a jeho zástupcom MUDr.Jozef Konig (1949). V marci 1991 bolo 30 postelí reprofilizovaných na Interné oddelenie a zo zvyšných 30 bolo 6 postelí vyčlenených ako detských. V súčasnosti vkonáva funckiu primára MUDr.Jozef Konig.
Otolaryngologické oddelenie NsP Komárno
Otolaryngologické oddelenie bolo založené roku 1950. Prvým primárom a zakladateľom bol MUDr.Matej Rajtek (1915-1980). Funkciu primára vykonával do roku 1972. MUDr.Rajtek prišiel z ORL oddelenia v Nitre, kde bol žiakom prim.MUDr.Janeca. Oddelenie vzniklo čiastočným odčlenením z Kožného oddelenia a malo 19 postelí. Oddelenie nemalo stáleho sekundára, prvým sa stal r.1953 MUDr.Ján Ondrejička, ktorý neskôr pracoval na I.ORL klinike v Bratislave a neskôr MUDr.Ivan Prucha, ktorý sa stal primárom ORL oddelenia v Mladej Boleslavi. Po odvolaní prim.Rajteka roku 1972 bol r.1973 vybraný do funkie primára MUDr.Belo Bača (1939). Pre nedostatok lekárov sa na ORL oddelení postupne striedali pracovníci I ORL kliniky MUDr.Viktor Hollý,CSc., MUDr.Štefan Žalkovič,CSc. a MUDr.Vladimír Vojzola.
V roku 1986 sa začala činnosť v novom oddelení v novostavbe adaptovanej z internátu sestier na lôžkové odelenie. Spočiatku tu bolo 30 postelí, ktoré boli roku 1995 zredukované na 25. Na oddelení nebol mnovaný zástupca primáa, nebola vytvorená funkia ordinára.
Otolaryngologické oddelenie Levice
Otolaryngologické oddelenie v Leviciach bolo založené 9. apríla 1947. Pri založení malo oddelenie 22 postelí, viedol ho primár MUDr.Anton Šurda, odchovanec ORL oddelenia v Trnave, jeho zástupcom sa stal MUDr Ivan Kutlík. Roku 1977 nastúpil na miesto primára MUDr.Vladimír Hrdina, odchovanec ORL oddelenia v Banskej Bystrici. Jeho zástupcom bol MUDr.Igor Holan. Funkciu ordinárky pre foniatriu vykonáva od roku 1975 MUDr.Anna Hižnayová.
Otolaryngologické oddelenie Malacky
V roku 1973 bolo v rámci NsP Malacky vyčlenených 22 postelí z interného oddelenia pre ústavnú liečbu otolaryngologických pacientov. Dňa 1.10.1975 sa vytvorilo samostatné Otolaryngologické oddelenie s príslušným personálnym a prístrojovým vybavením. Primárom oddelenia sa stal MUDr.Ján Tedla (1930), zástupkyňou primára MUDr.Lívia Zdražilová (1947). V súčasnosti má ORL oddelenie 25 postelí.
Otolaryngologické oddelenie NsP Myjava
Otolaryngologické oddelenie na Myjave bolo založené roku 1956. Viedol ho primár MUDr.Ján Eckert (1921) až do roku 1990. Jeho nasledovníkom sa stal MUDr.Jozef Markovič (1954). Na klinike sa zásluhou MUDr.Milana Chrenu zaviedla laryngomikroskopia v celkovej anestézii. V roku 1976 bola zriadená foniatrická ambulancia na ktorej pôsobí MUDr.Svetlana Idunková. Na otolaryngologickém oddelení je 21 postelí vrátane postelí pre deti.
Otolaryngologické oddelenie Nitra
Otolaryngologické oddelenie bolo založené roku 1947, malo 20 postelí. Prvým primárom bol MUDr.Arnošt Bustín. Po odchode MUDr.Bustína do Izraela roku 1949 sa stal primárom MUDr.Štefan Janec (1914-1989). Od roku 1960 bol primárom MUDr.Ján Droppa,CSc. (1921-1989). Zástupcom primára bol MUDr.Martin Trcka až do svojej smrti roku 1970. Od roku 1970 do roku 1995 bol zástupcom primára MUDr.Bartolomej Čech (1931). Od roku 1986 je primárom MUDr.Ľudovít Orich (1949), zástupcom primára je MUDr.Tibor Lénart (1954).
Ordinári:
Foniatria: 1966-1977 MUDr.Bartolomej Čech, 1977-1982 MUDr.Marián Čerman, od roku 1982 MUDr.Katarína Bolchová.
Onkológia: 1979-1987 MUDr.Ľudovít Orich, od roku 1987 MUDr.František Kurinec.
Detská otolaryngológia: od roku 1979 MUDr.Igor Kišška.
Otolaryngologické oddelenie má v súčasnosti 45 postelí.
Otolaryngologické oddelenie Nové Zámky
Otolaryngologické oddelenie v Nových Zámkoch bolo založené roku 1946. Spočiatku malo 22 postelí v bývalej pôrodnici. Primárom oddelenia sa stal MUDr.I.Fodor. Na oddelení sa robili základné chirurgické výkony a endoskopia. Od roku 1954 viedol oddelenie primár MUDr.Ivan Kutlík Roku 1983 sa oddelenie presťahovalo do novej nemocnice, kde malo k dispozícii 60 postelí. Zaviedla sa mikrochirurgia, neurootológia. Od roku 1985 je primárom MUDr.Ján Strolka. Zástupcom primára je MUDr.Viera Šumská, ktorá sa venuje aj foniatrii a audioprotetike.
Otolaryngologické oddelenie Piešťany
Oddelenie vzniklo v Piešťanoch roku 1946. Viedol ho primár MUDr.František Horváth, oddelenie malo 35 postelí, z toho 11 detských. Na oddelení dočasne pôsobili aj MUDr.Strelka a MUDr.Neuschl. Oddelenie bolo zrušené roku 1979. V súčasnosti je v Piešťanoch otolaryngologický ordinariát so 4 posteľami, vedie ho MUDr.Miloš Krupa.
Otolaryngologické oddelenie Skalica
Otolaryngologické oddelenie v Skalici vzniklo v decembri 1951. Prvým primárom bol prof.MUDr.Michal Sivák, ktorý viedol oddelenie až do roku 1956, keď odišiel do Dunajskej Stredy. Na oddelení vtedy pracovali MUDr.Milan Straka, MUDr.Václav Stehlík a MUDr.Ladislav Černý. V roku 1956 sa na krátke obdobie stal primárom MUDr.Vladimír Klimeš. Po ňom v tom istom roku nastúpil do funkcie primára asistent I ORL kliniky v Bratislave MUDr.Juraj Orbán. Pôvodný počet lôžok 45 bol zredukovaný na 30 . Po odchode prim.Orbána do dôchodku nastúpila do funkcie primárky MUDr.Anna Sukupová. Počas jej vedenia došlo k rekonštrukcii oddelenia, počet lôžok bol v rámci reprofilizácie zredukovaný na 20.
Otolaryngologické oddelenie NsP Trenčín
Otolaryngologické oddelenie vzniklo v Trenčíne 1.2.1949. Primárom oddelenia sa stal MUDr.Viliam Točík (1915). Funkciu primára vykonával do roku 1980. V rokoch 1980 - 1994 bol primárom oddelenia MUDr.Milan Chalupník (1934). Od apríla 1994 vykonáva funkciu primára MUDr.Miroslav Pavlík (1956). Funkciu zástupcu primára vykonávali postupne MUDr.Jozef Piaček (1929), MUDr.Milan Chalupník, MUDr.Jana Urbanová (1959).
Ordinariáty:
detská otolaryngológia : MUDr.Anna Sedláčková (súkromná amb.)
foniatria : MUDr.Tamara Tarbajovská
Na Otolaryngologickom oddelení v Trenčíne je 30 postelí.
V rokoch 1957 - 1962 existovalo Otolaryngologické oddelenie v nemocnici Trenčianske Teplice. Malo 11 lôžok.
Otolaryngologické oddelenie Zlaté Moravce
Oddelenie bolo zrušené v roku 1983. Primárom bol MUDr. Vendelín Ostatník , jeho zástupcom MUDr. Štefan Kuťka.
Otolaryngologické oddelenia stredného Slovenska
Otolaryngolgické oddelenie Banská Bystrica
Pred rokom 1950 mal v meste súkromnú otolaryngologickú ambulanciu MUDr.Kakliugin, absolvent brnenskej Lekárskej fakulty.. Asi roku 1951 bol v nemocnici vymonovaný za ordinára pre otolaryngológiu MUDr.Kavan (bez lôžkovej časti). Oddelenie bolo založené v januári 1954, prvým primárom bol MUDr.Jozef Puskailer, asistent bratislavskej kliniky. Pred príchodom do Banskej Bystrici pracoval prim.Puskailer vo Vysokých Tatrách, kde sa stal jedným zo zakladateľov endoskopickej školy na Slovensku. Spočiatku malo oddelenie 8 postelí, roku 1955 15 postelí neskôr sa počet postelí zvýšil na 30. V roku 1960 bola otvorená foniatrická ambulancia, na ktorej ako ordinár pracoval MUDr.Bohuš Hasák,CSc. V rokoch 1957-1980 vykonával funkciu zástupkyne primára MUDr.Mária Kállayová,,súčasne vykonával v rokoch 1960-1969 funkciu ordinára pre detskú otolaryngológiu. V rokoch 1969-1981 funkciu ordinára pre detskú otolaryngológiu vykonávala MUDr.Danica Rutšeková,CSc. Primár Puskailer vykonával svoju funkciu až do roku 1981. kedy vedenie oddelenia prevzala prim.Rutšeková. Ordinariát pre onkológiu v otolaryngológii viedla v rokoch 1979-1993 MUDr.Amália Chodúrová-Lacová,CSc. Funkciu onkologického ordinára v rokoch 1993-1995 prevzal MUDr.Martin Švec a v rokoch 1995-1997 MUDr.Ľubomír Roháč. Ordinariát detskej otolaryngológie viedla v rokoch 1985-1997 MUDr.Katarína Tomašuková. V roku 1995 sa stal primárom oddelenie MUDr.Marián Kováč a jeho zástupkyňou MUDr.Tomašuková.. Vo februári 1997 bol po odchode MUDr.Kováča poverený vedením oddelenia MUDr.Roháč. Zástupcom primára je MUDr.Martin Švec.
V roku 1981 sa odčlenilo Fonitarické oddelenie, primárom bol menovaný MUDr.Marián Lacko.
Otolaryngologické oddelenie Kremnica
Od roku 1986 pracovalo v Kremnici otolaryngologické oddelenie pod vedením prim.MUDtr.Jozefa Cipka a neskôr prim.MUDr.Edity Barnovej. Oddelenie bolo roku 1990 zrušené
Otolaryngologické oddelenie NsP Rimavská Sobota
Otolaryngologické oddelenie bolo založené roku 1947. Prvým primárom sa stal MUDr.Zoltán Lénart (1915). Oddelenie viedol až do roku 1982. Jeho zástupcom bol MUDr.Jaroslav Babiak (1932), ktorý sa neskôr stal primárom ORL oddelenia v Trnave. Po Prim.Lénartovi sa stal primárom MUDr.Milan Dobrocký (1937), ktorý sa neskôr stal primárom ORL oddelenia v Lučenci Od roku 1983 je primárom otolaryngologického oddelenia MUDr.Július Minárik (1949). Zástupcami primára boli postupne MUDr.Tibor Lénart (1954), MUDr.Peter Erbák (1955). MUDr.Lénart odišiel pracovať do Nitry a MUDr.Erbák do Rakovníka (Česká rep.). Od roku 1992 je zástupcom primára MUDr.Slavomír Hasara (1958). Oddelenie disponuje 31 posteľami.
Otolaryngologické oddelenie ÚVN Ružomberok ÚVN
V roku 1938 sa do posádkovej nemocnice v Ružomberku evakuovala Zborová nemocnica z Komárna, ktoré po arbitráži pripadlo Maďarsku. Meddzi evakuovanými bola aj ORL oddelenie, ktoré viedol MUDr.Mátl (súčasne viedol aj očné oddelenie). V roku 1941 sa stal primárom oddelenia MUDr.František Horváth. Počas SNP sa sa nemocnica presunula do Korytnice a do Tisovca. V Korytnici ORL oddelenie pracovalo pod vedením prim.MUDr.Jána Ďurišku. Oddelenie sa v Máji 1945 vrátilo späť do Ružomberka, oddelilo sa od Očného oddelenia a pod vedením prim.Horvátha malo 40 lôžok. Primár Horváth odišiel roku 1946 do Piešťan a vo vedúcej funkcii sa v krátkych obdobiach striedali MUDr.Kollár, MUDr.Skála, MUDr.Breza a MUDr.Šimeček. Na oddelení pracovali MUDr.Ďuriška a MUDr.Štermenský. V roku 12951 nastúpil do funkcie prim.MUDr.Alojz Kovačovič a situácia sa stabilizovala. Pôsobil tu až do roku 1958, kedy odišiel do Trnavy.V rokoch 1958 - 1981 vykonával funkciu primára MUDr. Ľubomír Pavlík. Po smrti prim.Pavlík preberá funkciu primára pplk.MUDr.Sigfirid Molčan, ktorý ju vykonáva až do svojej predčasnej smrti v októbri 1994 (55r.). V máji 1955 sa funkcie primára ujíma MUDr.Marián Sičák, odchovanec martinskej ORL kliniky. Funkciu zástupcu primára vykonáva kpt.MUDr.Peter Rác.Oddelenie má 40 postelí, operačný trakt s troma sálami.
Otolaryngologické oddelenie Trstená
Otolaryngologické oddelenie bolo zriadené v marci 1953. Prvým primárom sa stal MUDr.Oldrich Šámal. V roku 1954 sa stal primárom oddelenia MUDr.Jaroslav Ksandr. Počas jeho pôsobenia sa oddelenie rozšírilo, počet postelí stúpol na 25. Prvá samostatná logopedická ambulancia na Orave bola zriadená v Trstenej roku 1960 (prof.Kolodejová). V roku 1970 nastúpil do funkcie primára MUDr.Anton Rusnák. V roku 1977 bolo zriadené samostatné audiologické pracovisko. V roku 1972 bola zriadená funkcia zástupcu primára, ktorú vykonáva MUDr.Dušan Mikolášik. Foniatrický ordinariát bol zriadený roku 1985, funkciu ordináre pre foniatriu vykonáva MUDr.František Kováčik. Otolaryngologické oddelenie v Trstenej organizovalo XXI. a XXXV. Pracovné dni Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti. Na oddelení riešili dve výskumné úlohy: Vplyv exhalátov na dýchacie orgány pri výrobe ferozliatín - OFZ Istebné a OFZ Široká a Vplyv hluku na sluch pilčíkov (Výskumný ústav lesného hospodárstva Oravský Podzámok). Oddelenie má v súčasnosti 32 postelí.
Otolaryngologické oddelenie Čadca
V roku 1958 bola zriadená otolaryngologická ambulancia, ktorú viedol MUDr.Bernard Kuniak. Otolaryngologické oddelenie bolo založená v októbri 1969. Primárom sa stal MUDr.Stanislav Čelko, ktorý viedol oddelenie až do roku 1994. V súčasnosti vedie toto 24-posteľové oddelenie prim.MUDr.Štefan Masnica.
Otolaryngologické oddelenie Liptovský Mikuláš
Otolaryngologické oddelenie v Liptovskom Mikuláši bolo otvorené 1. januára 1949. Primárom sa stal MUDr.Ivan Štípala, ktorý už od roku 1947 pôsobil v tunajšej nemocnici ako ordinár pre otolaryngológiu. V rokoch 1951 - 1959 pôsobili na 20-posteľovom oddelení MUDr.Ksandr, MUDr.Kuniak, MUDr.Čajka, MUDr.Cmarko a MUDr.Nemček. V roku 1968 sa oddelenie presťahovalo do nového adaptovaného priestoru, kde získalo 24 postelí. V novembri 1973 bol do funkcie primára menovaný MUDr.Jozef Čajka. V rokoch 1988 - 1991 vykonával funkciu primára MUDr.Milan Závodský. Po ňom pôsobil vo funkcii primára v rokoch 1991 - 1996 MUDr.Milan Olejár. Po jeho odchode bol roku 1966 poverený vedením oddelenia MUDr.Ján Hiko
Otolaryngologické oddelenie Lučenec
Dňa 1.12.1948 bolo vyčlenených 10 lôžok Chirurgického oddelenia pre otolaryngologických pacientov. Vedúcim sa stal MUDr.Jenkovský. V roku 1954 sa oddelenie rozšírilo pod vedením primár MUDr.Karola Šedenku. Prim.Šedenka rozvíjal chirurgiu spánkovej kosti, prinosových dutín a endoskopiu. Roku 1981 bola vedením oddelenia poverená MUDr.Magdaléna Dokoupilová. V rokoch 1981 - 1990 bol primárom oddelenia MUDr.Milan Dobrocký. Od roku 1990 vedie Otolaryngoloické oddelenie v Lučenci MUDr.Magdaléna Krížová. Oddelenia má v súčasnosti 30 postelí, robí sa tu chirurgia spánkovej kosti, myringoplastiky, chirurgia prinosových dutín vrátane funkčnej a estetickej chirurgie nosa, mikrochirurgia hrtna. Oddelenie má samostatné foniatrické pracovisko.
Otolaryngologické oddelenie Považská Bystrica
Prvá ORL ambulancia v Považskej Bystrici bola otvorená r.1955 (MUDr.Oldrich Šámal). V apríli 1958 bolo otvorené prvé otolaryngologické oddelenie s 18 posteľami. Oddelenie viedol prim.MUDr.O.Šámal (1922). Primár Šámal odišiel roku 1962 do Bratislavy a jeho nástupcom sa stal MUDr.Daniel Bulla (1933). Po jeho odchode roku 1996 sa stal primárom MUDr.Peter Prekop.
V roku 1977 sa oddelenie presťahovalo do nových priestorov (prístavba nemocnice) a počet lôžok sa rozšíril na 30. Na oddelení sa pod vedením prim.Bullu veľmi intenzívne rozvíjala endoskopia.
Roku 1972 bola otvorená ambulancie pre detskú otolaryngológiu (MUDr.Sádecká) a roku 1986 foniatrická ambulancia (MUDr.Siváčková, po jej odchode do dôchodku MUDr.Dagmar Kalivodová).
Otolaryngologické oddelenie NsP Zvolen
Otolaryngologické oddelenie bolo zriadené dňa 1.7.1949. Primárom oddelenia sa stal MUDr.Jozef Turay (1920). Spočiatku mal k dispozícii dve miestnosti a postele chirurgického a gynekologického oddelenia, spolu 16 postelí. Po adaptácii roku 1957 získali 35 postelí, z toho 10 pre deti. Tento stav trvá dodnes. Spočiatku poskytovali služby 5 okresom (Zvolen, Krupina, B Štiavnica, Žarnovica, Nová Baňa a do zriadenia oddelenia aj B Bystrica). Primár Turay viedol oddelenie 36 rokov až do odchodu do dôchodku r.1985. Po roku 1985 viedol ešte 5 rokov audiologickú ambulanciu na poliklinike vo Zvolene Od roku 1985 vedie odelenie jeho žiak prim.MUDr.Peter Reinprecht (1950). Primár Turay so spolupracovníkmi organizovali prvé Pracovné dni Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti na Sliači.
Otolaryngologické oddelenie Žilina
Už v roku 1939 liečil a operoval ochorenia ORL orgánov MUDr.Bednár. Po vojne prichádza do Žiliny MUDr.Mikuláš Ďurjak, odchovanec martinskej školy doc.Kustru. Získal 6 izieb v očnom pavilóne, operačnú sálu. Na oddelení začali pracovať aj sekundári MUDr.Jozef Hupka, MUDr.Ján Jakubík a MUDr.Tibor Tatár. Foniatrickú a logopedickú starostlivosť rozvíjal od roku 1964 MUDr.Imrich Macúš. Po smrti MUDr.Ďurjaka roku 1968 sa stal primárom MUDr.Jaroslav Ksandr. Počas jeho pôsobenia sa rozšírila počet lôžok na 45, počet lekárov sa zvýšil na 12. Primár Ksandr priekopnícky rozvinul mikrochirurgiu, endoskopiu, rozšíril paletu chirurgických výkonov. Po jeho odchode do dôchodku sa primárom stal MUDr.Emil Kotrbanec. Zástupkyňou primára bola MUDr.Gabriela Kohlerová. Počas ich pôsobenia došlo k úplnej rekonštrukcii celého pavilónu a oddelenie sa nasťahovalo do týchto nových priestorov. V roku 1993 sa stal primárom MUDr.Peter Mazúr a MUDr.Kohlerová vykonáva naďalej funkciu zástupcu primára. Ordinárom pre foniatriu je MUDr.Ivana Haťapková a ordinárom pre detskú otolaryngológiu je MUDr.Jarmila Machynová. Na pracovisku sa rozvíja otoneurológia, sanačná a rekonštrukčná chirurgia stredného ucha a funkčná endonazálna chirurgia.
Otolaryngologické oddelenia východného Slovenska
Otolaryngologické oddelenie Poprad, Kežmarok, Svit
Oddelenie založil okolo roku 1950 MUDr.Ondrej Štermenský, ktorý ho viedol až do roku 1962, kedy odišiel do Bojníc. Oddelenie malo 21 lôžok, pracovali tu MUDr.Lukánová-Koršová, MUDr.Teichner, MUDr.Plánovský,MUDr.Raffaj. Po odchode MUDr.Štermenského do Bojníc sa stal primárom oddelenia MUDr.Jaroslav Roboch. Roku 1976 sa celé Otolaryngologické oddelenie Kežmarok presťahovalo do Popradu, najskôr do starej nemocnice v Spišskej Sobote (48 lôžok) a v roku 1983 do novej nemocnice v Poprade (28 lôžok). Foniatrickú ambulanciu viedla v Poprade MUDr.Darina Kantorová. Po odchode prim.Robocha na ambulanciu v Poprade je vedením oddelenia až do konkurzu poverená MUDr.Klára Vnenčáková.
Otolaryngologické oddelenie vo Svite založil roku 1954 MUDr.I.Fodor, ktorý odišiel roku 1956 do Bratislavy. Neskôr oddelenie viedli MUDr.Jenkovský (1956-57), MUDr.Tibor Tatár (1957-58) a MUDr.Jaroslav Vrzal (1958-1968). V roku 1968 bolo oddelenie vo Svite zrušené a ostala len ORL ambulancia.
Otolaryngologické oddelenie Humenné
Otolaryngologické oddelenie v Humennom bolo založené roku 1950. Prvým primárom sa stal MUDr.Karol Šedenka. Oddelenie malo 20 postelí a vlastnú operačnú sálu. V roku 1954 sa stal primárom MUDr.Štefan Jablonický (1919-1985). MUDr.Jablonický obhájil roku 1972 kandidátsku prácu Vplyv hluku na sluchový orgán. Počet postelí na oddelení sa zvýšil na 20. Roku 1983 sa stal primárom dovtedajší zástupca primára MUDr.Teodor Bližniak (1930-1992). Primár Bližniak vykonával aj funkciu riaditeľa OÚNZ. Od roku 1990 vedie oddelenie prim.MUDr.Michal Blaha. Na oddelení pôsobí ordinár pre detskú otolaryngológiu MUDr.Jolana Ondovčíková a foniater MUDr. Mária Slepáková.
Oddelenie detskej otolaryngológie Košice
V roku 1951 bolo na Detskej klinike vytvorené miesto asistenta pre otolaryngológiu. Stal sa ním MUDr.Farkaš. V roku 1966 bolo zriadené samostatné oddelenie. Primárom sa stal MUDr.Ján Petróci. Postupne sa zriadila operačná sála, izby pre väčšie deti boli na Internom oddelení. MUDr.Petróci vykonával aj funkciu riaditeľa Detskej nemocnice. Pri náročnejších chirurgických výkonoch vypomáhali lekári z Otolaryngologickej kliniky. Od smrti primára Petróciho vedie oddepenie primár MUDr.Vladimír Sopko, jeho zástupkyňou je MUDr.Jaroslava PolákováOd roku 1991 pracuje ako ordinár pre foniatriu MUDr.Oľga Nagyová. V roku 1993 sa zredukoval počet postelí z 25 na 18, z toho je 8 postelí dojčenských.
Otolaryngologické oddelenie FN L. Pasteura, Košice
Po presťahovaní Otolaryngologickej kliniky LFUPJŠ 1.1.1982 do novej nemocnice na Tr.SNP, vzniklo v pôvodných priestoroch otolaryngologické oddelenie. Prvým prímárom sa stal doc.MUDr.Peter Gál,CSc. (1932 - 1997). Zástupkyňou primára bola až do roku 1985 MUDr.Mária Cholevová. Po nej vykonáva až dosiaľ túto funkciu MUDr.Zuzana Vaľková. Od roku 1994 vykonáva funkciu primára MUDr.Vojtech Kavečanský. Funkciu ordinára pre foniatriu v rokoch 1990 - 1994 vykonával MUDr.Michal Molčan. Od roku 1994 je ordinárkou pre foniatriu a audiológiu MUDr.Soňa Palinská. Primár Kavečanský vykonáva súčasne funkciu ordinára pre onkológiu. Ordinárom pre endoskopiu dolných dýchacích ciest a pažeráka je MUDr.Zuzana Vaľková a ordinárom pre choroby nosa a prinosových dutín je MUDr.Danica Stecová. V súčasnoti je počet postelí na odeelení 41.
Otolaryngologické oddelenie Nemocnice VSŽ a s., Košice - Šaca
Otolaryngologické oddelenie bolo otvorené 1.2.1971 v novej nemocnici Závodného ústavu národného zdravia v Košiciach - Šaci. Primárom sa stal MUDr.Jozef Lukán (1926). Po jeho odchode do dôchodku je sa primárom stal MUDr.Norbert Lukán,CSc. Oddelenie malo spočiatku 30 lôžok, funkcie zástupcu primára a ordinárov neboli zriadené. Od 1.1.1992 bol počet lôžok znížený na 14. Od.1.1.1997 sa datuje vznik právneho subjektu Nemocnica VSŽ a s. ako nemocnice III.typu.
Otolaryngologické oddelenie Košice, Letecká vojenská nemocnica
Už roku 1919 začala svoju činnosť Posádková nemocnica Košice. Mala Vnútorné, Chirurgické, Ušné, Očné, Stomatologické a Venerické oddeleni a lekáreň. Od roku 1939 bol primárom Otolaryngologického oddelenia MUDr.Štefan Mráz, ktorý krátko na to odchádza do Bratislavy. Po obsadení Košíc maďarskými jednotkami bola roku 1939 preložená vojenská nemocnica do Prešova, kde zotrvala až do roku 1946. V roku 1946 viedol oddelenie npor.MUDr.Július Golda. Po ňom do roku 1947 zabezpečoval ORL starostlivosť zmluvný civilný lekár MUDr.Solan. Roku 1947 sa vrátil do funkcie primára MUDr.Štefan Mráz. Funkciu vykonával až do odchodu do dôchodku roku 1973. V rokoch 1973 - 1988 vykonával funkciu primára plk.MUDr.Juraj Bercík. Od roku 1988 je primárom plk.MUDr.Milan Husťák. Oddelenie má prakticky od svojho vzniku k dispozícii 30-32 postelí.
Otolaryngologické oddelenie Levoča
Oddelenie bolo založené roku 1946. Zakladajúcim primárom bol doc.MUDr.Bohuš Šťastný,CSc. Oddelenie viedol do roku 1959. Jeho zástupcom bol MUDr.Ján Stolina. Oddelenie disponovali 21 posteľami. Od roku 1959 bol vedením oddelenia poverený MUDr.Fric, ktorý zomrel roku 1961. Po ňom bol menovaný primárom oddelenia MUDr.Ján Stolina, ktorý vykonával túto funkciu až do roku 1994. Funkciu zástupcu primára vykonávali do roku 1968 MUDr.Oľga Urbanová, do roku 1970 MUDr.Anton Rusnák, do roku 1988 MUDr.Ladislav Fedorko (t.č. žije v USA), do roku 1994 MUDr.Jozef Petra, ktorý sa stal roku 1994 primárom. Funkciu zástupcu primára t č. vykonáva MUDr.Ján Sopko.
ORL oddelenie Michalovce
Oddelenie pre choroby ušné krčné a nosa vzniklo v r. 1950. Malo 6 postelí. Prvým primárom sa stal MUDr. Silvester Mašura, ktorý viedol oddelenie do r.1958. V roku 1954 sa ORL rozšírilo na 26 posteľové. Po odchode primára MUDr. Mašuru do Bratislavy, prevzal odd. MUDr. Ivan Svätý, ktorý viedol oddelenie do roku 1989. Po jeho odchode do dôchodku od r. 1989 prevzal oddelenie MUDr. Ernest Hargaš, ktorý viedol oddelenie do r.1996. Od r.1996 do r.1998 viedla odd. MUDr. Jana Virčíková, od r.1998 doteraz je primárom ORL odd. MUDr. Imrich Sopko.
v r. 1991 sa odd. rozšírilo na 30 lôžkové.
V Michalovciach celoživotne pôsobili známi otolaryngológovia:

MUDr. Alexander Gay, / + /
MUDr. Jozef Zbihlej / básnik /,
MUDr. Michal Eľko / detský otolaryngológ/ +/

Na ORL odd. pracovali aj niekoľko rokov
Doc. MUDr.Peter Gál, CSc / + /
Prof. MUDr. Michal Pichanič CSc.
Otolaryngologické oddelenie Prešov
Už v rokoch 1926 - 1936 vykonával ušné a krčné operácie chirurg MUDr.J.Krausz starší na chirurgickom oddelení v Nemocnici u Floriána. Vo vojnových rokoch sem presídlila Vojenská nemocnica z Košíc, ktorá mala aj ORL oddelenie (pozri Košice, Letecká vojenská nemocnica). Náčelníkom bol MUDr.Štefan Mráz a na oddelení pracoval vojak MUDr.Andrej Čisárik. V roku 1948 bol zriadený ordinariát pre otolaryngológiu a do tejto funkcie prišiel z Košíc práve MUDr.Čisárik. V roku 1952 sa zriadilo samostatné otolaryngologické oddelenie a primárom sa stal MUDr.Čisárik. V rokoch 1953-1960 pracovali na oddelení MUDr.Hasák, MUDr.Kohler a MUDr.Havrila. V rokui 1957 sa pri Detskej nemocnici zriadil ordinariát pre detskú otolaryngológiu (MUDr.Gejza Tkáčik) . V roku 1961 sa oddelenie presťahovalo do novších priestorov, malo k dispozícii 25 postelí. Po odchode primára Čisárika do dôchodku r.1982 sa primárom stal MUDr.Vladimír Valdman a jeho zástupcom MUDr.Valentín Hadzima. V roku 1988 sa oddelenie presťahovalo do zrekonštruovanýchpriestorov a má k dispozícii 41 lôžok. Roku 1990 sa MUDr.Hadzima stal primárom, jeho zástupcom bol menovaný MUDr.Stanislav Turlík. Funkciu ordinára pre foniatriu robí MUDr.Ľubica Zlatohlavá, ordinára pre onkológiu MUDr.Štefan Hudačko. V roku 1955 bola kapacita oddelenie znížená na 30 postelí.
Otolaryngologické oddelenie NsP Rimavská Sobota
Otolaryngologické oddelenie bolo založené roku 1947. Prvým primárom sa stal MUDr.Zoltán Lénart (1915). Oddelenie viedol až do roku 1982. Jeho zástupcom bol MUDr.Jaroslav Babjak (1932), ktorý sa neskôr stal primárom ORL oddelenia v Trnave. Po Prim.Lénartovi sa stal primárom MUDr.Milan Dobrocký (1937), ktorý sa neskôr stal primárom ORL oddelenia v Lučenci Od roku 1983 je primárom otolaryngologického oddelenia MUDr.Július Minárik (1949). Zástupcami primára boli postupne MUDr.Tibor Lénart (1954), MUDr.Peter Erbák (1955). MUDr.Lénart odišiel pracovať do Nitry a MUDr.Erbák do Rakovníka (Česká rep.). Od roku 1992 je zástupcom primára MUDr.Slavomír Hasara (1958). Oddelenie disponuje 31 posteľami.
Otolaryngologické oddelenie Svidník
Otolaryngologické oddelenie vo Svidníku bolo zriadené v januári 1981 pre okresy Svidník a Bardejov. Oddelenie malo 40 postelí. Primárom sa stal MUDr.Peter Blicha, ktorý pôsobí vo funkcii primára až dodnes. Zástupcami priimára boli MUDr.Nadežda Želizňaková, po nej MUDr.Zoja Maruščáková a v súčasnosti je zástupkyňou primára MUDr.Eva Kucerová V súčasnosi má oddelenie 35 postelí. Ordinariáty sa nevytvorili.
Otolaryngologické oddelenie Trebišov
Od roku 1954 vykonávali ambulantnú otolaryngologickú činnosť v Trebišove MUDr.Ladislav Havrila z Košíc a MUDr.Ondrej Jenkovský. Oddelenie s 15 posteľami bolo založené 1.12.1960 a prvým primárom sa stal MUDr.Ondrej Jenkovský (1905 - 1968). V roku 1968 bol do funkcie primára menovaný MUDr.Mikuláš Bugata. V roku 1969 sa rozšírila lôžková časť v nových priestoroch na 32 postelí. V roku 1978 sa Oddelenie presťahovalo do novej nemocnice a malo 30 postelí. Tento počet sa r.1995 znížil na 27. Funkciu ordinára pre detskú otolaryngológiu vykonáva MUDr.Mária Kohútová, ordinárom pre foniatriu je MUDr.Ján Ciberej.
Foniatrické oddelenia
Foniatrické oddelenie Fakultná nemocnica Bratislava
Foniatrická ambulancia pri ORL klinike bola zriadená roku 1953. Viedol ju MUDr.Milan Minárik. Nové lôžkové foniatrické oddelenie ako súčasť Otolaryngologickej kliniky bolo otvorené 9.10.1972. Vedením oddelenia bol poverený doc.MUDr.Ivan Krahulec,CSc (1925). Dňa 1.1.1984 získalo odelenie štatút samostatného Foniatrického oddelenia Fakultnej nemocnice. Roku 1986 bola vytvorená funkcia zástupcu primára oddelenia. Vykonával ju MUDr.Štefan Šimko,CSc. Od 1.2.1991 do 12.2.1996 vykonával funkciu primárky MUDr.Ľudmila Ambrušová (1947). Od 12.2.1996 je poverený vedením prim.MUDr.Štefan Šimko,CSc. Oddelenie má k dispozícii 23 postelí (z toho 2 pre doprevádzajúce matky). Na oddelení pracujú logopédi a psychológ. Oddelenie sa venuje riešeniu porúch hlasu a reči, rehabilitácii porách sluchu naslúchadlami a rehabilitácii po kochleárnej implantácii.
Foniatrické oddelenie Banská Bystrica
Dňa 1.6.1991 vzniklo samostatné Foniatrické oddelenie odčlenené od ORL oddelenia Roosveltovej nemocnice. Primárom sa stal MUDr.Marián Lacko (1955), jeho zástupcom MUDr.Bohumil Hasák,CSc. (1927). Ordinárkou pre detskú foniatriu sa stala MUDr.Marta Dobrocká (1961). Na Foniatrickom oddelení je 18 postelí.